Do ka­tego­rii stu­diów społecz­nych za­liczamy grupę kie­runków, które zaj­mują się sze­ro­ko ro­zu­mia­nym społeczeństwem, re­gułami, struk­tu­rami i pro­cesami społecz­nymi, które łączą lub dzielą lu­dzi, zmia­na­mi za­chodzącymi w jed­nost­ce oraz gru­pach społecz­nych, meto­dami działań i sto­sun­ka­mi międzyludz­ki­mi.

Naj­po­pular­niej­sze kie­run­ki społecz­ne to: dzien­nikar­stwo i ko­mu­nika­cja społecz­na, so­cjologia, po­li­to­logia, psy­chologia, kul­tu­ro­znaw­stwo, eu­ro­peisty­ka, nau­ki o ro­dzinie. Od wie­lu lat te pro­po­zycje edu­ka­cyj­ne cieszą się ogrom­nym po­wodze­niem wśród kan­dydatów na stu­dia.

Ukończe­nie stu­diów społecz­nych da­je wie­le różnorod­nych możliwości na za­planowanie ka­rie­ry za­wodowej. W za­leżności od ukończonego kie­run­ku, ab­sol­wen­ci znajdą za­trud­nie­nie ja­ko: do­rad­cy za­wodowi, kon­sul­tan­ci społecz­ni, dzien­nika­rze, PR-ow­cy, pra­cow­nicy ad­mi­nistracji państwowej i sa­morządo­wej, dy­ploma­ci, media­to­rzy, ne­go­cja­to­rzy, anima­to­rzy kul­tu­ry, do­rad­cy per­so­nal­ni, sz­ko­le­niow­cy, trenerzy, specja­liści ds. re­krutacji, ro­z­woju kadr, kreowania wi­ze­run­ku osób publicz­nych, fachow­cy badający rynek i opinię publiczną, do­rad­cy w za­kresie ko­mu­nika­cji międzykul­tu­ro­wej.

Kie­run­ki społecz­ne to:

 • bez­pie­czeństwo i hi­gie­na pra­cy
 • bez­pie­czeństwo na­ro­dowe
 • bez­pie­czeństwo wewnętrz­ne
 • dzien­nikar­stwo i ko­mu­nika­cja społecz­na
 • dia­log i za­an­gażowanie społecz­ne
 • eu­ro­peisty­ka eu­ro­peisty­ka kul­tu­ro­wa
 • go­spo­dar­ka prze­strzen­na
 • go­spo­dar­ka tu­rystycz­na
 • ko­gnity­wisty­ka
 • ko­mu­nika­cja eu­ro­pej­ska
 • kul­tu­ro­znaw­stwo
 • media­cja międzykul­tu­ro­wa
 • nau­ki o ro­dzinie
 • po­li­to­logia
 • po­li­ty­ka społecz­na
 • pra­ca so­cjal­na
 • psy­chologia
 • sa­morząd te­ryto­rial­ny i po­li­ty­ka re­gio­nal­na (ma­kro­kie­runek)
 • so­cjologia
 • sto­sun­ki międzyna­ro­dowe
 • tu­rysty­ka i re­kreacja

Wykaz uczelni

Wyświetlono rezultaty 1-10 z 88.
20-031 Lublin , pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,