Za­in­tereso­wanie kie­run­ka­mi eko­nomicz­nymi od wie­lu lat utrzymu­je się na bar­dzo wy­so­kim po­zio­mie. Każde­go ro­ku uczel­nie eko­nomicz­ne przyj­mują rze­sze nowych stu­dentów, pragnących osiągnąć suk­ces w sze­ro­ko ro­zu­mia­nej branży eko­nomicz­nej. O atrak­cyj­ności ksz­tałcenia eko­nomicz­nego przesądza po­pular­ność sa­mej dzie­dziny, a także sto­sun­ko­wo duży wybór możliwości za­trud­nie­nia. Kan­dydaci wy­bie­rają stu­dia eko­nomicz­ne w na­dziei na cie­kawą i do­brze płatną pracę.

Na stu­diach eko­nomicz­nych bez pro­ble­mu od­najdą się oso­by o ana­litycz­nym umyśle, po­trafiące za­sto­so­wać teorie eko­nomicz­ne pod­czas ro­z­wiązywania re­al­nych pro­blemów go­spo­dar­czych.

Wie­dza wy­nie­sio­na ze stu­diów eko­nomicz­nych przy­daje się nie tyl­ko w aspek­cie za­wodowym, ale codzien­nym życiu. Do­brze mieć pod­bu­dowę eko­nomiczną pod­czas go­spo­daro­wania budżetem do­mo­wym, prze­liczając kur­sy walut, porównując ofer­ty kredytów różnych banków, do­ko­nując za­kupów ze świa­domością praw kon­sumen­ta. Dzięki stu­diom eko­nomicz­nym ab­sol­went po­zna­je mechanizmy działania go­spo­dar­ki. Wie, jak mak­sy­ma­lizować zyski i mi­nima­lizować kosz­ty, a ja­ki sposób wal­czyć z in­flacją, jak za­po­bie­gać mo­nopo­li­zacji.

Ab­sol­wen­ci stu­diów eko­nomicz­nych znaj­dują za­trud­nie­nie w ban­kach, to­warzystwach ubez­pie­cze­nio­wych, fun­du­szach in­we­sty­cyj­nych, działach fi­nan­so­wych przed­siębiorstw z ka­pitałem pol­skim i za­gra­nicz­nym. Pra­cują w fir­mach rachun­ko­wych, biu­rach do­radz­twa po­dat­ko­we­go, działach ana­liz eko­nomicz­nych, jed­nost­kach sa­morządu te­ryto­rial­nego, or­ga­nach ad­mi­nistracji państwowej, ja­ko pośred­ni­cy han­dlu nie­ruchomościa­mi.

War­to od­noto­wać, że dwa naj­po­pular­niej­sze kie­run­ki eko­nomicz­ne: fi­nan­se i rachun­ko­wość oraz eko­nomia po raz ko­lej­ny zna­lazły się w top 20 najczęściej wy­bie­ranych pro­po­zycji edu­ka­cyj­nych pod­czas ubiegłorocz­nej re­krutacji.

Kie­run­ki eko­nomicz­ne to:

 • ad­mi­nistracyj­no-eko­nomicz­ne stu­dia
 • ana­lity­ka go­spo­dar­cza
 • ana­liza i zarządzanie w biz­ne­sie
 • ban­ko­wość i fi­nan­se cyfro­we
 • bez­pie­czeństwo w biz­ne­sie
 • biz­nes elek­tro­nicz­ny
 • biz­nes międzyna­ro­dowy
 • e-bus­sines
 • eko­nofi­zyka
 • eko­nomia
 • eko­nomicz­na ana­liza pra­wa
 • eko­nomi­ka obron­ności
 • fi­nan­se i rachun­ko­wość
 • fi­nan­se i zarządzanie w och­ro­nie zdro­wia
 • fi­nan­se, rachun­ko­wość i ubez­pie­cze­nia
 • go­spo­dar­ka i ad­mi­nistracja publicz­na
 • in­fo­bro­ker­stwo, zarządzanie do­kumen­tacją i ar­chi­wisty­ka
 • go­spo­dar­ka i zarządzanie publicz­ne
 • in­for­ma­ty­ka i eko­nometria
 • in­nowacyj­na go­spo­dar­ka
 • ma­na­gement
 • ma­na­gement and fi­nan­ce
 • ma­tema­ty­ka
 • meto­dy ilościo­we w eko­nomii i sys­te­my in­for­ma­cyj­ne
 • międzykie­run­ko­we stu­dia eko­nomicz­no-ma­tema­tycz­ne
 • międzyna­ro­dowe sto­sun­ki go­spo­dar­cze
 • pra­wo po­dat­ko­we i rachun­ko­wość
 • przed­siębior­czość
 • przed­siębior­czość i in­we­sty­cje
 • rachun­ko­wość i con­trol­ling
 • to­waro­znaw­stwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie in­for­macją
 • zarządzanie kreatyw­ne
 • zarządzanie pro­jek­tami społecz­nymi
 • zarządzanie publicz­ne
 • zarządzanie wiedzą i in­fo­bro­kerin­giem

Wykaz uczelni

Wyświetlono rezultaty 1-10 z 223.
20-031 Lublin , pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,