TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

 

Szkoła Policealna Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, realizującą program MEN.

 

Od 1 września 2016 r. rozpoczynamy kształcenie w zawodzie TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO (Kod zawodu – 311927). W dwuletnim cyklu kształcenia słuchacz może uzyskać tytuł technika transportu drogowego po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

  • K.1–A.69. EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO – egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się po trzecim semestrze
  • K.2-A.70. ORGANIZACJA PRZEWOZU ŚRODKAMI TRANSPORU DROGOWEGO - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Dodatkowo przygotowujemy do egzaminu na KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ (dokument wymagany do wykonywania pracy kierowcy zawodowego) oraz egzaminu na PRAWO JAZDY KAT. C LUB C+E

 

System zajęć: stacjonarny - zajęcia popołudniowe

Czas trwania szkoły: 2 lata (4 semestry)

Zaliczenia i egzaminy:

  • po każdym semestrze odbywają się zaliczenia ze zrealizowanych przedmiotów, warunkujące przejście na następny poziom edukacyjny,
  • po 3 i 4 semestrze słuchacze przystępują do egzaminów potwierdzając kwalifikację A.69 i A.70.

Uzyskane świadectwa i dyplomy przez słuchacza:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  • dyplom potwierdzający kwalifikację A.69 – eksploatacja środków transportu drogowego oraz kwalifikację A.70 – organizacja przewozu środkami transportu

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

  • podanie i formularz informacyjny (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej),
  • kserokopię dyplomu ukończenia szkoły średniej,
  • kserokopię prawa jazdy kat. B,
  • aktualne badania stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik transportu drogowego brak przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych do kierowania pojazdami zakresie kat. C, C+E prawa jazdy.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składanych dokumentów.
Dokumenty niekompletne lub niepodpisane nie będą poddawane weryfikacji.

Czesne: 250 zł./miesiąc

Rekrutacja: do dnia 12.08.2016 r.

 

Zapraszamy absolwentów szkół średnich (liceum lub technikum, egzamin maturalny nie jest wymagany), studentów, którzy równolegle chcą uzyskać nowy zawód i stać się konkurencyjni na rynku pracy, pracowników doskonalących swoje kwalifikacje lub zainteresowanych zmianą pracy.