Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na inżynier­skie i ma­gister­skie stu­dia na kie­run­ku medycyna roślin. Kie­runek ten prze­zna­czony jest dla osób, które in­teresują się bo­taniką i eko­logią.

Medycyna roślin to stu­dia I i II stop­nia. Pro­wadzone są tyl­ko w trybie stacjonar­nym. Stu­dia I stop­nia tr­wają 3,5 ro­ku i dają ty­tuł inżynie­ra, stu­dia ma­gister­skie II stop­nia tr­wają 1,5 ro­ku.

Przykłado­we przed­mio­ty re­alizowane na medycynie roślin to m.in.: ma­tema­ty­ka, wie­dza eko­nomicz­no-praw­na, eko­logia i och­ro­na śro­dowiska, fau­na w agro­cenozach, en­to­mo­logia ogólna, pod­stawy żywie­nia roślin, fi­zjologia roślin, bio­chemia, meto­dy oceny i usz­lachet­nia­nia ma­teriału siew­nego, pod­stawy pro­duk­cji leśnej, wi­ruso­logia i bak­terio­logia.

Ab­sol­went kie­run­ku medycyna roślin będzie znał pod­stawy pro­duk­cji roślin ogrod­ni­czych, rol­niczych i leśnych. Będzie roz­po­zna­wał ro­dzaje chorób, czyn­niki ich występo­wania i ro­z­woju, a także za­grażające roślinom sz­kod­ni­ki i ch­wasty. Po­nad­to będzie po­trafił do­bie­rać od­po­wied­nie i bez­piecz­ne środ­ki och­ro­ny roślin. Ab­sol­wen­ci będą mo­gli zakładać i pro­wadzić fir­my zaj­mujące się do­radz­twem w za­kresie medycyny roślin w rol­nic­twie, ogrod­nic­twie i leśnic­twie i dys­trybucją środków och­ro­ny roślin.

Uniwer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Po­zna­niu ksz­tałci corocz­nie prawie 11 000 stu­dentów na 8 wy­działach. Przy uczel­ni działa Biu­ro Ka­rier. Stu­den­ci medycyny roślin mogą ro­z­wijać swoje pa­sje w kołach nau­ko­wych, które działają na Wy­dzia­le Ogrod­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry Krajobrazu – jed­nost­ce pro­wadzącej kie­runek. Uczel­nia dys­po­nuje własnymi aka­de­mi­ka­mi. Stu­den­ci mogą ubie­gać się także o sty­pen­dia.

Oso­by stu­diujące mogą także ko­rzystać z wy­jazdów za­gra­nicz­nych w ramach pro­gra­mu Erasmus. Uniwer­sy­tet Przy­rod­ni­czy ma pod­pisane umo­wy z uczel­nia­mi w ta­kich krajach jak: Au­stria, Bel­gia, Cze­chy, Da­nia, Es­to­nia, Fin­lan­dia, Fran­cja, Grecja, Hisz­pa­nia, Holan­dia, Litwa, Niem­cy, Nor­we­gia, Por­tu­ga­lia, Rumu­nia, Słowacja, Słowe­nia, Sz­we­cja, Tur­cja, Węgry, Włochy i Wiel­ka Brytania. Jeżeli ktoś wo­li po­zostać w kraju, może wy­brać się, na ja­kiś czas, na inną uczel­nię o po­dob­nym charak­terze w Pol­sce w ramach pro­gra­mu MOST AR.

Stu­den­ci Uniwer­sy­tetu Przy­rod­ni­cze­go w Po­zna­niu mogą ko­rzystać także z zajęć spor­to­wych or­ga­nizowanych przez AZS UP. Do wy­bo­ru są ta­kie dys­cypliny jak np.: ko­szykówka, siatkówka, jeździec­two, lek­ka atle­ty­ka, ko­lar­stwo, ka­rate, czy te­nis ziem­ny.

Więcej in­for­ma­cji o stu­diach na Uniwer­sy­tecie Przy­rod­ni­czym w Po­zna­niu można zna­leźć na: http://puls.edu.pl