Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Bogatą historię Akademii Morskiej w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej Szkoły Morskiej byli przekonani, że kształcenie przyszłych oficerów marynarki handlowej musi odbywać się przede wszystkim w trakcie rejsów pełnomorskich. Konieczne stało się zatem nabycie dla nowej placówki odpowiedniego statku. Polską banderę na jednostce szkolnej, której nadano nazwę „Lwów”, podniesiono 4 września 1921 roku, a Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.

W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 wysłużony „Lwów” został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec „Dar Pomorza”. W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności, tak że u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno - Gospodarczy.

W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W owym czasie Uczelnia dysponowała możliwościami kształcenia studentów na czterech wydziałach, w szesnastu specjalnościach. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku przepiękny żaglowiec „Dar Młodzieży”, a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo - szkoleniowy „Horyzont II”.

Obecnie Akademię Morską w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały:

W ramach tych wydziałów Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo-dydaktyczną w 7 kierunkach studiów, w 31 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

W Akademii Morskiej w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 7 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców, nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny. Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001: 2000 i obejmuje całą działalność Akademii Morskiej w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo - szkoleniowego „Horyzont II”. Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznegoi Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie.

Akademia Morska w Gdyni dokłada wszelkich starań, aby wszyscy studenci mogli okres spędzony w murach Uczelni uznać za twórczy i pożyteczny pod każdym względem.

Kierunki i specjalności

Wydział Elektryczny
ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia
tel.: + 48 58 690 16 51, fax: +48 58 621 99 38
e–mail: wedt@am.gdynia.pl

www.we.am.gdynia.pl

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) na studiach stacjonarnych i 4 lata (8 semestrów) na niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalności:

 • Elektroautomatyka Okrętowa – specjalność morska (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalności:

 • Elektronika Morska – specjalność morska (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) na studiach stacjonarnych i 2 lata (4 semestry) na niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalności:

 • Elektroautomatyka – specjalność lądowa (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS,SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

 • Elektronika Morska – specjalność lądowa (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

SS – Studia Stacjonarne, SN – Studia Niestacjonarne

Wydział Mechaniczny
ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia,
tel.: + 48 58 690 13 21, fax: +48 58 690 13 99
e–mail: wmdt@am.gdynia.pl

www.wm.am.gdynia.pl

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Specjalności studenci wybierają po drugim roku studiów. Aby mogła być utworzona dana specjalność, musi być min. 15 studentów.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska (SS, SN - 8 semestrów). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS – 7 semestrów, SN – 8 semestrów );
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS – 7 semestrów, SN – 8 semestrów)
 • Inżynieria Produkcji – specjalność lądowa (SS – 7 semestrów)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska (SS – 3 semestry; SN – 4 semestry) – tylko dla absolwentów AMG po studiach I stopnia. Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS – 3 semestry, SN – 4 semestry);
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS – 3 semestry, SN – 4 semestry);
 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 - specjalność morska (SS, SN - 4 semestry). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym. Przyjmowani są kandydaci z dyplomem inżyniera nauk technicznych z całej Polski. Studenci po 3 semestrze odbywają praktyki morskie.

SS – Studia Stacjonarne, SN – Studia Niestacjonarne

Wydział Nawigacyjny
81 - 345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3
tel.: +48 58 690 11 00 – dla studiów stacjonarnych
tel.: +48 58 690 11 05 – dla studiów niestacjonarnych
fax: +48 58 690 11 01
e–mail: wndt@am.gdynia.pl

www.wn.am.gdynia.pl

www.facebook.com/Wydzial.Nawigacyjny

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Kierunek: Nawigacja

Absolwent otrzymuje dodatkowo dyplom oficera marynarki handlowej. Studia trwają 4 lata (8 semestrów).

Specjalność:

 • Transport Morski (SS, SN)

Kierunek: Transport

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów)

Specjalność:

 • Transport i Logistyka (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Kierunek: Nawigacja

Specjalności:

 • Technologie Offshorowe (SS, SN)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim (SS, SN)
 • Żegluga Arktyczna (SS, SN)

Kierunek: Transport

Specjalność:

 • Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)

SS – Studia Stacjonarne, SN – Studia Niestacjonarne

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia
www.wpit.am.gdynia.pl
www.facebook.com/WPiT.Akademia.Morska.Gdynia

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych:
tel.: (+48) 58 6901 215
e-mail:wpitdts@am.gdynia.pl

Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych:
tel: (+48) 58 6901 675
e-mail: wpitdtn@am.gdynia.pl

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Zarządzanie

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności:

 • Informatyka w transporcie i handlu (SN)
 • Internet i multimedia w zarządzaniu (SS, SN)
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SN)
 • Zarządzanie informacją w administracji publicznej (SN)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Specjalności:

 • Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
 • Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Zarządzanie

Absolwent otrzymuje dyplom magistra. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Specjalności:

 • Informatyka w transporcie i handlu (SN)
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Nowoczesne narzędzia zarządzania (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SS, SN)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (SS, SN)
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej (SN)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo

Absolwent otrzymuje dyplom magistra lub magistra inżyniera. Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 2 lata (4 semestry); dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku (3 semestry).

Specjalności:

 • Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
 • Menedżer produktu kosmetycznego (SN)
 • Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SS, SN)

Zapoznaj się z informatorem na rok akademicki 2013/2014, który dostępny jest TUTAJ

W informatorze znajdziesz m.in. opisy poszczególnych kierunków i specjalności.

Jeśli masz pytania dotyczące Uczelni, oferty kształcenia lub zasad rekrutacji zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: promocja@am.gdynia.pl

Pytania możesz również zadawać na naszym fanpage: www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni

Rekrutacja na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2013/2014

Studia I stopnia

Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i zdały egzamin maturalny. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera.

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

1. Dotyczy kandydatów z nową maturą:

WPR = 0,2 x ppm + 0,4 x prm + 0,15 x ppj + 0,25 x prj , gdzie:

WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego

ppm – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym

prm – wynik pisemnego egzaminu maturalnego wybranego przez kandydata przedmiotu spośród matematyki, fizyki z astronomią, chemii, geografii, biologii i informatyki zdawanego na poziomie rozszerzonym

ppj – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski)

prj – wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski)

2. Dotyczy kandydatów ze starą maturą:

WPR = epm + euj , gdzie:

WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego

epm – wynik egzaminu z matematyki

euj – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego

ocena egzaminu maturalnego z matematyki

epm – wynik egzaminu
z matematyki

dotyczy skali ocen od 1 do 6

dotyczy skali ocen od 2 do

5

6

60 pkt.

-

5

40 pkt.

60 pkt.

4

20 pkt

40 pkt

3

15 pkt

15 pkt

2

5 pkt

-

ocena egzaminu maturalnego z języka obcego

euj – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego

dotyczy skali ocen od 1 do 6

dotyczy skali ocen od 2 do 5

6

40 pkt.

-

5

30 pkt.

40 pkt.

4

20 pkt

25 pkt

3

10 pkt

10 pkt

2

5 pkt

-

W przypadku nie wyczerpania limitu przyjęć na studia I stopnia podczas rekrutacji w pierwszej turze, prowadzonej na podstawie konkursu świadectw maturalnych, dziekan ogłasza drugą turę rekrutacji, w czasie której kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu.

Studia II stopnia

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych według wzoru:

WPR = 0,6 x dyp + 0,4 x ols , gdzie:

WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego

dyp – ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich

ols – średnia ocena z ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich

W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych tego samego lub pokrewnego kierunku studiów wraz z suplementem zawierającym informację o średniej ocen ze studiów.

W przypadku gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu – do wstępnego przyjęcia honorowane będzie zaświadczenie o odbytych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen uzyskanych w ich toku, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

Kandydaci na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia będą przyjmowani w ramach przyjętych limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydata z pokrewnego kierunku studiów podejmuje dziekan, który ustala sposób uzupełnienia różnic programowych.

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w systemie elektronicznej rekrutacji: http://rekrutacja.am.gdynia.pl

2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej poprzez wpłatę:

 • w kasie Akademii Morskiej w Gdyni (ul. Morska 83, budynek F, pokój nr 135, w godz. 10.00 – 14.00; w sierpniu kasa nieczynna, opłaty należy uiszczać w sekretariacie Kanclerza AMG)
 • na konto Akademii Morskiej w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji). Numery kont bankowych podane są również na stronach internetowych poszczególnych wydziałów:

Wydział Elektryczny: www.we.am.gdynia.pl

Wydział Mechaniczny: www.wm.am.gdynia.pl

Wydział Nawigacyjny: www.wn.am.gdynia.pl

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: www.wpit.am.gdynia.pl

3. Złóż dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (wykazniezbędnych dokumentów widnieje w systemie elektronicznej rekrutacji i na stronach wybranego wydziału) w wyznaczonym terminie – (godziny przyjmowania dokumentów na stronach internetowych poszczególnych wydziałów).

