​Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie - górnictwo i geologia

Unikatowy kierunek studiów oferuje Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego (UZZM) w Lubinie. Nieliczne uczelnie głównie na Śląsku kształcą na górnictwie i geologii.

3,5-letnie studia na Wydziale nauk Technicznych kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Obejmują wiedzę z zakresu nauk o ziemi, matematyczno-technicznych oraz procesów inżynierskich. Zaznajamiają m.in. z zasadami przygotowania dokumentacji technicznej, projektowania, realizacji i nadzorowania robót górniczych.

Jakie specjalności na górnictwie i geologii?

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego (UZZM) kształci na specjalnościach:

  • techniki eksploatacji złóż – przygotowuje w zakresie stosowania nowoczesnych, górniczych metod wydobywania surowców mineralnych,
  • maszyny i urządzenia górnicze – obejmuje zagadnienia z zakresu mechanizacji robót w górnictwie, poprzez zastosowanie maszyn i urządzeń górniczych z napędem spalinowym oraz elektrycznym,
  • eksploatacja złóż rud miedzi - studenci zdobędą wiedzę z zakresu geomechaniki, geochemii i eksploatacji złóż rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oraz światowych zagłębiach miedziowych, poznają m.in. metody wzmacniania wyrobisk górniczych przy eksploatacji złóż rud, strukturę udostępniania złóż rud miedzi i charakterystykę polskich kopalń.

Co po studiach?

Kandydaci na studia na górnictwie i geologii muszą być przygotowani na to, że w wielu przypadkach praca w zawodzie wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania. Praca przy wierceniach ma charakter wyjazdowy, jest wykonywana w terenie, w różnych warunkach pogodowych (niezależnie, czy jest deszcz, mróz, wiatr), w nienormowanych godzinach. Szczególny charakter ma praca na statkach lub platformach wiertniczych, wymagająca wielotygodniowego przebywania w określonym miejscu.

W zależności od ukończonej specjalności potencjalne miejsca pracy dla absolwenta kierunku górnictwo i geologia to przykładowo krajowe firmy naftowe i zagraniczne koncerny, kopalnie odkrywkowe, podziemne - działy mechaniczne, elektryczne, eksploatacyjne, inwestycyjne, stanowiska miernicze, przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem kopalń, obróbką kamienia, ochroną środowiska, projektowaniem maszyn górniczych, jednostki administracji publicznej, działy ekonomiczno-handlowe, projektowe i inwestycyjne zakładów przemysłowych, firmy zajmujące się oceną warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej oraz składowaniem bądź przeróbką odpadów.

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego (UZZM) w Lubinie powstała w 2002 roku.

UZZM oferuje cztery kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a także studia podyplomowe. Ponadto Uczelnia od roku akademickiego 2013/2014 kształci na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, co jest niewątpliwie cechą unikatową w skali Polski.