Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Oferujemy Stu­dia w Gdańsku, Tcze­wie, Słup­sku, Ko­sza­linie, Olsz­ty­nie
dzien­ne/ za­ocz­ne/e-le­ar­nin­go­we

Gdańska Szkoła Wyższa to od daw­na po­twier­dzona ja­kość w nau­czaniu za­ocz­nym. Sz­koła funk­cjonuje na ryn­ku od 14 lat - co jest do­wodem na zau­fanie ja­kim się cie­szy i na pro­fesjona­lizm w re­alizacji za­dań edu­ka­cyj­nych. Od­działy GSW funk­cjonują też w in­nych mia­stach w re­gio­nie - w Olsz­ty­nie, Słup­sku, Ko­sza­linie i Tcze­wie.

GSW oferuje ksz­tałcenie w ramach dwóch wy­działów: Wy­działu Nauk Społecz­nych i Wy­działu Nauk Inżynier­skich. Na Wy­dzia­le Nauk Społecz­nych oferujemy kie­run­ki ta­kie jak Ad­mi­nistracja, Eko­nomia, So­cjologia, Edu­ka­cja Ar­ty­stycz­na, Tu­rysty­ka i Re­kreacja, a także, ja­ko JEDYNA na Po­mo­rzu uczel­nia - Krymi­nologię. Wy­dział Nauk Inżynier­skich też ma bo­gatą ofertę: Zarządzanie i Inżynie­ria Pro­duk­cji, Go­spo­dar­ka Prze­strzen­na, Ar­chi­tek­tu­ra Krajobrazu… Każdy zaś z kie­runków umożliwia ro­bie­nie różnych specjal­ności i rozwój z ukie­run­ko­waniem na własne za­in­tereso­wania.

W ofer­cie jest możliwość wy­bo­ru trybu stu­dio­wania - stacjonar­nie, za­ocz­nie (spot­ka­nia wyłącz­nie w so­bo­ty - nie­dzie­le, co umożliwia stu­dio­wanie oso­bom pra­cującym), e-le­ar­ning (około 40% to wykłady, kon­sul­tacje i eg­zami­ny tra­dycyj­ne, cała resz­ta za po­mocą plat­for­my Mo­odle) a także w sys­te­mie IOS i IPS (In­dywidu­al­nej Or­ga­nizacji Stu­diów i In­dywidu­al­nego Pro­gra­mu Stu­diów). Stu­dia kończą się dy­plomem licen­cja­ta, inżynie­ra lub ma­gistra. Prócz te­go jest również sze­ro­ka ofer­ta stu­diów po­dy­plomo­wych dla wszyst­kich, którzy chcą ro­z­wijać swoją wiedzę i kom­peten­cje.

W Gdańskiej Sz­ko­le Wyższej funk­cjonuje do­brze ro­z­winięty sys­tem sty­pen­dial­ny i Biu­ro Ka­rier. Dzięki wy­so­kiej ja­kości nau­czania GSW na­wiązała współpracę z Eu­ro­pej­skim Pro­gra­mem Wy­mia­ny Stu­dentów Erasmus+, co umożliwia stu­den­tom wy­ko­rzystanie w prak­ty­ce zdobytej wie­dzy, po­zna­nie in­nych krajów, ich kul­tur i języków. Uczel­nia umożliwia też po­bie­ranie nau­ki stu­den­tom nie­pełnospraw­nym - zarówno ar­chi­tek­tu­ra bu­dyn­ku umożliwia po­ko­nywanie barier, ale jest także do­sto­so­wany sprzęt wspie­rający pro­cesy edu­ka­cyj­ne (specjal­ne słuchaw­ki, specjal­ne klawia­tu­ry, dyk­tafo­ny).

Ja­kość nau­czania Gdańskiej Sz­koły Wyższej po­twier­dzają przy­zna­ne Uczel­ni ty­tuły i cer­ty­fi­ka­ty: „Ja­kość Ro­ku 2012„Wia­rygod­na Sz­koła” 2016/2017 „Do­bra Uczel­nia Do­bra Pra­ca” 2016/2017. Ozna­cza to, iż uczel­nia działa w opar­ciu o sil­ne pod­stawy praw­ne, po­sia­da od­po­wied­nią bazę dy­dak­tyczną, za­pew­nia kom­for­to­we warun­ki stu­dio­wania, tworzy per­spek­ty­wy dla pra­cy za­wodowej. Stu­den­ci uczel­ni mają możliwość działania w kołach nau­ko­wych, or­ga­nizacjach, klu­bach spor­to­wych i wy­daw­nic­twie uczel­nia­nym.

