Polityka społeczna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Poziom kształcenia

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne – 6 semestrów

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat


Kierunek Polityka społeczna to atrakcyjny zawód dla ludzi z pasją i empatią.

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy o przyczynach i przebiegu różnorodnych zjawisk społecznych oraz sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów społecznych.

Student zdobywa wykształcenie w zakresie istotnych kwestii społecznych, instrumentów prawnych i finansowych polityki społecznej. Posiada wiedzę na temat zadań i funkcjonowania instytucji sfery społecznej.

Szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie „wartości dodanej” – oprócz wiedzy na temat polityki społecznej studenci uzyskują wiedzę z dziedziny ekonomii i rozwoju terenów wiejskich.

Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

Absolwent kierunku jest przygotowany do:

 • Pracy w zakresie planowania oraz praktycznych zastosowań polityki społecznej w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, na różnych stanowiskach w instytucjach publicznych i gospodarce.
 • Realizacji zadań operacyjnych i kierowniczych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych.
 • Wsparcia Centrów i Ośrodków Pomocy Społecznej, urzędów pracy, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kulturalnych i oświatowych w ich działaniach z zakresu pomocy socjalnej na szczeblu regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem – ze względu na specyfikę badawczą i dydaktyczną naszej Uczelni – problemów i potrzeb społecznych występujących w środowisku wsi i rolnictwa oraz małych miast.

Co nas wyróżnia?

 1. Wydział Ekonomiczno-Społeczny, jest nowoczesną i perspektywiczną jednostką, która poprzez swoją działalność dydaktyczną i badania naukowe wnosi znaczący dorobek i doświadczenie w rozwój nauk społecznych w wybranych niszowych sferach związanych z obszarami wiejskimi czy sektorem rolno-spożywczym.
 2. Drugie miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju.
 3. Wysokie miejsce w rankingu: „prestiż wśród pracodawców”.
 4. Program nauczania i jego efekty są powiązane z potrzebami gospodarki i życia społecznego.
 5. Praktyka zawodowa umożliwiająca konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną.
 6. Solidne wykształcenie oraz unikalny charakter studiów łączących wiedzę z zakresu polityki społecznej ze znajomością specyfiki małych miast oraz terenów wiejskich, co rozszerza możliwości zatrudnienia.
 7. Organizacje studenckie, koła naukowe (Młodych Menedżerów, Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej).
 8. Możliwość odbycia części studiów w innych uczelniach polskich i zagranicznych w ramach programu Erasmus+.
 9. Program Most-AR (możliwość studiowania w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej), studia równoległe.
 10. Przychylna kadra doświadczonych nauczycieli akademickich, nowoczesne pracownie, aktywny samorząd studencki.

Szczegóły: http://www.up.poznan.pl/wes/