Opis zawodu

Do obo­wiązków kurato­ra sądo­we­go na­leży re­alizacja za­dań o charak­terze wy­chowaw­czo-re­so­cja­lizacyj­nym, dia­gnostycz­nym, pro­fi­lak­tycz­nym i kon­trol­nym. Kurator wy­ko­nuje je w ramach wy­tycz­nych orze­czeń sądu. Kurato­rzy sądo­wi dzielą się na dwie gru­py: kuratorów za­wodowych i kuratorów społecz­nych. Kurato­rzy za­wodowi, którzy wy­ko­nują orze­cze­nia w sprawach kar­nych są kurato­rami dla do­rosłych, na­to­miast kurato­rzy zaj­mujący się orze­cze­nia­mi w sprawach ro­dzin­nych i nie­let­nich są kurato­rami ro­dzin­nymi.

Charak­ter pra­cy
Kurato­rzy sądo­wi w ramach swoich upraw­nień mają pra­wo w go­dzinach 7:00-22:00 od­wie­dzać po­d­opiecz­nych w ich miej­scach po­bytu, żądać in­for­ma­cji i niezbędnych wy­jaśnień, jeśli zaj­dzie ta­ka po­trze­ba, prze­pro­wadzają wy­wiad śro­dowisko­wy. Współpra­cują także z placówka­mi, które zaj­mują się re­so­cja­lizacją, opieką, wy­chowaniem, le­cze­niem i świad­cze­niem po­mo­cy społecz­nej.
Kurato­rzy za­wodowi mogą pra­cować w stop­niu kurato­ra za­wodowe­go, star­sze­go kurato­ra za­wodowe­go oraz kurato­ra specja­listy. Ko­lej­ne stop­nie służbo­we kurato­rzy mogą uzyskać po 3 latach wyróżniającej się pra­cy, od dnia ostat­nie­go awan­su.
Miej­scem pra­cy kuratorów są za­mk­nięte placówki i zakłady, w których prze­bywają po­d­opiecz­ni kuratorów, np. zakłady kar­ne, placówki opie­kuńczo-wy­chowaw­cze, placówki lecz­niczo-re­habi­litacyj­ne oraz śro­dowisko, w ja­kim na co dzień prze­bywają oso­by objęte na­dzo­rem kurato­ra sądo­we­go.

Jak zo­stać kurato­rem sądo­wym?
Aby zo­stać kurato­rem sądo­wym na­leży spełnić po­niższe warun­ki:
• po­sia­dać obywatel­stwo pol­skie
• ko­rzystać z pełni praw cywil­nych i obywatel­skich
• być nie­ska­zitel­nego charak­teru
• być zdol­nym ze względu na stan zdro­wia do pełnie­nia obo­wiązków kurato­ra za­wodowe­go
• ukończyć wyższe stu­dia ma­gister­skie z za­kresu nauk pe­dago­gicz­nych, psy­chologicz­nych, so­cjologicz­nych lub praw­nych al­bo in­ne wyższe stu­dia ma­gister­skie i stu­dia po­dy­plomo­we z za­kresu nauk pe­dago­gicz­nych, psy­chologicz­nych, so­cjologicz­nych lub praw­nych
• od­być aplikację kuratorską
• zdać eg­zamin kurator­ski

Aplika­cje kurator­skie można od­bywać w placówkach sądu okręgo­we­go. Na­leży wówczas do­star­czyć do pre­ze­sa da­nego sądu następujące do­kumen­ty:
• po­da­nie o przyjęcie na aplikację
• życio­rys i list mo­ty­wacyj­ny
• kwe­stio­na­riusz oso­bo­wy
• od­pis dy­plomu poświad­czający ukończe­nie wy­ma­ga­nych stu­diów
• in­for­mację z Krajowe­go Re­jestru Kar­nego
• świa­dec­two zdro­wia