Na­szym stu­den­tom oferujemy:

• Wy­so­ko wy­kwalifi­ko­waną kadrę dy­dak­tyczną - zarówno teoretyków jak i prak­tyków
• Ro­z­bu­dowany sys­tem sty­pen­dial­ny
• Udogod­nie­nia dla osób nie­pełnospraw­nych
• Możliwość brania udziału w or­ga­nizacji kon­feren­cji nau­ko­wych, zarówno wewnątrzsz­kol­nych, jak i międzyna­ro­dowych, a także brania udziału w se­mi­na­riach, im­pre­zach kul­tu­ral­nych i ini­cja­ty­wach społecz­nych or­ga­nizowanych przez GSW
• Licz­ne koła nau­ko­we, działające pod kie­run­kiem wykładowców - pa­sjonatów
• Własne wy­daw­nic­two nau­ko­we i bo­ga­te zbio­ry bi­blio­tecz­ne
• Do­brze wy­po­sażone labo­rato­ria za­pew­niające dostęp do naj­nowocześniej­szej tech­niki i tech­nologii
• Naukę w pięknym, za­byt­ko­wym obiek­cie - bu­dynek wy­bu­dowany w latach 1828 - 1833 ja­ko Re­du­ta Ko­sza­ro­wa

Gdańska Sz­koła Wyższa pro­wadzi stu­dia pierw­sze­go stop­nia – licen­cjac­kie (6-se­mestral­ne) i inżynier­skie (7-se­mestral­ne). Stu­dia kończą się uzyska­niem wy­ksz­tałcenia wyższe­go z ty­tułem za­wodowym licen­cja­ta lub inżynie­ra. Uczel­nia pro­wadzi także stu­dia II stop­nia – ma­gister­skie (3 i 4-se­mestral­ne), które kończą się uzyska­niem ty­tułu ma­gistra. Uczel­nia po­sia­da bo­gatą ofertę stu­diów po­dy­plomo­wych, które gwaran­tują zdobycie do­dat­ko­wych kwalifi­ka­cji w da­nej dzie­dzinie. Stu­dia te kończą się uzyska­niem świa­dec­twa ukończe­nia stu­diów po­dy­plomo­wych. Zajęcia od­bywają się w sys­te­mie stacjonar­nym (dzien­nym) i nie­stacjonar­nym (za­ocz­nym). Ogrom­ne doświad­cze­nie w nau­czaniu – prze­ka­zyw­niu eXperc­kiej wie­dzy oraz wy­kwalifi­ko­wana ka­dra dy­dak­tycz­ne z dużą wiedzą prak­tyczną i do­rob­kiem nau­ko­wym umożliwiła ksz­tałcenie Stu­dentów na naj­wyższym po­zio­mie.

Re­krutacja na stu­dia od­bywa się dwa razy do ro­ku – na se­mestr zi­mo­wy roz­po­czynający się w paździer­niku (re­krutacja tr­wa od ma­ja do paździer­nika) i na se­mestr let­ni roz­po­czynający się w lu­tym/mar­cu, (re­krutacja tr­wa od grud­nia do mar­ca).

Skontaktuj się z nami

Gdańska Szkoła Wyższa 

ul. Bi­skupia 24 B, 80-875 Gdańsk

tel. (58) 305 08 89, (58) 305 08 12

gsw@gsw.gda.pl

gsw.gda.pl

Biu­ro Re­krutacji
pokój 110, czyn­ne pn- sob. 9-16
tel. (58) 305 08 89 wew.46, (58) 305 08 12 wew.46, in­fo­linia (58) 305 01 83,
re­krutacja­@gsw.gda.pl

Biu­ro Ka­rier
biu­ro.ka­rie­r@gsw.gda.pl

Wy­działy za­miej­scowe:

TCZEW ul. Par­ko­wa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, ma­il: tcze­w@ gsw.gda.pl
OLSZ­TYN ul. Piłsud­skie­go 61 tel. 89 533 04 29, ma­il: olsz­ty­n@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Ko­sza­lińska 9 tel. 59 841 47 45, ma­il: slup­sk@ gsw.gda.pl
KO­SZA­LIN ul. Chałubińskie­go 15 (bu­dynek Eu­ro­pej­skie­go Cen­trum Edu­ka­cyj­nego, sie­dziba po WPiA Uniwer­sy­tetu Gdańskie­go) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, ma­il: ko­sza­lin@gsw.gda.pl


ZA­PRASZA­MY NA STU­DIA!

Artykuły dotyczące uczelni

Brak wyników.

Lokalizacja