Drodzy Maturzyści - poniżej przedstawiamy Wam najważniejsze informacje na temat egzaminu dojrzałości, który będziecie zdawać w maju 2015 roku.

Matura w 2015 roku ulegnie zmianom. Krytykowana prezentacja maturalna z języka polskiego odchodzi w zapomnienie. Obowiązkowy będzie egzamin pisemny z dodatkowego przedmiotu.

Maturzyści będą zdawać, podobnie jak dotychczas, trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego
 • matematyki

Egzaminy te będą przeprowadzane na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu.

Ważna zmiana polega na tym, że maturzysta będzie zobowiązany przystąpić do, co najmniej, jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru. Do tej pory takiego obowiązku nie było, co skutkowało tym, że co trzeci maturzysta nie zdawał ani jednego przedmiotu dodatkowego.

W grupie przedmiotów do wyboru znajdą się następujące przedmioty:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • historia muzyki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • języki mniejszości narodowych i etnicznych
 • język regionalny
 • języki obce nowożytne
 • matematyka 
 • język polski

Egzaminy z przedmiotu do wyboru będą zdawane na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu rozszerzonemu. Maturzysta może wybrać maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków:

 • angielskiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego 
 • włoskiego

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy. 

Podczas matury w 2015 roku maturzyści będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Zmieni się formuła egzaminu z języka polskiego. Porzucony został dotychczasowy system przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji. Zamiast tego zdający będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będzie ono dotyczyć fragment tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Maturzysta będzie miał 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury.

W nowej formule egzaminu pojawią się też nowe rodzaje zadań, w których większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności złożonych, operowanie wiedzą, myślenie naukowe, samodzielność i twórcze działanie.

Zmieniono zasady oceniania tekstów maturzystów na pisemnym egzaminie z języka polskiego. Będą one oceniane całościowo. Zrezygnowano z tak zwanego "klucza odpowiedzi". Ma to stymulować uczniów do tworzenia kreatywnych wypowiedzi oraz nieszablonowego myślenia. 

Aby uzyskać maturę w 2015 r. abiturient będzie musiał - tak jak dotąd - uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej będzie zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Ma on służyć  tylko przy rekrutacji na studia.

Inna będzie forma przedstawiania wyników na świadectwach maturalnych. Oprócz podsumowania wyrażonego w procentach, pojawi się także skala centylowa, która pokaże, ilu maturzystów osiągnęło ten sam lub lepszy wynik. Powyższa modyfikacja może się okazać bardzo pomocna podczas procesu rekrutacyjnego w szkołach wyższych.

Absolwent, który nie zdał matury, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.