UZZM w Lubinie będzie kształcić magistrów

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie otrzymała w sierpniu zezwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów II stopnia. Oznacza to, że na lubińskiej Uczelni będzie można kształcić się nie tylko na studiach I, ale również i II stopnia. Rekrutacja na studia „magisterskie” na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym rozpocznie się 23 sierpnia, ale już trwają zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona.

W roku akademickim 2013/2014 progi lubińskiej Uczelni przekroczą pierwsi studenci II stopnia. Po lipcowej pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyszedł czas na oficjalne zezwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dokonanie wpisu w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Uczelnia wpisana jest pod poz. 232).

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia, zarówno inżynierskich, jak i licencjackich, jak również do osób, które po jednolitych studiach magisterskich chcą zdobyć wiedzę oraz nowe umiejętności i kompetencje społeczne. Dzięki ukończeniu tych studiów w UZZM, absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra oraz zdobędzie szereg niezwykle przydatnych w pracy zawodowej kompetencji.

Warto podkreślić, że w Polsce studia prowadzone na kierunku Zarządzanie mają zwykle charakter akademicki i nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw. Propozycja UZZM jest w tym zakresie unikatowa. Studia II stopnia o profilu praktycznym dają bowiem możliwość rozwoju absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich, którzy w życiu zawodowym często pełnią funkcje kierownicze i oprócz kompetencji branżowych i pogłębionej wiedzy ekonomicznej, potrzebują również praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania.

Jak prof. Stanisław Witkowski, Rektor Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie widzi studia II stopnia na UZZM?

- Studia II stopnia to niewątpliwie wielki sukces Uczelni. Tym samym jest to realizacja kolejnego etapu rozwoju Uczelni, zgodnego z przyjętą strategią. Przygotowana przez nas koncepcja kształcenia konsultowana była wielokrotnie z Konwentem Uczelni i pracodawcami Regionu, którzy zaakceptowali jej ostateczną wersję. Bez pracodawców naszego Regionu i osób mocno zaangażowanych w to przedsięwzięcie nie byłoby tego sukcesu. Warto podkreślić, że nasza Uczelnia obserwując rynek pracy będzie kładła duży nacisk na zapewnienie praktycznego charakteru studiów. Cel ten chcemy osiągnąć podążając dwiema drogami: zatrudniając, obok wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania, również osoby z powodzeniem łączące działalność menedżerską z naukową oraz dostarczając naszym studentom konkretnych kompetencji przydatnych w zarządzaniu. Stąd też tak duże nasilenie w naszym programie zajęć treningowych, gier kierowniczych, warsztatów i praktyk. Niewątpliwie jest to duży atut naszych studiów, bo jak każdy dobrze wie – obecnie na rynku pracy oprócz wiedzy teoretycznej niezmiernie istotne są kompetencje praktyczne. Połączenie obu elementów już w trakcie studiów jest dla studentów, a w przyszłości absolwentów i pracowników firm bardzo ważne, gdyż zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy, a z czasem wpłynie pozytywnie na ich pozycję zawodową - podsumowuje Rektor UZZM.

A skąd pomysł na uruchomienie studiów II stopnia?

Jak tłumaczą władze Uczelni, studia II stopnia zdecydowanie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie Regionu i społeczności lokalnej:

- Od kilku lat kierowanych było do nas wiele zapytań dotyczących możliwości dalszego kształcenia się na naszej Uczelni - tłumaczy Lucyna Kubis, Kanclerz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.– Dlatego też postanowiliśmy postawić kolejny krok milowy na drodze kształcenia w naszym Regionie i postarać się o zezwolenie na prowadzenie studiów II stopnia. Po dwóch latach intensywnych starań, spełnieniu wielu rygorystycznych warunków i skompletowaniu kadry dydaktycznej udało się! - dodaje z wielkim optymizmem Kanclerz UZZM.

Sygnały dotyczące chęci podjęcia studiów II stopnia na UZZM napływały do władz Uczelni także od ich studentów i absolwentów.

- Jesteśmy niezmiernie zadowoleni i dumni, że w końcu lubinianie oraz mieszkańcy okolic będą mogli kształcić się na studiach II stopnia w swoim Regionie i pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności w ich trakcie. Dzięki temu nie będą już musieli rezygnować z obecnej pracy zawodowej czy też innych ważnych spraw, by kształcić się w dużych ośrodkach akademickich, co zwykle wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania - tłumaczy Maria Paszkowska, Wicekanclerz Uczelni.- Jesteśmy przekonani, że nasze studia na kierunku Zarządzanie, które są unikatowe w skali kraju, ze względu na profil praktyczny, spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony społeczności i pomogą jej na rynku pracy - podsumowuje.

W ramach kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) nasza Uczelnia rozpoczyna nabór na takie specjalności jak: zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w administracji, zarządzanie placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi, zarządzanie projektami, zarządzanie systemami jakości oraz zarządzanie procesami.

Kandydaci podczas rekrutacji przyjmowani są na kierunek Zarządzanie profil praktyczny. Z kolei po pierwszym semestrze nauki studenci będą mogli wybrać jedną z proponowanych specjalności lub teżkontynuować naukę bez wyboru określonej specjalności. Uruchomienie kształcenia uzależnione będzie od liczby chętnych.

By ubiegać się o przyjęcie na nasze studia II stopnia należy mieć ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia. Rekrutacja rozpoczyna się 23 sierpnia i będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. Z kolei obecnie trwają zapisy pod adresem: uzzm@uzzm.pl i telefonicznie: (76) 749 89 29 - liczy się kolejność zgłoszeń.

Wszystkie informacje na temat zasad rekrutacji, opłat i dokumentów znajdują się na stronie Uczelni www.uzzm.pl w dziale „Rekrutacja - studia magisterskie”.

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku. Jest placówką niepubliczną i jedyną uczelnią wyższą w Lubinie. Jej kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy i ćwiczeniowcy z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich takich jak: Wrocław, Poznań, Zielona Góra czy Kraków. UZZM oferuje cztery kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz studia podyplomowe. Od najbliższego roku akademickiego, tj. 2013/2014 Uczelnia będzie także kształcić na studiach II stopnia, o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie. Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniając zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.