Economics - speciality: international master double degree program in business economics

Economics - speciality: international master double degree program in business economics

Studia II stopnia (magisterskie) prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze w ramach programu International Master Double Degree Program in Business Economics. Studia trwają cztery semestry (120 punktów ECTS). Pierwszy i trzeci semestr odbywa się w Nitrze, drugi w Krakowie, zaś w czwartym semestrze studenci uczestniczą w jednym kursie w Krakowie oraz przygotowują pracę dyplomową na swych macierzystych uczelniach.

Absolwenci specjalności business economics na kierunku ekonomia (economics) posiadają wszechstronną wiedzę w dziedzinie ekonomii i zarządzania. W trakcie studiów nabywają umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Ponadto posiadają obszerną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z gospodarką żywnościową i agrobiznesem, głównie w obszarze realizowania założeń międzynarodowej polityki rolnej oraz wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Absolwenci potrafią sporządzać strategie i plany rozwoju, przygotowywać projekty oraz wnioski aplikacyjne z zakresu marketingu i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Są dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach menadżerów średniego i wyższego szczebla, specjalistów ds. zarządzania, doradców oraz konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze rolnictwa i gałęzi towarzyszących rolnictwu. Ponieważ językiem wykładowym studiów jest angielski, absolwenci są w stanie posługiwać się nim płynnie w zakresie komunikacji biznesowej, przygotowywania i prowadzenia prezentacji projektowych, pracy analitycznej, przy raportowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej.

The University of Agriculture in Cracow and Slovak Agriculture University in Nitra are the partner institutions cooperating in a joint international educational programme, the International Master Double Degree Program in Business Economics.
The program lasts four semesters (120 ECTS). The first and third semester are attended in Nitra, the second semester – in Cracow. The fourth semester is assigned to one course at the University of Agriculture in Cracow and the preparation of the master thesis at the home university.

Graduates of the international master double degree program in Business Economics are able to analyze complex economic relations in business processes, propose and implement managerial decisions related to functioning of those processes. They apply a high degree of autonomy and creativity at managerial decision making. They command a deep knowledge not only from operative business management but also from the area of strategic decisions from viewpoint of globalization and economy as well.

Jakie uczelnie oferują kierunek Economics - speciality: international master double degree program in business economics

W których miastach można studiować Economics - speciality: international master double degree program in business economics

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 474

Komentarze (0)

No comments found