Kie­run­ki medycz­ne po­strze­ga­ne są ja­ko elitar­ne, trud­ne, wy­ma­gające do­brze zdanej ma­tu­ry i ciężkiej pra­cy w trak­cie stu­diów. Kan­dydaci, którzy wiążą swoją przyszłość ze stu­dia­mi medycz­nymi, po­win­ni po­stawić w sz­ko­le po­nad­gim­na­zjal­nej na ta­kie przed­mio­ty, jak bio­logia, chemia, a w przy­pad­ku niektórych uczel­ni także fi­zyka. Każde­go ro­ku o jed­no miej­sce na stu­diach medycz­nych wal­czy kil­ka­naście chętnych osób.

Zma­ga­nia re­krutacyj­ne i zdobyty in­deks są do­pie­ro początkiem sys­te­ma­tycz­nej i żmud­nej pra­cy, którą muszą wy­ko­nać stu­den­ci kie­runków medycz­nych. To jed­ne z naj­bar­dziej od­po­wie­dzial­nych i wy­ma­gających kie­runków stu­diów. Nau­ka tr­wa tu­taj okrągły rok i ma głównie charak­ter pa­mięcio­wy. Stu­dent kie­run­ku le­kar­skie­go mu­si opa­nować teorię, by przejść do prak­ty­ki. Nie­wy­star­czająca wie­dza i błędy w sz­tu­ce le­kar­skiej mogą skut­ko­wać bo­wiem tra­gicz­nymi następstwami.

Zwykło się mówić, że le­ka­rze uczą się przez całe życie. Naj­pierw 6 lat stu­diów, następnie rocz­ny staż, później specja­lizacja 5 lat, na którą do­stają się naj­lep­si. Po dro­dze państwowy eg­zamin le­kar­ski. Każdy dzień w sz­pitalu, przy­chod­ni i pra­ca z pa­cjen­tami ozna­cza ko­niecz­ność nieu­stan­nego do­ksz­tałca­nia się.

Oczywiście stu­dia medycz­ne ksz­tałcą nie tyl­ko le­ka­rzy, ale także fi­zjoterapeutów, ratow­ników medycz­nych, pielęgniar­ki, far­ma­ceutów, die­tetyków, radio­logów, ana­lityków medycz­nych, czy specja­listów z za­kresu zdro­wia publicz­nego.

Kie­run­ki medycz­ne to:

 • ana­lity­ka medycz­na
 • bio­tech­nologia
 • die­tety­ka
 • elek­tro­radio­logia
 • fi­zjoterapia
 • fi­zyka medycz­na
 • hi­gie­na den­ty­stycz­na
 • kie­runek le­kar­ski
 • kie­runek le­kar­sko-den­ty­stycz­ny
 • ko­smeto­logia
 • op­to­metria (op­ty­ka okularo­wa)
 • ratow­nic­two medycz­ne
 • tech­niki den­ty­stycz­ne
 • pielęgniar­stwo
 • położnic­two
 • zdro­wie publicz­ne
 • zdro­wie śro­dowisko­we

Wykaz uczelni

Wyświetlono rezultaty 1-10 z 90.
20-031 Lublin , pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 748 54 15 (Kancelaria Główna),