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie: http://www.am.gdynia.pl w zakładce: Informacje dla kandydatów.

Życie studenckie

Studenckie Domy Marynarza

www.akademiki.am.gdynia.pl

Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta oddano 650 miejsc w Studenckich Domach Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni. Domy studenckie położone przy ul. Beniowskiego znajdują się w pobliżu kompleksu głównych zabudowań Akademii Morskiej w Gdyni. Mieszkający w nich studenci mają bardzo blisko na Uczelnię, a z okien swoich pokoi mogą podziwiać przepiękne widoki na miasto, port i morze. Dom studencki położony przy ul. Sędzickiego mieści się nad samym morzem, przy bulwarze nadmorskim, nieopodal Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. Mieszkający w nim studenci mają tylko kilka kroków do plaży miejskiej i centrum miasta. Prawo ubiegania się o miejsce w Studenckim Domu Marynarza ma każdy student naszej uczelni. W budynku głównym Uczelni, przy ul. Morskiej znajduje się również stołówka i bufet, które oferują przez cały tydzień smaczne i niedrogie śniadania oraz obiady.

Biblioteka

http://bg.am.gdynia.pl/

W Akademii Morskiej w Gdyni funkcjonuje nowoczesna biblioteka, w której znajdują się m.in.: podręczniki, encyklopedie, słowniki, literatura popularno – naukowa, czasopisma branżowe. Biblioteka Główna Uczelni mieści się na II piętrze w budynku C, a jej filia na Wydziale Nawigacyjnym, w której znajdują się unikatowe zbiory książek i czasopism nawigacyjnych, przy al. Jana Pawła II (Skwer Kościuszki). Elektroniczna legitymacja jest jednocześnie kartą biblioteczną. Można tu skorzystać z przeszło sto tysięcy książek. Jest tu także czytelnia internetowa i dostęp do sześciu baz branżowych czasopism zagranicznych. Zamówienia książek dokonywane są przez Internet w systemie VIRTUA (virtua.am.gdynia.pl). Po zalogowaniu należy wybrać interesujące pozycje książkowe. Dostępne są również e – czasopisma, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

http://www.swfis.republika.pl/

http://www.facebook.com/AzsAkademiaMorskaWGdyni

Studium Wychowania Fizycznego i Sporu (SWFiS) prowadzi zajęcia na wszystkich wydziałach Uczelni. Pomaga rozwijać studentom ich sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w prowadzonych przez SWFiS 12 sekcjach sportowych m.in.: piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, pływania, trójboju siłowego, sztuk walki, ratownictwa wodnego i żeglarstwa. Poza czasem przewidzianym w programie nauczania do dyspozycji studentów również pozostają obiekty sportowe: basen, sala gimnastyczna, siłownia.

Ośrodek Żeglarski

http://www.ozam.pl/

http://www.facebook.com/OZAM.GDYNIA

Odzwierciedleniem długoletnich tradycji żeglarskich Uczelni jest Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni. Jego zadaniem jest promocja Uczelni oraz działanie na rzecz wychowania żeglarskiego i wodnego. Ośrodek Żeglarski uczestniczy w zlotach, rajdach i regatach żeglarskich. Organizuje na własnych jachtach szkolenia żeglarskie, rejsy stażowo – szkoleniowe, rajdy oraz imprezy integracyjne.

Planetarium

www.wn.am.gdynia.pl

W budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni znajduje się najnowocześniejsze w Polsce, zmodernizowane w 2011 roku, Planetarium im. A. Ledóchowskiego będące jednym z laboratoriów Katedry Nawigacji. Wyposażenie Planetarium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych z astronawigacji dla studentów i seansów dla osób interesujących się astronomią, a także lekcji astronomii dla uczniów.

Erasmus w Akademii Morskiej w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni uczestniczy w międzynarodowym programie Erasmus od 1998 roku, koordynując i organizując wymianę studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowanie i wdrożenie ECTS, opracowanie programów nauczania i modułów. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. W programie Erasmus studenci AMG mają możliwość wyboru spośród 24 zagranicznych uczelni wyższych w 13 krajach: Hiszpania, Niemcy, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Francja, Szwecja, Turcja.

