Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie istnieje na edukacyjnej mapie Polski od roku akademickiego 1999/2000 i jest jedyną prywatną specjalistyczną uczelnią językową w województwie mazowieckim i jedną z niewielu w Polsce. Głównym założeniem naszej uczelni jest praktyczna nauka zawodu. Szkolimy przyszłych profesjonalistów językowych.

Na przestrzeni 15 lat prowadzona przez uczelnię anglistyka, germanistyka i rusycystyka były wielokrotnie pozytywnie oceniana przez Państwową Komisję Akredytacyjną, ostatnio w 2012 po raz kolejny otrzymała ocenę pozytywną na kierunku: filologia.

Gmach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie to nowoczesny doskonale wyposażony obiekt znajdujący się w bliskim położeniu centrum Warszawy z doskonałym węzłem komunikacyjnym ( zarówno autobusowym, tramwajowym, jak i metra) dzięki czemu nasi studenci z łatwością mogą dojechać do uczelni z różnych części Warszawy i okolic.

W gmachu Uczelni mają swoją siedzibę wszystkie władze szkoły, znajdują się w nim również pomieszczenia administracyjne, sale wykładowe oraz zaplecze naukowe i socjalne, co pozwala studentom nie tracić czasu na dojazdy.

Na terenie uczelni do dyspozycji studentów znajdują się również: Biblioteka, Barek samoobsługowy, Dystrybutor z wodą pitną, Punkt Ksero oraz Punkt dostępu do internetu.

STUDIA I STOPNIA

Są to studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia, trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są na trzech specjalnościach:

ANGLISTYKA (język angielski)

RUSYCYSTYKA (język rosyjski)

GERMANISTYKA (język niemiecki)

Na anglistyce, germanistyce i rusycystyce jest możliwość wyboru specjalizacji:
 • nauczycielskiej,
 • tłumaczeniowej
 • łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowej
 • komunikacji w biznesie międzynarodowym i administracji
 • CyberLingwistyka- połączenie lingwistyki oraz informatyki z zakresu programowania maszynowego -* dla specjalności Filologia Angielska

DLA KOGO?

Dla osób posiadających minimum średnie wykształcenie, pragnących kontynuować na poziomie profesjonalnym naukę języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, pogłębioną o praktyczną wiedzę z zakresu lingwistyki stosowanej oraz uzyskać wyższe wykształcenie i zawodowe umiejętności tłumacza lub (i) nauczyciela języka obcego.

DLACZEGO MY?

Ukończona filologia angielska, filologia niemiecka czy filologia rosyjska w LSW to otwarte drzwi pozwalające na dalszy rozwój ponieważ:
1. Zdobyte kwalifikacje na studiach pierwszego stopnia pozwalają na kontynuowanie kształcenia na wybranym kierunku na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych,
2. Każdy absolwent posiada znajomość języka specjalności w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (zbliżonej do rodzimej) oraz znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym,
3. Znajomość kultury i języka jest pomocna nie tylko na polu zawodowym, daje poczucie pewności siebie w kontaktach towarzyskich i biznesowych, pozwala na realizowanie swoich pasji i dostarcza narzędzi do zdobywania wiedzy,
4. Studia przygotowują do pracy w wybranym zawodzie, który absolwent może podjąć zaraz po ukończeniu studiów:

STUDIA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
Jaką wiedzę i umiejętności posiądziesz wybierając daną specjalizację? Sprawdź poniżej.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ
Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest to zawód regulowany). Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku, jest uprawniony do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania kierunkowego. Absolwent tej specjalizacji ma świadomość procesów zachodzących w trakcie uczenia się kolejnych języków i najnowszych światowych trendów w dydaktyce języków obcych. Jest on również przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności. Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. W trakcie nauki, student poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, minima programowe, obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ
Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności, używa różnych stylów i rejestrów językowych. Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo. Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności. Potrafi właściwie dobrać i zastosować odpowiednie strategie i techniki wykorzystywane w tłumaczeniach. Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej może znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWEJ
Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz posiada umiejętność wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w języku specjalności. Realizuje program obu specjalizacji.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI: KOMUNIKACJA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM I ADMINISTRACJI
Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności. Biegle posługuje się biznesowym językiem specjalności w mowie i w piśmie. Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka specjalności, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI: CYBERLINGWISTYKA

- znajduje zatrudnienie w środowisku informatycznym międzynarodowych korporacji, firm zagranicznych, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, posiadających kontakty międzynarodowe;

-biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i w piśmie, w tym terminologią informatyczną;

-wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce branżowej oraz prowadzenia spotkań, prezentacji, negocjacji i budowy multimediów, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w informatycznym środowisku międzynarodowym;

- będzie posługiwał się trzema językami oprogramowania informatycznego (maszynowego, internetowego, baz danych);

-wkroczy na rynek pracy z umiejętnościami niezbędnymi do pracy w środowisku informatycznym współczesnej korporacji lub publicznej administracji;

-posiadając otwartość komunikacyjną i łatwość pracy z nowymi technologiami będzie potrafił samodzielne odnaleźć się oraz modyfikować swoją pozycję w środowisku zawodowym;

- będzie zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

ELASTYCZNE FORMY STUDIOWANIA

Uczelnia w ramach oferowanego kierunku studiów proponuje zróżnicowany system studiów, który pozwala na wybór optymalnej dla każdego formy studiowania.

STACJONARNY
Najlepszy wybór dla tegorocznych absolwentów szkół średnich i osób niepracujących. W trybie stacjonarnym wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

NIESTACJONARNY
Odpowiedni tryb studiów dla osób pracujących, dla których dojazd kilka razy w tygodniu na zajęcia jest niemożliwy lub zbyt kosztowny. Wszystkie zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.00 do godz. 20.00.

NIESTACJONARNY-WIECZOROWY
Tryb studiów skierowany do osób które chcą połączyć pracę zawodową ze studiami i do tego w weekend pozostać w domu. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 18-21.

TOK INDYWIDUALNY
Ten tok studiów skierowany jest przede wszystkim do osób umiejących pracować samodzielnie, którym warunki i sytuacje życiowe uniemożliwiają częste dojazdy na zajęcia, a mimo to są w stanie osiągnąć dobre wyniki w nauce. Wnioski o indywidualny tok studiów kierowane są do Rektora. W ramach indywidualnego toku studiów student otrzymuje dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych.

STUDIA II STOPNIA

Są to studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia, trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia prowadzone są na trzech specjalnościach: Anglistyka, Germanistyka i Rusycystyka. Na każdej specjalności jest możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

STUDIA PODYPLOMOWE
W naszej ofercie także szeroka gama kierunków studiów podyplomowych.

Dla osób legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie języków obcych i zorientowanych na zdobycie nowych lub dodatkowych, udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi standardami kwalifikacji zawodowych Uczelnia organizuje studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na naszej stronie.

Oferta edukacyjna LSW

STUDIA I STOPNIA

Prowadzimy studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia na trzech specjalnościach.

ANGLISTYKA (język angielski)

RUSYCYSTYKA (język rosyjski)

GERMANISTYKA (język niemiecki)

Do powyższych specjalności jest możliwość wyboru specjalizacji:
- nauczycielskiej
- tłumaczeniowej
- nauczycielsko-tłumaczeniowej
- komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza.

NASI ABSOLWENCI:

1. Uzyskują kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu.
2. Uzyskują znajomość języka specjalności na poziomie C1.
3. Nabywają znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym (A2/B1). Dla zainteresowanych organizujemy dodatkowe zajęcia z praktycznej nauki drugiego języka obcego w trakcie III roku studiów, pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych.
4. Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
5. Rozwijają kulturę myślenia i sztukę argumentacji.
6. Uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, przedsiębiorczości i BHP.
7. Rozwijają ważne kompetencje społeczne takie jak: umiejętność pracy w zespole, świadome wytyczanie ścieżki własnej kariery zawodowej.

Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

• Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

• Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I - VI).

• Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.

• Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.

• Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.

• Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

• Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ

• Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

• Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.

• Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.

• Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWEJ

• Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI KOMUNIKACJA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM I ADMINISTRACJI

• Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

• Biegle posługuje się biznesowym językiem angielskim w mowie i w piśmie.

• Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

• Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej i niestacjonarnej-wieczorowej.
W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
W trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.30 do godz. 20.10.
W trybie niestacjonarnym-wieczorowym zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od godziny 18-21.

Studenci mogą wnioskować do Rektora o Indywidualny Tok Studiów, jeśli spełniają warunki przewidziane regulaminem studiów.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 (wejście od ulicy Karolkowej).


STUDIA II STOPNIA

Prowadzimy studia II stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia na trzech specjalnościach:

ANGLISTYKA (język angielski)

RUSYCYSTYKA (język rosyjski)

GERMANISTYKA (język niemiecki)

W ramach tych specjalności oferujemy studentom dwie specjalizacje: nauczycielską i tłumaczeniową.

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych) lub tłumacza.

NASI ABSOLWENCI:

• Z łatwością odnajdują się na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, dzięki uzyskanym kwalifikacjom zawodowym w ramach wybranego zawodu oraz znajomości języka wybranej specjalności na poziomie C2;

• Dysponują praktyczną znajomością realiów wybranego obszaru językowego nabywając pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa wybranego języka specjalności;

• Przygotowani są do dalszego rozwoju naukowego na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) poprzez pogłębienie wiedzy praktycznej z zakresu metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań empirycznych w glottodydaktyce lub translatoryce.

• Po ukończonych w LSW studiach magisterskich absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

• Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra na kierunku filologia.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

• Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

• Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego.

• Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.

• Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.

• Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania. Potrafi konstruować materiały egzaminacyjne.

• Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ

• Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

• Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.

• Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.

• Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

• Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu translatoryki.

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
W trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.30 do godz. 20.10.

Studenci mogą wnioskować do Rektora o Indywidualny Tok Studiów, jeśli spełniają warunki przewidziane regulaminem studiów.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8 (wejście od ulicy Karolkowej).

Studenci uzyskują wszystkie efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie ogólnym oraz z zakresu wybranej specjalizacji.

STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane przez LSW w obszarach:

• Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych (język angielski, niemiecki lub rosyjski),
• Podyplomowe Studium Tłumaczy Specjalistycznych (język angielski, niemiecki lub rosyjski)
• Podyplomowe Studium Tłumaczy Literackich i Audiowizualnych języka angielskiego,
• Język Angielski dla Prawników,
• Język Niemiecki dla Prawników,
• Język Angielski dla Księgowych i Finansistów,
• Język Angielski dla Kadry Medycznej
• Technologie informacyjne w nauczaniu języków obcych.

Nasze atuty:

• znakomita kadra naukowo-dydaktyczna: specjaliści, praktycy, eksperci z różnych dziedzin,
• 220 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 90% zajęć prowadzonych w językach obcych (angielski, niemiecki i rosyjski), zajęcia warsztatowe i językowe w niewielkich grupach,
• możliwość uczestniczenia w kursach certyfikacyjnych w LSW: TOLES, SDL Trados, LCCI, ECDL, i innych,
• możliwość uczestniczenia w dodatkowych, dofinansowanych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z ekspertami realizowanych w ramach projektu doskonalenia zawodowego Lepsza Strona Wiedzy,
• lokalizacja w Centrum Warszawy, nowoczesny budynek biurowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• nowe, klimatyzowane sale wykładowe wyposażone w tablice multimedialne oraz projektory, Wi-Fi, laboratorium komputerowe

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna: 300 zł
Czesne za jeden semestr: 2950 zł (w przypadku wyboru formy opłaty ratalnej w dwóch ratach)
Czesne za rok studiów: 5400 zł (w przypadku wyboru opłaty jednorazowej)

Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00, w soboty: 9.00 -14.00, tel. 22 886 50 12

https://lepszastronawiedzy.pl/ lub https://lingwistyka.edu.pl/podyplomowe-lsw/

Nasze atuty

Dlaczego Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie to dobry wybór?

Jeśli nie jesteś jeszcze zdecydowany/a, przyjdź do nas i porozmawiaj z nami. Chętnie Ci podpowiemy i wspólnie wybierzemy najlepszy kierunek dla Ciebie!

Nr 1 w Profesjonalnej Edukacji Językowej

Prawdopodobnie jesteśmy najlepszą uczelnią językową w Warszawie. Obecni studenci mają o nas bardzo dobre zdanie, staramy się utrzymywać wysoki poziom dostosowany do potrzeb naszych studentów.

15 letnia Tradycja i Doświadczenie

Jesteśmy jedyną prywatną specjalistyczną uczelnią językową w województwie mazowieckim i jedną z niewielu w Polsce. Głównym założeniem uczelni jest praktyczna nauka zawodu.

Ponad 1500 Absolwentów z tytułem

Uczelnia wyróżnia się wysokim poziomem nauczania oraz indywidualnym podejściem do każdego studenta. Bezpieczeństwo i miła atmosfera powodują radość na twarzach studentów.

Wirtualny Dziekanat dla Studentów

Opracowaliśmy własny system - Wirtualny Dziekanat, dzięki któremu studenci mogą na bieżąco śledzić swoje oceny, obecności, plany zajęć oraz załatwiać różne sprawy studenckie.

Warto wiedzieć

Organizacje studenckie

SAMORZĄD STUDENCKI Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie

To jednostka wewnątrzuczelniana, której przedstawiciele reprezentują „głos” wszystkich studentów LSW przed władzamiUczelni. Zajmujemy się organizacją i animacją kulturalnego życia studenckiego Uczelni. Bierzemy udział w organizacji akcji społecznych, promocyjnych, w których LSW ma swój udział. Jesteśmy młodym i aktywnym zespołem, który nie boi się nowych wyzwań i jest zawsze gotowy by stać w obronie praw studenta. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy! Samorząd Studencki, zgodnie z art. 202 Ustawy o szkolnictwie wyższym tworzą studenci studiów prowadzonych przez uczelnię i jest on wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

Samorząd Studentów powinien współpracować z Władzami Uczelni w celu:
- kontroli i poprawy jakości kształcenia,
- dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku,
- podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów,
- samorząd współpracuje przy tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów,
- przy ustalaniu harmonogram roku akademickiego,
- integracji społeczności studentów LSW

Obowiązki członków Samorządu Studenckiego:
- Samorząd Studentów opiniuje regulaminy dotyczące studentów
- Samorząd Studentów deleguje reprezentantów studentów do prac w: Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich, Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów
- Przedstawiciele Samorządu Studenckiego są reprezentantami środowiska studenckiego podczas obrad Senatu.

KOŁO NAUKOWE T-LEX

Koło Naukowe ”T-Lex” jest jednostką uczelnianą, działającą w strukturach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.
Celem działalności Koła jest popularyzowanie wiedzy na temat leksykografii, lingwistyki i dziedzin im pokrewnych.
Serdecznie zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę.
Szukamy osób ambitnych i umiejących pracować zarówno w grupie jak i samodzielnie.

Jeżeli jesteś taką osobą – czekamy na Ciebie!

STUDENCKI DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY - FAF

Studencki DKF ”FAF” - jest jednostką uczelnianą, działającą w strukturach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy FAF (Freaky About FIlms) powstał w celu poszerzania wiedzy językowej poprzez oglądanie różnego gatunku filmów w ich oryginalnych wersjach językowych. Projekcjom filmowym towarzyszy prelekcja wygłoszona w języku, w którym jest pokazywany dany film. Po seansie odbywa się inicjowana przez prelegenta dyskusja z widzami. Główne kinematografie, z których są pokazywane filmy, pochodzą z krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych.

Szukamy zarówno osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i obejrzeć ciekawą projekcję. Jednocześnie zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą się zaangażować w dyskusje po filmie lub też wykazać się jako prelegenci.

Swoją ofertę edukacyjną DKF FAF kieruje również do licealistów! Serdecznie zapraszamy!

Lingwistyka by night

LINGWISTYKA BY NIGHT

Trzyletnie studia językowe I stopnia - TRYB NIESTACJONARNY - WIECZOROWY

Anglistyka: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji w trybie niestacjonarnym wieczorowym to wspaniała alternatywa dla różnych, ogólnych kursów języka angielskiego. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18:00 –21:00 dzięki czemu Nasi studenci mają możliwość ciągłego zanurzenia językowego. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą biegle opanować język angielski, doskonalić praktyczne umiejętności językowe.

Zapraszamy wszystkich którzy cenią sobie wolne weekendy i chcą zdobyć praktyczną wiedzę, którą wykorzystają w codziennej pracy zawodowej.

ANGLISTYKA: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji

INFORMACJA O STUDIACH:

Trzyletnie studia licencjackie na kierunku Filologia, specjalność: Filologia angielska przeznaczone są dla osób, które chciałyby biegle opanować język angielski, doskonalić praktyczne umiejętności językowe oraz zdobyć wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

Studia licencjackie w ramach specjalizacji: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji dają Studentowi możliwość opanowania języka specjalistycznego z zakresu Business i Legal English, rozszerzenia słownictwa z dziedziny biznesu, prawa i ekonomii oraz doskonalenia umiejętności sporządzania korespondencji handlowej i służbowej, tłumaczenia umów, raportów, sprawozdań i dokumentacji korporacyjnej, przygotowania prezentacji oraz prowadzenia spotkań i negocjacji z uwzględnieniem interkulturowych aspektów współpracy międzynarodowej.

Studia przeznaczone są dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych korporacjach, w firmach posiadających kontakty międzynarodowe, w kancelariach prawniczych, w instytucjach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym, biurach tłumaczeń oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość specjalistycznego języka obcego, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy.

Znajomość specjalistycznego języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy międzynarodowej oraz sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się złożeniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu.

STUDENCI:

Studia licencjackie w ramach specjalizacji Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu ogólnego oraz specjalistycznego, branżowego języka obcego, m.in. menadżerów średniego szczebla w korporacjach międzynarodowych, pracowników firm, instytucji i organizacji posiadających kontakty międzynarodowe oraz osób pragnących nawiązać współpracę z organizacjami/firmami zagranicznymi.

CEL STUDIÓW:

• przekazanie studentom praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, w zakresie ogólnego języka angielskiego oraz szeroko pojętego języka biznesu, ekonomii, prawa i administracji;

• pogłębienie ogólnej wiedzy w obszarze nauk humanistycznych;

• zdobycie wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

• zapoznanie studentów z terminologią prawniczą i ekonomiczną, terminologią umów i dokumentów, niezbędną we współpracy międzynarodowej;

• zapoznanie studentów z pojęciami ogólnymi oraz zagadnieniami teoretycznymi, związanymi z sektorem biznesu w języku angielskim, których znajomość umożliwia sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym;

• zapoznanie studentów z pojęciami ogólnymi oraz zagadnieniami teoretycznymi, związanymi z sektorem biznesu w języku angielskim, których znajomość umożliwia sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym;

Absolwent specjalizacji Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym:

Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

Biegle posługuje się biznesowym językiem angielskim w mowie i w piśmie. Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

Program specjalizacji: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji obejmuje praktyczne umiejętności językowe, niezbędne w celu sprawnego funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, wiedzę z zakresu terminologii specjalistycznej związanej z biznesem, prawem i ekonomią, etc. w języku angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE:

• Praktyczną naukę języka angielskiego

• Komunikację pisemna i ustną w biznesie i administracji

• Terminologię specjalistyczną z zakresu biznesu, ekonomii i administracji

• Język pisany i korespondencję służbowa/handlowa, tłumaczenie dokumentów, umów, raportów, sprawozdań, etc.

• Prezentacje, negocjacje i mediacje w języku angielskim

• Przygotowanie do egzaminu certyfikującego Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: LCCI English for Business*

• Aspekty interkulturowe we współpracy międzynarodowej

• Wybrane zagadnienia z dziedziny literatury, historii i kultury krajów obszaru angielskojęzycznego


METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

• Wykłady

• Konwersatoria

• Ćwiczenia

• Warsztaty

Warsztaty z zakresu branżowej terminologii specjalistycznej prowadzone częściowo w języku polskim, częściowo w języku angielskim ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych, takich jak: rozumienie ze słuchu, swobodna konwersacja, umiejętność pisania oraz praktycznych umiejętności biznesowych m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji, prowadzenie korespondencji oraz sporządzanie umów i dokumentów w języku angielskim.

Atuty studiów w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie:

• wysoki poziom jakości kształcenia;

• wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna;

• wykładowcy specjalistycznego języka obcego z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie;

• właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Studentów;

• indywidualne podejście do każdego Studenta;

• możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych;

• baza dydaktyczna i biblioteczna;

• lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd)

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:

• dobra znajomość języka obcego

• pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów licencjackich Student musi:

• uzyskać pozytywną średnią ocen z prac zaliczeniowych na zajęciach praktycznych

• złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

• Formularz zgłoszeniowy

• Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, oraz jego kserokopia. Kandydaci ze świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało wydane, składają oryginał świadectwa. Świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji w kuratorium oświaty lub na podstawie umów międzynarodowych

• Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)

• Trzy aktualne fotografie o wymiarach 37x50 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem)

• Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł (wpłata w kasie uczelni) oraz oplata I raty czesnego w terminie 7 dni od podpisania umowy

Dodatkowe dokumenty które składają cudzoziemcy:

• Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu)

• Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

• Dowód ubezpieczenia np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

• Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

• Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał)

• Kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał)

• Każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być urzędowo poświadczone (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W:

