Computer aided engineering

Computer Aided Engineering - to komputerowe wspomaganie prac inżynierskich oraz inżynieria telemedyczna. Dziedzina ta zajmuje się tworzeniem i archiwizacją programów w zakresie testów technicznych czy analiz projektów komputerowych.

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Computer Aided Engineering jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku: budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, teleinformatyka,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Wszyscy kandydaci-absolwenci są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia (także ze Studium Języków Obcych UTP) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%

Podczas studiów na kierunku Computer Aided Engineering zdobędziesz praktyczną umiejętność wykorzystywania zaawansowanej techniki komputerowej.

Absolwent kierunku Computer Aided Engineering znajdzie zatrudnienie jako:

  • technolog – programista CNC,
  • specjalista od obliczeń, w tym obliczeń MES
  • programista aplikacji,
  • specjalista od rozwoju środowiska komputerowego wspomagania prac inżynieryjnych,
  • inżynier konstruktor

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found