Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Studia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy.

Kompetencje nabywane przez studentów kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw to:

  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomicznych i prawnych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw;
  • uzyskanie wiedzy o stosowanych strategiach gospodarczych i procesach organizacyjno-ekonomicznych w przedsiębiorstwach;
  • poznanie zasad funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw;
  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa;
  • poznanie zasad oraz wykształcenie umiejętności zarządzania zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, jak również informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie;
  • zdolność do kształtowania różnych operacji gospodarczych, w tym głównie finansowych, zmierzających do optymalizowania struktur majątkowych i kapitałowych;
  • poznanie zasad posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w ekonomice i organizacji przedsiębiorstwa;
  • nabycie umiejętności z zakresu wykorzystania mechanizmów marketingowych do podejmowania trafnych decyzji, opracowywania biznes planu i kształtowania właściwych stosunków z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Przedmioty zaplanowane w planie studiów dla kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw podzielone zostały na podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe i pozostałe. W ramach przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych, adresowanych do wszystkich studentów kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oferowana jest wiedza, m.in. z zakresu ekonomii oraz zarządzania w przedsiębiorstwie, a w ramach przedmiotów wybieralnych przekazywana jest wiedza uwzględniająca charakter kursu. Cały proces kształcenia jest ponadto wzbogacony o projekty badawcze, mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych podmiotów biznesowych i okołobiznesowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw pozyskawiedzę oraz umiejętności istotne w praktyce zawodowej. Studia na tym kierunku przygotują absolwenta do podjęcia zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz w innych organizacjach, zarówno prywatnych jak i publicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
W których miastach można studiować Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30
Komentarze (0)
No comments found