Prawno-ekonomiczny kierunek

Studia na kierunku prawno-ekonomicznym adresowane są do kandydatów, interesujących się zagadnieniami gospodarczymi oraz prawną stroną procesów ekonomicznych. Mają na celu przygotowywać absolwentów, którzy będą zlecać prawnikom wykonywanie usług na rzecz przedsiębiorstwa lub innych podmiotów funkcjonujących w szeroko rozumianej sferze gospodarczej.

Studiując na kierunku prawno-ekonomicznym zdobędziesz wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania gospodarki rynkowej, jak również posiądziesz umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Nauczysz się analizować oraz oceniać wzajemne interakcje między „zewnętrznymi” (niezależnymi od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami ekonomicznymi i prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa.

Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy.

W toku nauki przekazywane są zarówno informacje na temat aktualnych rozwiązań prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które umożliwiają określanie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych. Program studiów Kierunku Prawno-ekonomicznego składa się więc z przedmiotów, które są w stosunku do siebie komplementarne. Fakt ten gwarantuje zdobycie wykształcenia w zakresie szeroko rozumianego wsparcia działalności gospodarczej, co w przypadku przyswajania wiedzy wyłącznie z jednego obszaru (ekonomii lub prawa) byłoby trudne do osiągnięcia.

Absolwenci Kierunku Prawno-ekonomicznego to eksperci w procesie doradztwa podmiotom gospodarczym, który jest istotnym elementem współczesnej rzeczywistości rynkowej. W ramach kierunku studiów przygotowywani są do podejmowania tradycyjnych funkcji przewidzianych dla osób kończących studia ekonomiczne, ale również uzyskują kompetencje zawodowe pozwalające na aspirowanie do zajmowania stanowisk, wymagających swobodnego poruszania się w sferze prawa. Efektem kształcenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy teoretycznej na temat ekonomiczno-prawnych uwarunkowań współpracy biznesu z otoczeniem gospodarczym, instytucjonalnym oraz prawnym.

Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną o zasadach funkcjonowania rynku w układzie prawno-ekonomicznym, a także o obowiązującym prawie cywilnym, administracyjnym, karnym, finansowym i gospodarczym. Dodatkowo, zdobywają umiejętność wykorzystania podstawowych teorii mikro- i makroekonomii w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zdolność przeprowadzenia specjalistycznej obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk zachodzących w gospodarce.

Studia na Kierunku Prawno-ekonomicznym sprzyjają również wykształceniu pożądanych przez rynek pracy kompetencji społecznych. Należy wśród nich wymienić znajomość zasad i warunków aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami, umiejętność współdziałania z grupą oraz wypełniania powierzonych ról, a także posługiwanie się ogólną wiedzą prawniczą i ekonomiczną, wykorzystując ją w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

Praca po kierunku prawno-ekonomicznym

Przykładowe zawody, możliwe do wykonywania przez absolwentów kierunku po zdobyciu dodatkowych uprawnień to: doradca podatkowy, doradca bankowy, doradca inwestycyjny, dyrektor instytucji państwowej lub organizacji pozarządowej, członek rady nadzorczej, prezes firmy, banku, itd.

Oferta studiów na Kierunku Prawno-ekonomicznym jest skierowana do osób zainteresowanych uzyskaniem unikalnych kompetencji zawodowych oraz pracą na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich sektora prywatnego i publicznego, kancelariach radcowskich, organizacjach i instytucjach krajowych lub zagranicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Prawno-ekonomiczny kierunek

Total 2 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Prawno-ekonomiczny kierunek

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found