Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Q3rvIrFusQwxkx2Kh2lJMHKd9naLzmoW.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/pB0iRub7lp_lZUqNjksmxvX3pOD-xtOD.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/kKD_yPGtHjYZLhkJpUUWjYvaCilS5khC.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jZ5EM--VzL5NiaxNvQHFdvsfApldkCeY.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9jOjLzpNdv538iYFGr6of0LrlRAt6akl.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/k2u0Mpb1f6m-q2CtESc62NohJO0D3sGh.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/-bvrHYm1xUbCV5HM60P_lOszdcTfnyvm.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/u6QupNOvaNum_47mvH-bnB97kcgFScRI.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/pMMdfWogJioCswFoC_9KNUqBRkZKMwrj.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
(+22) 561 75 51
sgsp@sgsp.edu.pl
www.sgsp.edu.pl
8.31
0.14%
150
głosów

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

SGSP została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. U. nr 3, poz. 21), działa na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm) oraz Statutu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z przepisami prawa i Statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, działającą na podstawie ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.). Do zadań Uczelni w tym zakresie należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a w przypadku długotrwałej akcji ratowniczej poprzez uruchomienie, funkcjonującej w SGSP w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – Kompanii Szkolnej „Warszawa”.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako lider kształcenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego, posiada kompleksową ofertę w tym zakresie. Niewątpliwym atutem Uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna. Wielu wykładowców posiada praktyczne doświadczenie w dowodzeniu akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i audiowizualny, w wielu przypadkach unikalny w skali kraju. Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kołach i sekcjach naukowych. Szczególną uwagę SGSP poświęca kondycji fizycznej swoich studentów, proponując im udział w sekcjach sportowych (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, sport pożarniczy, lekkoatletyka), które cieszą się dużym zainteresowaniem. Reprezentacje szkolne, w cyklicznie organizowanych zawodach sportowych w kraju i zagranicą, osiągają znaczące sukcesy.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Obejrzyj filmy o SGSP:Lokalizacja