Jakiego kierunku studiów szukasz?

Penitencjarystyka

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości to kierunek studiów, który w innowacyjny sposób łączy elementy różnorodnych obszarów i dziedzin nauk z wiodącą rolą nauk społecznych, specyficzną organizacją kształcenia i metodyką prowadzenia zajęć w formie zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych w Uczelni i w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Uczelnia przygotowuje także specjalistów do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, a także społecznych i edukacyjnych instytucjach oraz organizacjach międzynarodowych zajmujących się: dozorem osób mających konflikt z prawem, zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami readaptacji społecznej, reintegracji osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Penitencjarystyka (w służbie kandydackiej)

Stacjonarne studia I stopnia

Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną.

W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani w Kampusie Mundurowym w Kaliszu, przy ulicy Wrocławskiej 193-195.

Uczelnia zapewnia w ramach studiów bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

Studenci otrzymują również dodatek za stopień, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia Służby Więziennej.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

Penitencjarystyka

Niestacjonarne studia I i II stopnia

Studia niestacjonarne na kierunku penitencjarystyka przeznaczone są dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy chcących kontynuować swoją edukację.

Kierunek ten przygotowuje zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej oraz specjalistów do pracy wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, społecznych, edukacyjnych, instytucjach
i organizacjach międzynarodowych zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem, zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego i kontrolą przestępczości.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w weekendy, nie częściej niż co dwa tygodnie, w Kampusie Mundurowym w Kaliszu.

A co po studiach?

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku penitencjarystyka dysponuje niezbędnym zakresem wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, prawnej, penitencjarnej oraz wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego zakładów karnych i aresztów śledczych na poziomie warunkującym prawidłowe wykonywanie zadań Służby Więziennej.

Absolwent potrafi dokonań złożonej analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne.

Absolwent zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów kontroli społecznej, a w szczególności systemów penalnych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia dajemy gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej

Należy:

 • Złożyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji poprzez program IRK
 • Posiadać obywatelstwo polskie
 • Posiadać świadectwo maturalne
 • Nie być karanym sądowo / korzystać z pełni praw obywatelskich
 • Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • Przejść badania lekarskie, wymagane przy przyjęciu do Służby Więziennej
 • Złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania na funkcjonariusza w służbie stałej.

Proces rekrutacji:

 • Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji IRK
 • Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje na koncie kandydata w IRK, w tym wyniki matur
 • Prześlij swoje zdjęcie przez system IRK w formie cyfrowej. Zdjęcie powinno być aktualne i kolorowe
 • Wnieś opłatę rekrutacyjną na numer konta wygenerowany w IRK
 • Złóż niezbędne dokumenty – podanie o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wniosek o przyjęcie na studia
 • Przejdź pozytywnie badania lekarskie oraz testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną
 • Czekaj na wyniki rekrutacji – po ich ogłoszeniu należy dostarczyć do nas pozostałe, wymagane dokumenty.

Zobacz także Kartę SWWS w portalu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Opolska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole