Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka przestrzenna

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu

Studia inżynierskie na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzone przez Collegium Polonicum w Słubicach trwają 3,5 roku i mają charakter interdyscyplinarny.

Program kształcenia realizowany jest przy wsparciu Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Studenci tego kierunku zdobywają praktyczną wiedzę m.in w zakresie opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzania jednostkami terytorialnymi.

Proponowane specjalności:

 • rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
 • planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie

Program studiów dla Gospodarki przestrzennej

Program studiów obejmuje kształcenie w czasie 7 semestrów, w trakcie których studenci zdobywają wiedzę z wielu dyscyplin naukowych, w tym m. in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania.

Program studiów stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące planowania i organizacji procesów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich oraz planowania przestrzennej organizacji działalności logistycznej i transportowej. Obszary tej wiedzy oraz idące za tym kompetencje, mają szczególne znaczenie w regionie przygranicznym, w którym studia będą realizowane.

W trakcie studiów duży nacisk kładziony będzie na doskonalenie umiejętności językowych, m.in. dzięki kursom oferowanym przez partnerski uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Większość zajęć realizowana jest w trybie stacjonarnym, choć w programie przewidziane zostały także zajęcia w formie zdalnej.

Przykładowe przedmioty na Gospodarce przestrzennej:

 • prawo zagospodarowania przestrzeni
 • kartografia społeczno-ekonomiczna i podstawy GIS
 • planowanie infrastruktury technicznej
 • gospodarka nieruchomościami
 • planowanie infrastruktury technicznej
 • programy i fundusze europejskie
 • systemy Informacji geograficznej w transporcie i logistyce
 • projekty rewitalizacyjne na obszarach miejskich
 • rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych

Możliwości pracy

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach po specjalności Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też zajmowania stanowisk pracy w administracji samorządowej, takich jak np. specjalista w zakresie planowania przestrzennego, w tym również tworzenia programów rewitalizacji.

Proces dydaktyczny pozwoli na przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności interpersonalnych ułatwiających podjęcie zatrudnienia przez absolwenta na stanowiskach pracy o różnym stopniu zaszeregowania w strukturze firm związanych z planowaniem przestrzennym. Dobre przygotowanie w zakresie umiejętności obsługi programów komputerowych, np. ArcGIS, AutoCad, wizualizacja 3D, trzytygodniowe praktyki zawodowe oraz dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w biurach projektowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Z kolei absolwent specjalności Planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie będzie posiadał wiedzę i umiejętności z wybranych zagadnień z zakresu planowania przestrzennej organizacji działalności logistycznej i transportowej, w tym z zakresu przestrzennej organizacji procesów logistycznych i transportowych oraz planowania infrastruktury logistycznej i transportowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą podjąć pracę w administracji publicznej, firmach konsultingowych zajmujących się planowaniem systemów logistycznych i transportowych, czy też będą gotowi do pojęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego. Dobra znajomość narzędzi informatycznych (np. SIG) oraz języka angielskiego i niemieckiego umożliwi absolwentom kontynuowanie kariery zawodowej w samorządach i firmach w Polsce oraz w innych państwach UE.

Obejrzyj film o Gospodarce przestrzennej


Zobacz także Prezentację Collegium Polonicum w portalu


Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Szczeciński
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie