3,83
87,00

 • atmosfera panująca na uczelni 3,80
  80%
 • atrakcyjność oferty kształcenia 3,78
  80%
 • innowacyjne technologie w nauczaniu 3,82
  80%
 • jakość współpracy międzynarodowej 3,82
  80%
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań 3,81
  80%
 • oferta zajęć pozadydaktycznych 3,75
  80%
 • perspektywy pracy dla absolwentów 3,70
  80%
 • poziom kadry naukowej 3,82
  80%
 • prestiż uczelni 4,22
  80%

Szczegółowy opis uczelni

Górnośląska Wyższa Sz­koła Han­dlowa im. Woj­cie­cha Kor­fan­tego w Ka­to­wicach jest uczel­nią aka­de­micką działającą na te­renie Śląska. Sto­suje ona edu­ka­cyj­ne stan­dar­dy Unii Eu­ro­pej­skiej. Pro­wadząc działal­ność aka­de­micką w wy­mia­rze eu­ro­pej­skim, Uczel­nia łączy po­nad 20-let­nią tra­dycję z po­dej­mo­waniem za­dań te­raźniej­szości oraz wy­zwań przyszłości. W nau­czaniu i wy­chowywaniu młodzieży Uczel­nia dąży do prze­ka­zywania naj­now­szej wie­dzy, eto­su rze­tel­nej pra­cy oraz od­po­wie­dzial­ności wo­bec społeczeństwa, a w badaniach nau­ko­wych kie­ruje się po­sza­nowaniem praw­dy oraz pożyt­kiem społecz­nym.

Uczel­nia może posz­czycić się 116 pro­feso­rami i dok­to­rami habi­lito­wanymi, 220 ad­iunk­tami, 103 asy­sten­tami oraz 68 lek­to­rami, którzy re­alizują pro­ces dy­dak­tycz­ny na jede­na­stu pro­wadzonych przez GWSH kie­run­kach stu­diów. Wie­lu z nich to wy­bit­ne oso­bo­wości świa­ta pol­skiej nau­ki.

Uczel­nią kie­ruje Jego Ma­gnifi­cen­cja Rek­tor prof. na­dzw. dr hab. Krzysz­tof Sza­flar­ski.

Za pra­widłowe funk­cjonowanie posz­czególnych wy­działów Uczel­ni od­po­wia­dają:

 • Dzie­kan Wy­działu Zarządzania - prof. na­dzw. dr hab. Jan Misz­tal
 • Dy­rek­tor In­sty­tu­tu Nauk Społecz­nych (działającego w ramach Wy­działu Zarządzania) - prof. zw. dr hab. Ja­nusz Sz­tum­ski
 • Dzie­kan Wy­działu Tu­rysty­ki i Pro­mo­cji Zdro­wia - prof. na­dzw. dr Ta­de­usz Bu­rzyński
 • Dy­rek­tor In­sty­tu­tu Nauk Medycz­nych (działającego w ramach Wy­działu Tu­rysty­ki i Pro­mo­cji Zdro­wia) - doc. dr Krzysz­tof Gie­remek
 • Dzie­kan Wy­działu Za­miej­scowe­go GWSH w Żorach - doc. dr Krzysz­tof Pi­skor­czyk
 • Dzie­kan Wy­działu Za­miej­scowe­go w Biel­sku-Białej dr Wacław Pe­tryński

Obec­nie GWSH w ramach cz­te­rech wy­działów, dwóch in­sty­tutów oraz sied­miu za­miej­scowych ośrodków dy­dak­tycz­nych (w tym w jed­nym za­gra­nicz­nym), pro­wadzi zarówno w trybie stacjonar­nym jak i nie­stacjonar­nym, stu­dia na dwuna­stu kie­run­kach ksz­tałcenia.

Górnośląska Wyższa Sz­koła Han­dlowa im. Woj­cie­cha Kor­fan­tego za­prasza­my na stu­dia stacjonar­ne (dzien­ne) i nie­stacjonar­ne (za­ocz­ne) na kie­run­kach:

Wy­dział Zarządzania

 • Zarządzanie (stu­dia I i II stop­nia - licen­cjac­kie i ma­gister­skie)
 • Ma­na­gement (Stu­dy in En­glish) (stu­dia I i II stop­nia - licen­cjac­kie i ma­gister­skie)
 • Fi­nan­se i Rachun­ko­wość (stu­dia I stop­nia - licen­cjac­kie)
 • Pra­wo (jed­nolite stu­dia ma­gister­skie)
 • Ad­mi­nistracja (stu­dia I stop­nia - licen­cjac­kie)
 • Go­spo­dar­ka Prze­strzenna (stu­dia I stop­nia - inżynier­skie)
 • In­for­ma­ty­ka (stu­dia I stop­nia - inżynier­skie)

In­sty­tut Nauk Społecz­nych (działający w ramach Wy­działu Zarządzania)

 • Psy­chologia (jed­nolite stu­dia ma­gister­skie)
 • So­cjologia (stu­dia I i II stop­nia - licen­cjac­kie i ma­gister­skie)
 • Sto­sun­ki Międzyna­ro­dowe (stu­dia I i II stop­nia - licen­cjac­kie i ma­gister­skie)
 • Pe­dago­gika (stu­dia I stop­nia - licen­cjac­kie)

Wy­dział Tu­rysty­ki i Pro­mo­cji Zdro­wia

 • Tu­rysty­ka i Re­kreacja (stu­dia I i II stop­nia - licen­cjac­kie i ma­gister­skie)

In­sty­tut Nauk Medycz­nych (działający w ramach Wy­działu Tu­rysty­ki i Pro­mo­cji Zdro­wia)

 • Fi­zjoterapia (stu­dia I stop­nia - licen­cjac­kie)
 • Ko­smeto­logia (stu­dia I stop­nia - licen­cjac­kie)

Górnośląska Wyższa Sz­koła Han­dlowa może posz­czycić się nowoczesną bazą dy­dak­tyczną za­pew­niającą pra­widłowy prze­bieg ksz­tałcenia. Za­prasza­my na wir­tu­al­ny spa­cer po uczel­ni:

http://wir­tu­al­nykraj.pl/in­dex.php?pa­ge=vr&start=51880#/51880/

Górnośląska Wyższa Sz­koła Han­dlowa im. Woj­cie­cha Kor­fan­tego oferuje stu­dia po­dy­plomo­we, kur­sy i sz­ko­le­nia

Sz­czegółowe in­for­ma­cje na ten te­mat znaj­dziesz TU­TAJ

Bazę dy­dak­tyczną GWSH tworzą trzy cam­pusy aka­de­mic­kie o łącz­nej po­wierzch­ni pra­wie trzech hek­tarów.