Aplika­cja kurator­ska tr­wa 12 mie­sięcy, pod­czas których kan­dydat na kurato­ra za­po­zna­je się z za­sadami funk­cjonowania i działal­nością sądu, zakładów pe­niten­cjar­nych, placówek opie­kuńczo-wy­chowaw­czych i lecz­niczo-te­rapeu­tycz­nych, po­zna­je za­sady pra­cy kurato­ra sądo­we­go – jego za­dania, meto­dy pra­cy, spo­so­by re­so­cja­lizacji. Do­dat­ko­wo bie­rze udział w roz­prawach sądo­wych, na­radach dla kuratorów sądo­wych, współpra­cu­je z placówka­mi re­so­cja­lizacyj­nymi czy wy­chowaw­czymi. Aplikant przez cały okres nau­ki po­d­le­ga opie­ce pa­tro­na, którym jest kurator za­wodowy. Na­dzo­ruje on pracę aplikan­ta i wy­zna­cza plan prze­bie­gu aplika­cji.

Eg­zamin kurator­ski od­bywa się w ostat­nim mie­siącu tr­wania aplika­cji i składa się z części pi­sem­nej oraz ust­nej. W części pi­sem­nej na­leży opracować ana­lizę akt sprawy i przy­go­to­wać sto­sow­ny wnio­sek pro­ceso­wy lub in­ne pi­smo, które­go przy­go­to­wanie na­leży do za­dań kurato­ra sądo­we­go.

Oso­by, które uzyskają po­zytywną ocenę z pierw­szej części eg­zami­nu mogą przystąpić do następne­go etapu. W części ust­nej spraw­dzana jest zna­jomość meto­dyki pra­cy kurato­ra sądo­we­go, or­ga­nizacji wy­mia­ru sprawie­dliwości, prze­pisów praw­nych do­tyczących działal­ności kuratorów sądo­wych oraz in­nych wia­domości po­trzeb­nych do wy­ko­nywania za­wodu kurato­ra sądo­we­go.

Jak zo­stać kurato­rem społecz­nym?
Oso­by chcące pra­cować w za­wodzie społecz­nego kurato­ra sądo­we­go muszą spełniać następujące warun­ki:
• po­sia­dać obywatel­stwo pol­skie
• ko­rzystać z pełni praw cywil­nych i obywatel­skich
• być nie­ska­zitel­nego charak­teru
• być zdol­nym ze względu na stan zdro­wia do pełnie­nia obo­wiązków kurato­ra za­wodowe­go
• po­sia­dać co najm­niej wy­ksz­tałcenie śred­nie i doświad­cze­nie w pro­wadze­niu działal­ności re­so­cja­lizacyj­nej, opie­kuńczej lub wy­chowaw­czej

Do­dat­ko­wo na­leży przedłożyć in­for­mację o nie­ka­ral­ności z Krajowe­go Re­jestru Kar­nego. Kurato­rzy społecz­ni upraw­nie­ni do pełnie­nia tej funk­cji są wpisy­wani na listę kuratorów pro­wadzoną przez pre­ze­sa da­nego sądu re­jonowe­go i wy­ko­nują za­dania wy­zna­czone przez sąd lub kurato­ra za­wodowe­go.

Za­rob­ki kurato­ra sądo­we­go
Kurator za­wodowy w za­leżności od zaj­mo­wanego stop­nia za­rabia od po­nad 3 tys. zł do 4 tys. zł. Do wy­na­gro­dze­nia za­sad­ni­cze­go do­chodzą licz­ne do­dat­ki jak np. do­datek te­renowy czy do­datek pa­tro­nac­ki. Kurator społecz­ny otrzymu­je mie­sięcz­ny ryczał w ramach zw­ro­tu kosztów ja­kie po­nosi sprawując dozór lub nadzór nad po­d­opiecz­nymi oraz za prze­pro­wadze­nie każde­go wy­wia­du śro­dowisko­we­go. Ryczałt ten jest ustalany pro­cen­to­wo ze staw­ki bazowej dla kuratorów za­wodowych. Z re­guły za­rob­ki mie­sięcz­ne wahają się między 500-700 zł.

Wystaw Komentarz

Proszę wpisać litery pokazane z obrazku poniżej.
Nie jest istotna wielkość liter.

Komentarze (19)