Szczegółowy opis uczelni

Studia w UJW

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z połączenia dwóch szkół wyższych: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Założycielem Uczelni jest spółka Zampol. Zarówno DWSPiT w Polkowicach, jak i UZZM w Lubinie, to uczelnie, które swoją działalność dydaktyczną rozpoczęły w 2002 r. Przez 14 lat oddzielnie pisały swoje historie, by w 2016 roku połączyć swoje siły i jako jedność działać pod nowym szyldem.

Obecnie Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzi studia podyplomowe. W strukturach Uczelni są trzy wydziały. Dwa z nich zlokalizowane są w Polkowicach: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Technicznych, natomiast Wydział Zamiejscowy siedzibę ma w Lubinie. Dzięki połączeniu uczelni, oferta studiów jest niezwykle bogata – od kierunków typowo technicznych (m.in. mechatronika lub nierozerwalnie związany z regionem kierunek górnictwo), przez studia prawno-administracyjne, studia rozwijające umiejętności interpersonalne, studia pedagogiczne, humanistyczne i społeczne, aż do studiów skierowanych dla osób chcących zdobyć umiejętności menadżerskie.

Współpraca uczelniana

Uczelnia Jana Wyżykowskiego z wielką chęcią podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami i placówkami naukowymi – zarówno regionalnymi, jak i ogólnopolskimi – przy organizacji różnych inicjatyw, w tym konferencji, seminariów czy wykładów otwartych.

Co wyróżnia UJW?

 • bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne,
 • uczelniane publikacje wydawnicze,
 • organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych dla studentów, a także specjalistów naukowych z różnych branż oraz społeczności lokalnej,
 • kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb studentów uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze,
 • małe grupy wykładowe i kameralna atmosfera,
 • doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne,
 • szeroki pakiet stypendiów (m.in.: naukowych, socjalnych, sportowych),
 • profesjonalna kadra dydaktyczna,
 • na UJW funkcjonuje Konwent, czyli ciało opiniodawczo-doradcze skupiające przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pro-biznesowych.
 • studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w lokalnych zakładach pracy.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice
ujw@ujw.pl
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

Uczelnia Jana Wyżykowskiego. Wydział Zamiejscowy

ul. Odrodzenia 21, 23
59- 300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 76 749 89 28

Władze UJW

Rektor: dr Włodzimierz Olszewski
Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych: prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych: prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Piesiak
Dziekan Wydziału Zamiejscowego: dr Tadeusz Kierzyk
Kanclerz: dr Dariusz Zając

Oferta - kierunki i specjalności

Studia licencjackie I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia trwają 3 lata. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia , m.in. w UJW i zdobyć drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Studia licencjackie w ofercie UJW

ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

PEDAGOGIKA
Specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia - NOWOŚĆ
 • Pedagogika rodziny - NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE
Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • Geodezja w górnictwie i geologii

MECHATRONIKA

INFORMATYKA

Specjalności:

 • Systemy i sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa i multimedia

LOGISTYKA

Specjalności:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka przedsiębiorstw

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

 • Inżynieria procesów produkcji
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • Zarządzanie systemami jakości

Studia II stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia (zarówno licencjackich jak i inżynierskich) dowolnej uczelni. Oznacza to, że kontynuując naukę na studiach II stopnia w UJW, można zdobyć drugi zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

ZARZĄDZANIE o profilu praktycznym

Specjalności:

 • Zarządzanie finansami i rachunkowość – NOWOŚĆ
 • Zarządzanie w przemyśle i administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem

PRAWO

STUDIA PODYPLOMOWE

To propozycja dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

Oferta studiów podyplomowych:

Studia kwalifikacyjne

Doradztwo zawodowe i personalne NOWOŚĆ

Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących – Tyflopedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – Oligofrenopedagogika

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna z arteterapią

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe dla nauczycieli:

Studia doskonalące

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo zawodowe i personalne - NOWOŚĆ

Lean Management Manager

Menedżer jednostek samorządu terytorialnego

Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych

Podyplomowe studia administracji publicznej

Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji

Zarządzanie kadrami i płacami

Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Zarządzanie projektami w organizacjach

Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja) i nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie takie można wykonać u profesjonalnego fotografa, któremu należy podać powyższe wymagania. Do Uczelni należy również dostarczyć tradycyjne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy dowodach osobistych.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji w UJW:

 • podanie o przyjęcie na studia (tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę – w 2 egzemplarzach (wydrukowana z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy tylko kandydatów na st. I stopnia i jednolite magisterskie) – oryginał do wglądu,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych magisterskich (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopia dowodu osobistego – do wglądu oryginał,
 • zaświadczenie o zameldowaniu –w przypadku braku adresu zameldowania w dokumencie tożsamości,
 • 2 zdjęcia tradycyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy dowodach

Punkty rekrutacyjne UJW

Miejsce gdzie należy złożyć dokumenty o przyjęcie na studia uzależnione jest od kierunku, na którym chce się studiować.

