Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, kierunki studiów, rekrutacja

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach powstała w 1970 r. jako Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego.

Na Uczelni funkcjonują trzy Wydziały, oferujące kierunki:

fizjoterapia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia; turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie, studia pierwszego i drugiego stopnia; aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne, sport, studia pierwszego stopnia; trener osobisty z dietetyką sportową, studia drugiego stopnia.

Bazę dydaktyczną uczelni stanowią m.in. takie obiekty jak: hala sportowa z pływalnią, stadion lekkoatletyczny, hala sportowa do gier zespołowych, hala gimnastyczna, hala szermiercza, hala sportowa do tenisa, badmintona.

Wydział Fizjoterapii

  • fizjoterapia

Wydział Wychowania Fizycznego

  • wychowanie fizyczne
  • sport
  • bezpieczeństwo wewnętrzne
  • turystyka i rekreacja
  • aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką

  • zarządzanie

Informacje na temat rekrutacji

Absolwent studiów zawodowych na kierunku fizjoterapia uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach ochrony zdrowia - do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych, do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek chorób lub urazów, do nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowania działań do nadrzędnych celów w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Będzie przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnoprawnych, ośrodkach sportowych.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne uzyskuje podstawową wiedzę oraz umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, umożliwiające kompetentne oddziaływanie na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent przygotowany będzie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego i dodatkowego przedmiotu (do wyboru: edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda lub gimnastyka korekcyjna) w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także do pracy w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku zarządzanie posiądzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiądzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika (dowódcy) zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Posiądzie umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja uzyskuje wiedzę ogólna z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Posiądzie umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.