Zawiadowca stacji

Zawiadowca stacji sprawuje nadzór nad infrastrukturą kolejową - stacją i podległymi punktami ekspedycyjnymi.

Nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań przez podległych pracowników, nadzoruje akcje usuwania skutków awarii na powierzonym obszarze.

Obowiązki zawiadowcy stacji:

  • pełnienie nadzoru nad pracą stacji i podległymi punktami ekspedycyjnymi w szczególności w zakresie wyprawiania pociągów ze stacji, prowadzenia ruchu na szlakach oraz wykonywania prac manewrowych i rozrządowych;
  • utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury stacji kolejowej obejmującej: tory i podtorze, zwrotnice, krzyżownice i inne elementy rozjazdów, obrotnice i przesuwnice, nasypy, przekopy, systemy kanałów i rowów odwadniających, przepusty, ściany osłonowe, roślinność posadzoną w celu ochrony skarp, perony pasażerskie i rampy towarowe, drogi technologiczne i przejścia wzdłuż torów, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, urządzenia do ogrzewania rozjazdów, skrzyżowania torów kolejowych, osłony przeciwśniegowe, obiekty inżynieryjne, takie jak np.: mosty, przepusty, tunele, przejścia nad i pod torami, mury oporowe, przejazdy kolejowe, urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i łącznościowe, hamulce torowe, systemy oświetleniowe, urządzenia przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej na potrzeby zasilania trakcyjnego oraz budynki i obiekty znajdujące się na terenie stacji kolejowej;
  • prowadzenie ruchu kolejowego i jego koordynowanie zgodnie z rozkładami jazdy, obejmujące wyprawianie pociągów ze stacji, prowadzenie ruchu na szlakach oraz prace manewrowe i rozrządowe;
  • nadzorowanie terminowego i należytego wykonywania zadań przewozowych;
  • nadzorowanie utrzymania sprawności linii kolejowej, w tym usuwania skutków awarii infrastruktury stacji kolejowej;
  • nadzorowanie pracy pracowników stacji kolejowej polegające na zapewnianiu ścisłego przestrzegania przez nich porządku i dyscypliny służbowej;
  • określanie zakresu obowiązków pracowników stacji kolejowej oraz zapewnianie szkoleń dla podległych pracowników z zakresu procedur
    i przepisów wewnętrznych ruchu kolejowego;
  • przestrzegane zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Zwykle Zawiadowca stacji przeprowadza także szkolenie pracowników przydzielonych na praktykę w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz procedur wewnętrznych obowiązujących na stacji kolejowej.

Ile zarabia zawiadowca stacji?

Wynagrodzenie na tym stanowisku waha się od 2500 do 4500 zł, na co składają się także dodatki i premie okolicznościowe.

Komentarze (0)

No comments found