Szczegółowy opis uczelni

O Akademii

Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią dziedzictwa Szkoły Rycerskiej (1765-1794) i kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946) oraz Akademii Obrony Narodowej (1991-2016). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Do dyspozycji studentów są przeznaczone nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowana biblioteka z blisko milionem woluminów, czytelnia internetowa, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, stołówka akademicka, restauracja oraz bogata infrastruktura sportowa: hale sportowe, kryty basen, sauna, siłownia, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i korty tenisowe. Studenci Akademii mogą uczestniczyć w wymianie partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +, a także odbyć specjalne szkolenie wojskowe przygotowane w oparciu o potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wojskowy.

Poznaj Wydziały na Akademii Sztuki Wojennej

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. To wiodący ośrodek w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej, a także w zakresie studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.

Wydział prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo informacyjne państwa, administracja oraz studia podyplomowe, a także doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności. Sprawuje także doradztwo ekspercko-analityczne w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@aon.edu.pl
Dziekanat WBN – tel./faks: 261 813 145

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 813 894
Studia doktoranckie – tel. 261 814 657
Studia podyplomowe – tel. 261 814 657

WYDZIAŁ WOJSKOWY

Misją Wydziału Wojskowego jest kształcenie i doskonalenie kadr dowódczo-sztabowych na potrzeby systemu dowodzenia i kierowania Sił Zbrojnych RP, we współpracy z sojuszniczymi i narodowymi organami dowodzenia oraz ośrodkami naukowo-badawczymi.
Wydział jest głównym ośrodkiem w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania sztuki wojennej, w tym przede wszystkim: sztuki operacyjnej (myślenia strategicznego) i taktyki, dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań.

Oficerowie kształcą się w ramach Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych, Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej oraz innych studiów podyplomowych i kursów na rzecz Sił Zbrojnych i instytucji związanych z obronnością państwa. Dodatkowo prowadzone są studia I i II stopnia na kierunku obronność, niestacjonarne studia podyplomowe i studia doktoranckie dla osób cywilnych, głównie na potrzeby SZ RP oraz w zakresie obronności państwa.

WYDZIAŁ WOJSKOWY
(budynek nr 101)
e-mail: r.grzybek@aon.edu.pl
Dziekanat WWoj – tel./faks: 261 813874

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 813 874

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Wydział Zarządzania i Dowodzenia to licząca się jednostka dydaktyczna, konkurencyjna na rynku dydaktycznym dzięki ofercie kształcenia w zakresie unikalnych specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów.
Prowadząc badania i edukację w obszarze nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu, wypełnia oczekiwania wojska oraz podmiotów gospodarki narodowej. Studia I i II stopnia prowadzone są na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo oraz ekonomika obronności. W ofercie znajdują się również studia podyplomowe i doktoranckie oraz kursy. Wydział stale rozwija swoją rolę doradczą i opiniotwórczą, wiążąc aspekt społeczny, gospodarczy z obszarem bezpieczeństwa i obronności państwa.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
(budynek nr 94)
e-mail: dziekanat.wzid@aon.edu.pl
Dziekanat WZiD tel./faks: 261 813 189

Informacje o rekrutacji:
Studia stacjonarne I i II stopnia – tel. 261 813 754
Studia doktoranckie – tel. 261 813 555
Studia podyplomowe – tel. 261 813 104

Informacje dla Kandydatów

Studia dla osób cywilnych

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.

Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to: Zarządzanie i dowodzenie, Logistyka, Lotnictwo, Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja.

Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

• dla studiów I stopnia – 3 lata (6 semestrów)
• dla studiów II stopnia – 2 lata (4 semestry)
• dla studiów doktoranckich – 4 lata (8 semestrów)
• dla studiów podyplomowych – 1 rok (2 semestry)

Studia i kursy dla oficerów

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi także liczne kursy i studia dla oficerów Wojska Polskiego.

Wydział Wojskowy realizuje kursy i studia dla oficerów – kandydatów na wyższe stanowiska służbowe, w tym Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne oraz Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny.

W zakresie prowadzenia kursów szczególną rolę pełni Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów (znajdujące się w strukturze Wydziału Wojskowego), które zapewnia profesjonalne kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dowódczych i sztabowych oraz logistycznych SZ RP, głównie na poziomie taktyczno-operacyjnym. W swojej działalności bazuje na zasobach dydaktycznych Wydziału Wojskowego, pozostałych samodzielnych jednostek organizacyjnych ASzWoj oraz pozyskanych nauczycielach i specjalistach spoza uczelni.