Parlament Studentów

http://psam.am.gdynia.pl/

http://www.facebook.com/ParlamentStudentowAM

Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. Parlament Studentów ma swoich przedstawicieli w Senacie uczelnianym, radach wydziału i komisjach uczelnianych. Parlament reprezentuje także studentów Akademii Morskiej w Gdyni na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych. Co roku Parlament Studentów organizuje święto Uczelni pod nazwą „Delfinalia”.

Koła naukowe

Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną szansę rozwoju ich pasji, zainteresowań i umiejętności. Członkowie kół naukowych aktywnie uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, promocyjnych, konferencjach oraz szkoleniach podczas których mają możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, w tym również swoich potencjalnych pracodawców. W Akademii Morskiej prężnie działa 21 kół naukowych. Każdy student Akademii Morskiej w Gdyni może stworzyć własne koło naukowe, na którego działalność uzyska wsparcie finansowe z Uczelni.

Klub studencki „Bukszpryt”

http://bukszpryt.pl/

http://www.facebook.com/Bukszpryt

Oprócz rozwoju intelektualnego i fizycznego, studenci AkademiiMorskiej w Gdyni mogą zawierać nowe kontakty towarzyskie w KlubieStudenckim „Bukszpryt”, zlokalizowanym w głównym gmachuUczelni.Nastrój klubu nawiązuje do klimatów morskich. W centralnejjego części uwagę zwracają kolumny owinięte linami, bulajena ścianach oraz stołki przy barze wykonane z tłoków silnika statkowego.Klub wyposażony jest w bilard i środki audiowizualne. Coroku w Klubie Studenckim „Bukszpryt” organizowane są: otrzęsiny,andrzejki, wieczór międzynarodowy, Dzień Hotelarza, Wieczór Absolwenta, koncerty szantowe. W lutym 2011 roku Klub Studencki „Bukszpryt” zajął 3 miejsce w rankingu najlepszych klubów studenckich przygotowanym przez magazyn studencki „Dlaczego”.

Skontaktuj się z nami

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

ul. Morska 81 - 87
81 - 225 Gdyni
tel.: (+48 58) 621 70 41
fax: (+48 58) 620 67 01

e-mail: promocja@am.gdynia.pl

www.am.gdynia.pl

www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni

www.twitter.com/Akademia_Morska

www.foursquare.com/akademia_morska

http://www.youtube.com/user/AkademiaMorskawGdyni

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ul. Morska 81-87
81 - 225 Gdynia

e-mail: wedt@am.gdynia.pl

www.we.am.gdynia.pl

Dziekanat
tel.: (+48 58) 690 16 51, (+48 58) 690 12 56
tel./fax: (+48 58) 621 99 38

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY
al. Jana Pawła II 3
81 - 345 Gdynia

www.wn.am.gdynia.pl

www.facebook.com/Wydzial.NawigacyjnyDziekanat Studiów Stacjonarnych:

tel.: (+48 58) 690 11 00
fax: (+48 58) 690 11 01

e-mail: wndt@am.gdynia.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych:
tel.: (+48 58) 690 11 05,
fax: (+48 58) 690 11 01

e-mail: magasz@klif.am.gdynia.pl

WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. Morska 81 - 87
81 - 225 Gdynia

e-mail: wmdt@am.gdynia.pl

www.wm.am.gdynia.pl

Dziekanat
tel.: (+48 58) 621 89 97 lub (+48 58) 690 13 21
fax: (+48 58) 690 13 99

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
ul. Morska 81 - 87
81 - 225 Gdynia

www.wpit.am.gdynia.pl

www.facebook.com/WPiT.Akademia.Morska.Gdynia

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych:
tel.: (+48) 58 6901 215
e-mail: wpitdts@am.gdynia.pl

Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych:
tel: (+48) 58 6901 675
e-mail: wpitdtn@am.gdynia.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-2 z 2 rekordów.

Akademia Morska w Gdyni - innowacyjna gospodarka

Innowacyjną gospodarkę można studiować na studiach I stopnia i II stopnia, stacjonarnych i niestacjo...

​Akademia Morska w Gdyni (AMG) - kierunek nawigacja

​Akademia Morska w Gdyni (AMG) oferuje unikatowe studia na kierunku nawigacja.

Lokalizacja