Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do 2008 roku funkcjonował pod nazwą Akademii Rolniczej.

W 1953 roku uczelnia stała się samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną, wcześniej stanowiła integralną część Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczelnia kształci na wszystkich poziomach studiów uniwersyteckich w języku polskim, a na wybranych kierunkach i specjalnościach także w języku angielskim.

UR aktywnie wspiera tworzenie zespołów i konsorcjów badawczych z udziałem krajowych i międzynarodowych jednostek naukowo-badawczych oraz gospodarczych.

Oferta edukacyjna uwzględnia wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne

Poniżej prezentujemy kierunki studiów, oferowane w ramach Wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 • biogospodarka
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • rolnictwo
 • zarządzanie
 • ochrona środowiska
 • ekonomia

Wydział Leśny

 • leśnictwo

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 • bioinżynieria zwierząt
 • biologia stosowana
 • zootechnika

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 • architektura krajobrazu
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria środowiska
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 • ogrodnictwo
 • biotechnologia
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 • technika rolnicza i leśna
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • transport i logistyka

Wydział Technologii Żywności

 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • browarnictwo i słodownictwo
 • dietetyka
 • jakość i bezpieczeństwo żywności

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ- UR

 • weterynaria – studia jednolite magisterskie


Zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.