Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na studia podyplomowe „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”.

Studia te przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podjąć się pracy w charakterze archiwisty lub nabyć bądź uzupełnić wiedzę o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w tym zawodzie. Ukończenie studiów daje uprawnienia do pracy w archiwach.

Studia trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się w weekendy.

Program studiów to 170 godzin zajęć, na które składają się wykłady i konwersatoria. Przewidziano takie przedmioty jak: vademecum archiwisty, historia archiwów polskich, metodyka pracy w archiwum firmy i urzędu, technologia informacyjna w pracy nad dokumentem elektronicznym, historia ustroju administracyjnego Polski do końca XX w., przechowywanie i ochrona archiwaliów, zarządzanie dokumentacją w firmie i urzędzie, archiwalne bazy danych, prawo i przepisy archiwalne. Studentów studiów podyplomowych „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” obowiązuje odbycie praktyki w archiwum zakładowym i państwowym w łącznym wymiarze 80 godzin (40 godzin w archiwum państwowym i 40 w archiwum zakładowym).

Absolwenci studiów podyplomowych „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku archiwisty i jednocześnie specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją w archiwum firmy, urzędu i archiwum państwowym. Po ukończeniu kierunku archiwiści mają wiedzę nie tylko o historii archiwów i ustroju administracyjnym w Polsce, ale także z zakresu metodyki pracy w różnego rodzaju archiwach. Absolwenci przygotowani są do zarządzania dokumentacją na różnych etapach jej powstawania. Potrafią gromadzić, przechowywać, opracowywać i udostępniać dokumenty w instytucjach i firmach.

W roku akademickim 2014/15 koszt studiów wynosił 1200 zł za semestr. Obowiązuje także opłata rekrutacyjna w kwocie 80 zł.

Aby zapisać się na studia podyplomowe „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni oraz dostarczyć wymagane dokumenty.

Jednostką prowadzącą studia podyplomowe jest Instytut Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W Instytucie zatrudnionych jest 37 nauczycieli akademickich, w tym 9 z tytułem profesora, 10 ze stopniem doktora habilitowanego i 18 ze stopniem doktora. W jednostce kształci się około 230 studentów na studiach I i II stopnia oraz 71 doktorantów. Instytut oferuje ciekawe kierunki studiów np. militarystykę historyczną, czy organizację turystyki historycznej. Na flagowym kierunku, czyli historii dostępne są nowoczesne specjalności np. dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja, historia i kultura krajów obszaru anglojęzycznego, historia kultury i zarządzanie jej dobrami, edytorstwo naukowe. Studenci mają do dyspozycji czytelnię z 33 tysiącami woluminów i 140 tytułami czasopism oraz pracownię komputerową wyposażoną w 20 stanowisk komputerowych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach nosi obecną nazwę od 2011 roku, chociaż historia tej jednostki naukowej sięga 1969 roku. Uczelnia składa się z: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Wydziału Zarządzania i Administracji oraz Filii UJK znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim. Na 34 kierunkach studiów kształci się ponad 15 000 studentów. Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami i uczelniami w kraju i zagranicą. Na uczelni obecne są media akademickie oraz Akademicki Związek Sportowy i Klub Studencki.

Inne informacje na temat studiów podyplomowych „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”  można znaleźć na stronie: http://www.ujk.edu.pl/ihis/index.php/archiwistyka