W ofercie edukacyjnej CDKO znajduje się blisko 70 kursów doskonalących o różnorodnej tematyce (ok. 50 obszarów tematycznych), w tym m.in. dla kandydatów do służby poza granicami kraju (częściowo w języku angielskim z wykorzystaniem zasobów platformy e-learning'owej LMS ILIAS), kontaktów z mediami, MPHKZ, kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych, HNS, zarządzania i administrowania zasobami osobowymi, problematyce kadrowej, mobilizacyjnej i uzupełnieniowej, dla oficerów pionów szkolenia, dla oficerów operacyjnych, analizy informacji oraz rozpoznania ogólnowojskowego i osobowego, ochrony wojsk w operacji, odzyskiwania personelu wojskowego, obszaru C3I, dla kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na stanowiska Szefów WSzW (komendantów WKU), kandydatów na stanowiska dowódców oddziałów.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego realizuje Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, tzw. „kurs generalski”. Są to elitarne, kilkuosobowe studia dla wyróżniających się oficerów starszych, przewidzianych do wyznaczenia na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych RP, resorcie obrony narodowej oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych. Program trwających 10 miesięcy studiów, oprócz zajęć dydaktycznych, obejmuje także krajowe i zagraniczne podróże studyjne, wizyty w jednostkach wojskowych i zakładach przemysłu obronnego oraz udział w sympozjach i konferencjach naukowych.

Zasady rekrutacji na studia

ZASADY REKRUTACJI - I STOPNIEŃ

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – na podstawie wyników tego egzaminu. Jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości – na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu uzyskanej w szkole średniej.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, wybranych spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów.
Liczbę punktów z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty):

• Administracja – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka;
• Bezpieczeństwo Narodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;
• Bezpieczeństwo Wewnętrzne – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;
• Bezpieczeństwo Międzynarodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;
• Ekonomika Obronności – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
• Logistyka – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
• Lotnictwo – przedmioty do wyboru: geografia, historia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
• Obronność – przedmioty do wyboru: geografia, historia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
• Zarządzanie i dowodzenie – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

Na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. Finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu będącego treścią olimpiady i stanowiącego podstawę rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady. O kolejności przyjmowania na pierwszy rok studiów w ramach limitu miejsc decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Termin aktywacji systemu jest ogłaszany na stronie internetowej.

Warunkiem zarejestrowania kandydata na studia jest:
1. wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, w tym zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. „zdjęcie legitymacyjne” lub „do dowodu osobistego”),
2. dokonanie opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto bankowe.

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów na uczelnianych stronach internetowych. Decyzję kandydaci otrzymują także na piśmie.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia,
• ankietę osobową,
• świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie (dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
• potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego,
• jedną fotografię formatu 35 x 45 mm.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

ZASADY REKRUTACJI – II STOPIEŃ

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
1) kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra,
2) podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia.

W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia przekracza limit ustalony dla danego kierunku, przeprowadza się dodatkowo test kwalifikacyjny.
Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów. Decyzję kandydaci otrzymują na piśmie.

Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu);
2) ankieta osobowa;
3) odpis dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych;
4) kserokopia dowodu osobistego;
5) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
6) 2 fotografie- format legitymacyjny 35 x 45 mm;
7) suplement do dyplomu z wyliczoną średnią z 6 semestrów lub zaświadczenie o średniej z 6 semestrów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej).

Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Kontakt

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
(budynek nr 94)
e-mail: dziekanat.wzid@aon.edu.pl
Dziekanat WZiD - tel./faks: 261 813 189

Informacje o rekrutacji:
Studia stacjonarne I i II stopnia – tel. 261 813 754
Studia doktoranckie – tel. 261 813 555
Studia podyplomowe – tel. 261 813 104

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@aon.edu.pl
Dziekanat WBN – tel./faks: 261 813 145

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 813 894
Studia doktoranckie – tel. 261 814 657
Studia podyplomowe – tel. 261 814 657

WYDZIAŁ WOJSKOWY
(budynek nr 101)
e-mail: r.grzybek@aon.edu.pl
Dziekanat WWoj – tel./faks: 261 813874

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 813 874

Artykuły dotyczące uczelni

Brak wyników.

Lokalizacja