W Polkowicach przy ul. Skalników 6b, w Dziekanacie, pok. A202, prowadzony jest nabór na kierunki:

 • licencjackie: Administracja, Pedagogika,
 • inżynierskie: Informatyka, Mechatronika, Logistyka.

W Lubinie przy ul. Odrodzenia 21, w Dziekanacie, pok. 114, prowadzona jest rekrutacja na kierunki:

 • licencjackie: Zarządzanie,
 • inżynierskie: Górnictwo i geologia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • magisterskie: Zarządzanie, Prawo.
Atuty UJW - warto wiedzieć

Mocne strony UJW

• Konwent skupiający przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji probiznesowych
• Praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy i u najlepszych pracodawców
• Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane do potrzeb studentów
• Wiele ciekawych specjalności
• Bezpłatne studia dzienne w Polkowicach
• Uczelnia przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami
• Małe grupy wykładowe i ćwiczeniowe
• Kameralna atmosfera
• Liczne wyjazdy terenowe i zajęcia laboratoryjne dla studentów
• Studia za granicą – Erasmus+
• Szeroki pakiet stypendiów
• Działalność społeczna zakrojona na szeroką skalę
• Liczne imprezy studenckie
• Dostęp do darmowego internetu (wi-fi)
• Liczne strefy relaksu oraz Restauracja Uniwersytecka
• Konferencje, seminaria, wykłady otwarte
• E-dziekanat i e-rekrutacja
• Uczelniane publikacje
• Profesjonalna kadra dydaktyczna (w tym wielu praktyków z największych przedsiębiorstw w Regionie)
• Bliska współpraca z pracodawcami
• Doskonała lokalizacja w sercu Zagłębia Miedzowego
• Supernowoczesny i inteligentny budynek w Polkowicach
• Bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne (liczna laboratoria)

UJW w liczbach

• 2 lokalizacje: w Polkowicach (siedziba główna) i w Lubinie (Wydział Zamiejscowy)
• 3 wydziały (Nauk Społecznych, Technicznych i Zamiejscowy)
• 17 lat tradycji (rok powstania 2002)
• 1200 studentów
• 13,5 tys. m kw. powierzchni
• 14,5 tys. książek w wersji tradycyjnej w bibliotekach UJW w Polkowicach i w Lubinie
• 10,1 tys. książek w wersji elektronicznej w zasobach UJW

Stypendia

Studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego trybu stacjonarnego i niestacjonarnego mogą skorzystać z następujących rodzajów stypendiów:
• stypendia socjalne
• stypendia Rektora dla najlepszych studentów
• stypendia specjalne dla niepełnosprawnych
• zapomogi
• stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Praktyki

Praktyki zawodowe w UJW są integralną częścią procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego pro-gram przewiduje realizację tych zajęć. Studenci mają możliwość odbycia praktyk w wybranych przez siebie firmach, instytucjach, organizacjach, które powiązane są z ich kierunkiem studiów. Studenci, którzy nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie miejsca praktyki powinni zgłosić ten fakt w dziekanacie Uczelni. Wówczas Uczelnia pomoże im w znalezieniu odpowiedniego miejsca do odbycia praktyki zawodowej.
Student może zostać zwolniony z obowiązku odbywania praktyki przez Dziekana jeżeli pracuje lub pracował zawodowo a wykonywana praca jest lub była zgodna z kierunkiem kształcenia.

Koła naukowe

1. Studenckie Koło Naukowe Koło Naukowe Administratywistów
Opiekun naukowy koła: dr hab. prof. UJW Rafał Czachor

2. Koło Naukowe Wirtualnej Organizacji Działań
Opiekun naukowy koła: dr Zdzisław Pólkowski

3. Koło Naukowe Promocji i Marketingu ProMa
Opiekun naukowy koła: dr Miłosz Czopek

4. Koło Naukowe Górników i Geologów
Opiekun naukowy koła: dr inż. Jerzy Szymański

5.Koło Naukowe Wolontariusze
Opiekun naukowy koła: dr Agnieszka Nowicka

6. Koło Naukowe Prawa Finansowego
Opiekun naukowy koła: dr Dariusz Zając

Samorząd Studencki

Wszyscy studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego tworzą Samorząd Studencki. Organem reprezentującym Samorząd jest Rada Studentów. Studenci zgodnie ze Statutem Uczelni mają swoich przedstawicieli w Senacie UJW i w Radach Wydziałów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Rada Studentów Samorządu Studenckiego UJW ściśle współpracuje z organami Uczelni. Samorząd Studencki UJW wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących, doinwestowania uczelni, podniesienia poziomu kształcenia, reformy programu i toku studiów. Organem Samorządu Studenckiego jest Rada Studentów, w skład której wchodzą starości poszczególnych lat. Rada Studentów wyłania spośród siebie Prezydium.

Klub Absolwenta

Uczelnia nie chce zrywać swoich dobrych relacji ze studentami, którzy kończą swoją naukę akademicką. W związku z tym UJW powołała Klub Absolwenta, w ramach którego organizowane są cykliczne spotkania. Dzięki temu absolwenci mogą wymieniać się doświadczeniami, dzielić się informacjami i wspominać lata nauki. Uczelnia śledzi losy swoich absolwentów i stara się im pomagać na nowej drodze zawodowej.

Skontaktuj się z nami

Uczel­nia Ja­na Wyżykow­skie­go

ul. Skal­ników 6b
59-101 Pol­ko­wice
uj­w@ujw.pl
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51

Uczel­nia Ja­na Wyżykow­skie­go. Wy­dział Za­miej­scowy

ul. Od­ro­dze­nia 21, 23
59- 300 Lu­bin
wz@ujw.pl
tel. 76 749 89 28

Go­dziny otwar­cia:

Pn - wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
cz: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego - zarz...

W Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji dostępny jest jako inżynierskie studia I stopnia. Naukę można kontynuować…
Poszukiwany inżynier na rynku pracy - UZZM spełnia oczekiwania

Poszukiwany inżynier na rynku pracy - UZZM sp...

Dlatego Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, bardzo duży nacisk kładzie na kształcenie wykwalifikowanej kadry…
​Studiuj i pracuj w swoim Regionie - poleca UZZM

​Studiuj i pracuj w swoim Regionie - poleca U...

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy, przy konsultacjach z pracodawcami regionu, opracowała na zbliżający…
Studenci pedagogiki UZZM na Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Studenci pedagogiki UZZM na Uniwersytet Komeń...

W dniach 23 - 25 kwietnia grupa studentów II roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Socjoterapii UZZM oraz ich opiekun dr Agnieszka…
​Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie - górnictwo i geologia

​Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lub...

Studia obejmują wiedzę z zakresu nauk o ziemi, matematyczno-technicznych oraz procesów inżynierskich.
Wiele nowości w ofercie kształcenia Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego

Wiele nowości w ofercie kształcenia Uczelni Z...

Studia górnicze, logistyczne, pedagogiczne, handlowe, finansowe, techniczne oraz menedżerskie - to tylko niektóre propozycje, jakie w zbliżającym się roku akademickim…
Akademia Przedsiębiorczości UZZM zapisy trwają!

Akademia Przedsiębiorczości UZZM zapisy trwaj...

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz kolejny organizuje cykl wykładów otwartych przeznaczonych dla uczniów liceów i techników z…
UZZM stawia na międzynarodowe kontakty

UZZM stawia na międzynarodowe kontakty

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie podpisała międzynarodową umowę o współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie!
Studenci Koła Naukowego Górników i Geologów UZZM w kopalni „Olkusz-Pomorzany”

Studenci Koła Naukowego Górników i Geologów U...

Jakie atrakcje czekały na studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie podczas wyjazdu do kopalni „Olkusz-Pomorzany” należącej do Zakładów Górniczo-Hutniczych…
UZZM w Lubinie będzie kształcić magistrów

UZZM w Lubinie będzie kształcić magistrów

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie będzie kształcić magistrów. Uczelnia otrzymała w sierpniu zezwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na…
Studiuj Pedagogikę na UZZM w Lubinie

Studiuj Pedagogikę na UZZM w Lubinie

Pedagogika należy do bardzo popularnych kierunków studiów. Utrzymujący się trend, wymogi rynku pracy i oczekiwania studentów spowodowały, że Uczelnia Zawodowa…
UZZM w Lubinie spotyka się z kandydatami

UZZM w Lubinie spotyka się z kandydatami

Jak co roku, tak i w tym, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie będzie prezentować swoją ofertę kształcenia i odpowiadać…

Lokalizacja