Opis zawodu

operator obrazuOperator ob­ra­zu to naj­bar­dziej pre­stiżowy zawód z branży operatorów przy pro­duk­cjach fil­mo­wych. Jego głównym za­daniem jest na­dzo­ro­wanie pra­cy re­alizatorów, ka­merzystów oraz fo­to­grafów na planie. Kie­ruje pracą całej eki­py fil­mo­wej i jest swoistym łącz­nikiem, który prze­ka­zuje po­mysły reżyse­ra po­zostałym człon­kom gru­py. Operator ob­ra­zu jest od­po­wie­dzial­ny za ja­kość ar­ty­styczną i tech­niczną dzieła. To on jest osobą, która tworzy har­mo­nogram zdjęcio­wy na planie, wy­daje po­le­cenia, które bar­dzo często mogą wy­dawać się błahe i dro­bia­zgo­we, jed­nak w fi­nal­nym etapie tworze­nia znacząco będą wpływały na końcowy efekt.

Pre­dys­po­zycje

Jest to zawód, w którym po­trzeb­ne jest bar­dzo duże po­czucie es­tety­ki, ro­z­winięty zmysł ar­ty­stycz­ny, umiejętność prze­widywania końcowe­go efek­tu oraz kreatyw­ność i po­mysłowość. Istot­ne jest duże doświad­cze­nie, dlatego do­brze byłoby, aby przyszły operator ob­ra­zu ko­rzystał ze wszyst­kich możliwości ro­z­woju, na­wet tych bez wy­na­gro­dze­nia. Oso­ba na tym stanowisku po­win­na po­sia­dać wiedzę z różnych dzie­dzin, które składają się na tworze­nie ob­ra­zu, a także umieć obsługiwać urządze­nia, którymi posługują się re­alizato­rzy dźwięku, ob­ra­zu, oświe­tle­niow­cy, itd.

Jak zo­stać operato­rem ob­ra­zu?

Operato­rem ob­ra­zu może zo­stać tyl­ko oso­ba le­gity­mująca się wyższym wy­ksz­tałceniem ar­ty­stycz­nym po kie­run­ku re­alizacja ob­ra­zu fil­mo­we­go i te­le­wizyj­nego. Niezbędny jest więc dy­plom sz­koły wyższej, publicz­nej lub prywat­nej. Pra­codaw­cy zw­racają dużą uwagę na doświad­cze­nie.

Operator ob­ra­zu może zna­leźć za­trud­nie­nie przy pro­duk­cjach filmów, re­klam, se­ria­li te­le­wizyj­nych. Nie ma zna­cze­nia ga­tu­nek, treść oraz for­ma.

Za­rob­ki

Wy­na­gro­dze­nie operato­ra ob­ra­zu za­czyna się od 4000 zł brut­to mie­sięcz­nie i wzrasta wraz z doświad­cze­niem, ja­kością pro­jek­tu, budżetem prze­zna­czonym na jego re­alizację. Śred­nio za­rob­ki operato­ra, który pra­cu­je już kil­ka lat w za­wodzie, mieszczą się w prze­dzia­le 9500 - 12000 zł.

Wystaw Komentarz

Proszę wpisać litery pokazane z obrazku poniżej.
Nie jest istotna wielkość liter.

Komentarze (3)