Opis kierunku studiów

Opis kie­run­ku stu­diów
Tech­nologia chemicz­na to dys­cyplina łącząca nau­ki tech­nicz­ne i chemicz­ne zaj­mująca się meto­dami prze­ksz­tałca­nia różnorod­nych su­rowców w użytecz­ne pro­duk­ty. Do­ty­czy wy­twarzania pro­duktów związa­nych z codzien­nością: na­wozów sz­tucz­nych, tworzyw po­li­mero­wych, ko­smetyków, barw­ników, de­ter­gentów oraz prze­twarzania su­rowców ko­pal­nych i su­rowców wtórnych - od­na­wial­nych. Stu­den­ci kie­run­ku zdobywają wiedzę na te­mat pod­stawowych pro­blemów och­ro­ny śro­dowiska oraz za­sady zrównoważonego ro­z­woju. Po­znają su­row­ce i ma­teriały sto­so­wane w tech­nologii chemicz­nej, su­row­ce poużyt­ko­we, meto­dy kon­tro­li pro­cesu w ska­li tech­nologicz­nej, pod­stawowe ma­teriały po­li­mero­we, metalicz­ne i ceramicz­ne, tworzywa sz­tucz­ne, ma­teriały metalicz­ne i ceramicz­ne. Na pro­gram nau­czania składają się również przy­ja­zne śro­dowisku spo­so­by postępo­wania z od­pa­dami, pod­stawowe ob­licze­nia pro­jek­to­we, ma­szy­ny w apa­ratach i urządze­niach prze­mysłowych, po­mia­ry tech­nologicz­ne, za­grożenia i ryzyka w prze­myśle chemicz­nym, za­po­bie­ga­nie wy­pad­kom i awariom.

Specjal­ności ofero­wane na kie­run­ku stu­diów:

  • chemia i tech­nologia ko­smetyków
  • ana­lity­ka prze­mysłowa i śro­dowisko­wa
  • lek­ka tech­nologia or­ga­nicz­na
  • pro­eko­logicz­ne tech­nologie nie­or­ga­nicz­ne
  • tech­nologia ro­py i ga­zu
  • tech­nologia tworzyw sz­tucz­nych
  • pro­eko­logicz­ne tech­nologie chemicz­ne
  • bio­tech­nologia prze­mysłowa
  • tech­nologia pro­cesów chemicz­nych
  • ana­lity­ka chemicz­na i spożyw­cza

Per­spek­ty­wy pra­cy po ukończe­niu kie­run­ku stu­diów
Ab­sol­wen­ci kie­run­ku tech­nologia chemicz­na są przy­go­to­wani do pra­cy na stanowiskach związa­nych z or­ga­nizacją oraz pro­wadze­niem pro­cesów pro­duk­cyj­nych i badań ana­litycz­nych. Mogą szukać za­trud­nie­nia w prze­myśle chemicz­nym i prze­mysłach po­krew­nych oraz w fir­mach pro­du­kujących nowocze­sne ma­teriały.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Znaleziono 15 wynik(ów)
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

Wystaw Komentarz

Proszę wpisać litery pokazane z obrazku poniżej.
Nie jest istotna wielkość liter.

Komentarze (0)