Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Kierunek inżynieria systemów bezpieczeństwa ma charakter studiów interdyscyplinarnych, obejmuje tematykę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i obronności, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania, ekonomii i informatyki. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, także do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Powinien dysponować wiedzą z zakresu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, systemu zarządzania kryzysowego, zarządzania konfliktami oraz prawa, administracji i ekonomii. Powinien posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz podejmowania problematyki prawnej i ekonomicznej w sytuacjach praktycznych.

Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań profilaktycznych (prewencyjnych) zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Powinien umieć projektować systemy bezpieczeństwa oraz monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Powinien umieć: organizować i prowadzić akcje ratownicze, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków, prowadzić szkolenia, pełni funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w sektorze gospodarczym.
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria systemów bezpieczeństwa
W których miastach można studiować Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44
Komentarze (0)
No comments found