Opis kierunku studiów

Bio­inżynie­ria pro­duk­cji żyw­ności jest to ma­kro­kie­runek po­ruszający za­gad­nie­nia z dzie­dziny tech­nologii pro­duk­cji, prze­twarzania, utr­walania, prze­chowywania su­rowców i pro­duktów żyw­nościo­wych po­chodze­nia zwierzęcego i roślin­nego, a także nauk tech­nicz­nych, eko­nomicz­nych oraz pod­staw praw­nych w za­kresie działal­ności go­spo­dar­czej i och­ro­ny śro­dowiska.

Prze­ciww­ska­zaniem do pra­cy w charak­terze bio­inżynie­ra pro­duk­cji żyw­ności jest nosiciel­stwo chorób za­kaźnych (gruźlica płuc, sal­mo­nel­loza) oraz choro­by we­nerycz­ne, układu od­de­chowe­go (ro­zed­ma płuc, pylica, ast­ma), skóry rąk i uczule­nia na sub­stan­cje znaj­dujące się w miej­scu pra­cy.

Specjal­ności ofero­wane na kie­run­ku stu­diów:

  • Go­spo­dar­ka żyw­nościo­wa - ksz­tałcenie na tej specjal­ności obej­mu­je pro­ble­ma­tykę badań ryn­ko­wych, eko­nomi­ki kon­sump­cji, zarządzania go­spo­dar­stwami, do­radz­twa, mar­ketin­gu żyw­ności oraz rachun­ko­wości i fi­nan­so­wania go­spo­darstw rol­nych i przed­siębiorstw agro­bi­znen­su. Na zajęciach jest po­rusza­ny także te­mat pro­blemów rol­nic­twa, życia na wsi, ro­z­wojów te­renów wiej­skich. Ab­sol­wen­ci specjal­ności go­spo­dar­ka żyw­nościo­wa są w pełni przy­go­to­wani do pra­cy we wszyst­kich in­sty­tu­cjach, or­ga­nizacjach go­spo­dar­czych i przed­siębior­stwach związa­nych z go­spo­darką żyw­nościową, jak w również w ad­mi­nistracji lokal­nej i cen­tral­nej.
  • Przetwórstwo żyw­ności - specjal­ność przetwórstwo żyw­ności przy­go­to­wuje do pro­jek­to­wania i sprawowania na­dzo­ru nad pro­cesami i apa­raturą w zakładach przetwórstwa rol­no-spożyw­cze­go. Ab­sol­went specjal­ności jest zo­rien­to­wany na kreowanie nowej ja­kości zakładów przetwórczych i do­sto­so­wanie do stan­dardów w Unii Eu­ro­pej­skiej. Po­sia­da wiedzę o pod­stawowych operacjach i apa­ratu­rze pro­ceso­wej oraz zna­jomość za­sad prze­twarzania i pro­duk­cji żyw­ności
  • Ksz­tałto­wanie ja­kości
  • Bez­pie­czeństwo pro­duk­cji żyw­ności

Ab­sol­went stu­diów na kie­run­ku bio­inżynie­ria pro­duk­cji żyw­ności po­sia­da wiedzę z za­kresu tech­nologii pro­duk­cji, prze­chowywania su­rowców i pro­duktów żyw­nościo­wych, kon­tro­li ich ja­kości i bez­pie­czeństwa zdro­wot­nego. Umie or­ga­nizować pro­dukcję, włącz­nie z do­bo­rem ma­szyn i urządzeń. Zna za­sady funk­cjonowania ryn­ku pro­duktów spożyw­czych. Po­nad­to wy­ka­zuje zna­jomość za­gad­nień z or­ga­nizacji i eko­nomi­ki pro­duk­cji, mar­ketin­gu, do­radz­twa za­wodowe­go, pod­staw pra­wa w za­kresie działal­ności go­spo­dar­czej oraz och­ro­ny śro­dowiska.

Per­spek­ty­wy pra­cy po ukończe­niu kie­run­ku stu­diów:

Ab­sol­wen­ci bio­inżynie­rii pro­duk­cji żyw­ności są za­trud­nia­ni w prze­myśle rol­no-spożyw­czym, go­spo­dar­stwach rol­nych, zakładach i in­sty­tu­cjach zaj­mujących się pro­dukcją, przetwórstwem, ob­ro­tem su­rowców i pro­duktów żyw­nościo­wych. Mogą pra­cować w labo­rato­riach ana­litycz­nych, badaw­czych, kon­tro­li ja­kości i cer­ty­fi­ka­cji, jed­nost­kach do­rad­czych i pro­jek­to­wych, ośrod­kach badaw­czo-ro­z­wojowych, a także w ad­mi­nistracji rządo­wej i sa­morządo­wej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Wystaw Komentarz

Proszę wpisać litery pokazane z obrazku poniżej.
Nie jest istotna wielkość liter.

Komentarze (0)