W skład pierw­sze­go cam­pusu, usy­tu­owanego w po­bliżu ważnej ar­terii ko­mu­nika­cyj­nej Ka­to­wic, jaką jest ul. T. Kościusz­ki, wchodzą: trzy bu­dyn­ki Uczel­ni (bu­dynek A, B i D) oraz par­kin­gi mieszczące łącz­nie około 420 sa­mo­chodów. Cam­pus ten stanowi bazę loka­lową Wy­działu Zarządzania GWSH.
Drugi cam­pus, stanowiący bazę loka­lową Wy­działu Tu­rysty­ki i Pro­mo­cji Zdro­wia GWSH, zloka­lizowany jest 700m od sie­dziby głównej Uczel­ni. Tworzą go: bu­dynek C, sa­la gim­na­stycz­na, siłow­nia, te­reny re­kreacyj­no-spor­to­we oraz par­king na około 200 sa­mo­chodów.
Trze­ci cam­pus zloka­lizowany jest w cen­trum mia­sta Żory. W jego skład wchodzi bu­dynek wraz z niezbędą in­frastruk­turą Wy­działu Za­miej­scowe­go GWSH w tym mieście.
Nie­zależnie od własnej bazy dy­dak­tycz­nej Uczel­nia dzierżawi również bu­dyn­ki w których mieszczą się: Wy­dział Za­miej­scowy GWSH w Biel­sku Białej, Wy­dział Za­gra­nicz­ny GWSH w Wied­niu oraz Wy­dział Za­gra­nicz­ny GWSH w Ostrawie. Wszyst­kie po­miesz­cze­nia przy­sto­so­wane są do pro­wadze­nia zajęć dy­dak­tycz­nych. Sa­le wykłado­we oraz sa­le ćwi­cze­nio­we wy­po­sażone są stan­dar­dowo w stoły, krzesła oraz ta­blice, a sa­le wykłado­we po­sia­dają również rzut­niki i od­po­wied­nie nagłośnie­nie.
GWSH dys­po­nuje własnymi oraz dzierżawio­nymi bu­dyn­ka­mi o łącz­nej po­wierzch­ni użyt­ko­wej po­nad 24 tys. mkw.
W bu­dyn­kach własnych Uczel­ni, w jej sie­dzibie w Ka­to­wicach (bu­dyn­ki A,B,C i D) oraz w bu­dyn­ku jej Wy­działu Za­miej­scowe­go w Żorach mieszczą się ta­kie klu­czowe ele­men­ty in­frastruk­tu­ry dy­dak­tycz­nej jak:
 • 17 sal wykłado­wych o łącz­nej licz­bie po­nad 2000 miejsc,
 • 58 sal ćwi­cze­nio­wych i se­mi­na­ryj­nych o łącz­nej licz­bie pra­wie 1600 miejsc,
 • 8 pra­cow­ni i labo­rato­riów kom­putero­wych,
 • 25 sal specja­listycz­nych,
 • stu­dio radio­we i te­le­wizyj­ne,
 • sa­la gim­na­stycz­na wraz z siłow­nią,
 • 2 bi­blio­teki wraz z czytel­nia­mi mul­timedial­nymi,
 • pomiesz­cze­nia dzie­ka­na­tu, ad­mi­nistracji uczel­nia­nej oraz posz­czególnych ka­tedr,
 • po­nadto w każdym z bu­dynków Uczel­ni znaj­dują się: pra­cow­nia kse­ro­gra­ficz­na, bu­fet oraz szat­nia.

Górnośląska Wyższa Sz­koła Han­dlowa im. Woj­cie­cha Kor­fan­tego w Ka­to­wicach

Ad­res Uczel­ni

Bu­dyn­ki A i B: ul. Har­cerzy Września 3
Bu­dynek C: ul. Kost­ki Na­pier­skie­go 38, e-ma­il: bu­dynek_c@gwsh.pl
Bu­dynek D: ul. Zbożowa 42B
40-659 Ka­to­wice

tel. +48 (32) 35 70 500 (cen­trala)
tel. +48 (32) 35 70 577

Punkt In­for­ma­cyj­ny

ul. Har­cerzy Września 3
40-659 Ka­to­wice
Bu­dynek A

tel. (32) 35 70 550
e-ma­il: in­for­ma­cja­@gwsh.pl

Żory - Wy­dział Za­miej­scowy oraz Za­miej­scowy Ośro­dek Dy­dak­tycz­ny GWSH

Biel­sko-Biała - Wy­dział Za­miej­scowy GWSH

Cie­szyn - Za­miej­scowy Ośro­dek Dy­dak­tycz­ny GWSH

Ja­worz­no - Za­miej­scowy Ośro­dek Dy­dak­tycz­ny GWSH

By­tom - Za­miej­scowy Ośro­dek Dy­dak­tycz­ny GWSH

Nysa - Za­miej­scowy Ośro­dek Dy­dak­tycz­ny GWSH

Żywiec - Za­miej­scowy Ośro­dek Dy­dak­tycz­ny GWSH

Wie­deń - Za­gra­nicz­ny Ośro­dek Dy­dak­tycz­ny GWSH

Artykuły dotyczące uczelni