Biurze Obsługi Studenta Lingwistycznej Szkoły Wyższej: ul. Kasprzaka 2/8 (wejście od ul. Karolkowej), 01-211 Warszawa

OPŁATY:

Zapisując się na studia kandydaci wnoszą opłaty:

• Opłata rekrutacyjna w wysokości 300zł

• Opłata semestralna

• Opłata ratalna

CyberLingwistyka

CyberLingwistyka to połączenie lingwistyki (specjalizacji tłumaczeniowej ze szczególnym naciskiem na techniczną i informatyczną leksykę branżową) oraz informatyki z zakresu programowania maszynowego. Podstawową umiejętnością programistyczną Absolwenta jest umiejętność wdrażania treści w środowisku informatycznym tj. posługiwanie się językami programowania.

SZCZEGÓLNY NACISK KŁADZIEMY NA JĘZYK PROGRAMOWANIA:
 • maszynowego: C#
 • internetowego: HTML oraz JAVA
 • baz danych: SQL

Kim jest absolwent CyberLingwistyki:

SYLWETKA ABSOLWENTA:

 • znajduje zatrudnienie w środowisku informatycznym międzynarodowych korporacji, firm zagranicznych, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, posiadających kontakty międzynarodowe;
 • biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i w piśmie, w tym terminologią informatyczną;
 • wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce branżowej oraz prowadzenia spotkań, prezentacji, negocjacji i budowy multimediów, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w informatycznym środowisku międzynarodowym;
 • będzie posługiwał się trzema językami oprogramowania informatycznego (maszynowego, internetowego, baz danych);
 • wkroczy na rynek pracy z umiejętnościami niezbędnymi do pracy w środowisku informatycznym współczesnej korporacji lub publicznej administracji;
 • posiadając otwartość komunikacyjną i łatwość pracy z nowymi technologiami będzie potrafił samodzielne odnaleźć się oraz modyfikować swoją pozycję w środowisku zawodowym;
 • będzie zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

Moduły studiów

Moduły studiów pozwalają zintegrować profil wykształcenia zgodnie z potrzebami pracodawców oraz wyposażyć studenta w podstawy do dalszego rozwoju akademickiego i zawodowego:
Moduł I – Podstawy komunikacji i informacji:
Celem modułu jest zbudowanie podstaw teoretycznych dla dalszego rozwoju praktycznych umiejętności lingwistycznych i technicznych.
 • Teoria i metodologia komunikacji i informacji
 • Psychologiczne podstawy modelu komunikacji
 • Kulturowe konteksty komunikacji
 • Algorytmy i automatyka komunikacji
 • Struktura i semantyka cyberświata
 • Techniczna struktura cyberświata: maszyny, kompilatory, systemy, sieci i programy
 • Matematyczne i logiczne podstawy programowania
 • Prawo mediów elektronicznych
 • Retoryka i erystyka w świecie hashtagów
 • Etyka i netykieta
 • Bezpieczeństwo komputerowe

Moduł II - Lingwistyczny warsztat cyberświata:

Celem modułu jest nauczenie używania praktycznych narzędzi lingwistyki i informatyki.
 • Podstawowe sprawności językowe
 • Analiza komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • Projektowanie struktury i tworzenie komunikatów
 • Edytory tekstów i narzędzia translatorskie
 • Narzędzia i systemy zarządzania i publikacji treści (CMS)
 • Bazy danych i arkusze kalkulacyjne jako narzędzia pracy analitycznej
 • Prezentery i webdesign
 • Multimedialna obróbka treści
 • Komunikacja jako gra

Moduł III - Informatyczne narzędzia programowania:

Celem modułu jest zbudowanie umiejętności programistycznych w różnych środowiskach informatycznych.
 • Kompilatory, środowiska i systemy operacyjne
 • Programowanie imperatywne i metajęzyki
 • Programowanie obiektowe w wybranych środowiskach (Java, C#)
 • Tworzenie multimedialnych aplikacji użytkowych w środowisku stacjonarnym (ASP.NET, Android)
 • Tworzenie multimedialnych aplikacji użytkowych w środowisku mobilnym (Java, Ruby, Python)
 • Tworzenie, programowanie i użytkowanie bazy danych z wykorzystaniem języka SQL w wybranym środowisku (ADO.NET)
 • Język HTML jako narzędzie lokalizacji i edycji treści
 • Gamifikacja rozwiązań programistycznych i komunikacyjnych

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja