Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/kox_0y_CAx9Gds33Oxk41m9SqbZ0pQKU.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/akqQho3RVKZFg6_E_0jVMuDl30Fp70Ky.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/gTnFvJC5qinvdtvkvqIriUMYRGwIwYKr.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/2sx6n1cC-XiJJ5Lv7ef-59u3zjFSzD0-.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/NOfxFU1Xz_avc0NGPJe5nPNU-jt0N5CE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/DwQJCckDYdVtBbvFurWuVbO-hGc9pR6w.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/BBIgoz7pdqNbiilG6b1-0NJJWHcSMIYU.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Wf7btJCbs1GC9nNTYTp-CtUdvWU5LedW.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/6b3Zvv4rKbdaK10sYCgycswlSl_ZSHo3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Lyj7JGnrHkBPvP4dOUNEzHqH0Het8p1D.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/GkUXOqGAPnhpAX5LWKWoS4YBosQI_0AI.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/MefINk3pp6cEu48HRqml-DTnDTElXtxR.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
(+22) 589 36 00
rekrutacja@aps.edu.pl
www.aps.edu.pl
8.52
0.05%
336
głosów

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest państwową uczelnią o blisko 100-letniej tradycji.

Nie ma kaleki - jest człowiek

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

02 - 353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, tel. 22 589 36 00

e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl, www.aps.edu.pl
Lokalizacja

Uniwersytet Szczeciński
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu