Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunki studiów, rekrutacja

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał w 1944 roku. Obecnie jego strukturę tworzy 11 wydziałów. Kształcenie odbywa się w ramach studiów I i II stopnia (oraz jednolitych magisterskich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ofertę edukacyjną stanowi ponad 50 kierunków studiów oraz ponad 200 specjalności. Szczegóły znajdują się na stronach wydziałowych.

Wydział Artystyczny

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • malarstwo
 • jazz i muzyka estradowa

Wydział Biologii i Biotechnologii

 • biologia
 • biotechnologia

Wydział Chemii

 • chemia
 • ochrona środowiska

Wydział Ekonomiczny

 • ekonomia
 • zarządzanie
 • finanse i rachunkowość

Wydział Filozofii i Socjologii

 • filozofia
 • europeistyka
 • kognitywistyka
 • socjologia

Wydział Humanistyczny

 • etnologia
 • filologia polska
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia romańska
 • filologia iberyjska
 • filologia rosyjska
 • filologia ukraińska
 • filologia – rosjoznawstwo
 • filologia – slawistyka
 • lingwistyka stosowana
 • historia
 • turystyka historyczna
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • archeologia
 • informacja w e-społeczeństwie
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • kulturoznawstwo
 • logopedia z audiologią

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • matematyka
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • matematyka i finanse

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 • geografia
 • turystyka i rekreacja
 • gospodarka przestrzenna

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • psychologia
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna
 • animacja kultury

Wydział Politologii

 • politologia
 • stosunki międzynarodowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • studia wschodnioeuropejskie

Wydział Prawa i Administracji

 • prawo
 • administracja

Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Informacje na temat rekrutacji.