Szczegółowy opis uczelni

WWSIS „Horyzont”

Jesteśmy jedną z najlepszych Uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku według opinii studentów oraz wykładowców. Oferujemy studia informatyczne I stopnia (inżynierskie, licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w trybie dziennym i zaocznym.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej to:

 • 14 lat tradycji
 • 3 kierunki studiów w języku polskim i 1 kierunek studiów w języku angielskim
 • wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowa,
 • wysoka jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
 • laboratoria komputerowe i specjalistyczne.

Misją Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Horyzont" jest:

 • kształcenie studentów w ramach prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska,
 • nauczanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami,
 • kształtowanie u studentów takich cech, jak otwartość na świat, szerokie horyzonty, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych, samodzielność, kreatywność,
 • promowanie wśród studentów interdyscyplinarności wiedzy, która pomaga zaistnieć na współczesnym rynku pracy,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, tolerancji, kultury, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności.

Dlaczego warto wybrać naszą uczelnię ?

 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • Posiadamy doskonale wyposażone laboratoria komputerowe i specjalistyczne pracownie
 • Oferujemy studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz w studia w języku angielskim
 • Oferujemy atrakcyjne czesne już od 250 zł miesięcznie
 • Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
 • Oferujemy bezpłatne kursy przygotowawcze z matematyki, informatyki, fizyki, chemii i języka angielskiego
 • Umożliwiamy wyjazd na studia i praktyki za granicą
Wydziały i specjalności

STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

 • Administrator Sieci Komputerowych
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie Stron Internetowych
 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
 • Programowanie
 • Bazy Danych
 • Informatyka w logistyce
 • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
 • Tester oprogramowania
 • Programowanie gier komputerowych
 • Zarządzanie projektami IT
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • aplikacje biznesowe Java EE - NOWOŚĆ!
 • programowanie logiczne w sztucznej inteligencji - NOWOŚĆ!

WYDZIAŁ AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

 • Roboty mobilne
 • Technologie informacyjne w automatyce
 • Sterowanie procesami technologicznymi

WYDZIAŁ BIOINFORMATYKI:

 • Systemy przetwarzania i archiwizacji danych obrazowych
 • Instrumentalizacja wirtualna
 • Obrazowanie medyczne
 • Programowanie systemów wirtualnej rzeczywistości
 • Zaawansowane metody wirtualnej rzeczywistości


STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

 • Grafika komputerowa
 • Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne
 • Programowanie

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer
 • Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych
 • Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
 • Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego
 • Techniki multimedialne – fotografia cyfrowa
Rekrutacja na studia

http://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/formularz-zgl...

Wymagane dokumenty

Studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)

Kandydaci na studia winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania lub z dziekanatu
 • kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu)
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem (*) do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu (*)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • umowę w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik, lub z dziekanatu

(*) istnieje możliwość dostarczenia w późniejszym terminie.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie)

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania lub z dziekanatu
 • kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu)
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • umowę na kierunek Informatyka uwzględniającą czesne stopniowane w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik1, i załącznik2,
 • umowę na kierunek Informatyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik1, i załącznik2,
 • umowa na studia I stopnia finansowane z UE - dwie specjalności, w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik,
 • umowę na kierunek Bioinformatyka w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik, lub z dziekanatu,
 • umowę na kierunek Bioinformatyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik,
 • umowę na kierunek Automatyka i Robotyka w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik, lub z dziekanatu,
 • umowę na kierunek Automatyka i Robotyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik,

Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz atrakcyjne kursy i szkolenia.

Godziny otwarcia Dziekanatu

Rekrutacja on-line

Krok 1: Wypełnij: formularz zgłoszeniowy on-line

Krok 2: Pobierz formularz umowy o studia, wypełnij 2 egzemplarze umowy i podpisz

Krok 3: Wpłać wpisowe na konto Uczelni

Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej Uczelni. Wpłacana kwota musi być zgodna z obowiązującą na dany dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej).

Nr rachunku dla wpisowego (Bank Pekao S.A.): 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392

Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław

Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej.

Do wnoszenia opłat czesnego student otrzyma indywidualny numer rachunku.

Krok 4: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (patrz wyżej).

Krok 5: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont", ul. ks. Marcina Lutra 4 (poprzednio ul. Wejherowska28), 54-239 Wrocław

z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - nazwa kierunku studiów", np. "Rekrutacja - Informatyka".

Krok 6: Oczekuj na kontakt pracownika Dziekanatu odpowiedniego Wydziału.

W przypadku problemów z otwarciem plików dokumentów zawartych na tej stronie należy pobrać program do podglądu plików formatu PDF, np. Foxit Reader.

Opłaty i promocje

REKRUTACJA : http://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/rekrutacja


PROMOCJA: studia na drugim kierunku za jedyne 50% ceny!

Każdy student podejmujący naukę lub będący studentem kierunku Informatyka/Automatyka i Robotyka/Bioinformatyka chcący studiować jednocześnie drugi kierunek studiów zapłaci tylko 50% ceny.

Dodatkowo - jeśli się pospieszysz, to skorzystasz jeszcze z promocji 0 zł wpisowego!
Rynek pracy jest bardzo wymagający dla absolwentów szkół wyższych. Aby zwiększyć Twoje szanse na rynku pracy Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej przygotowała specjalną ofertę dla swoich studentów - studia na drugim kierunku za połowę ceny. Ze względu na wspólne przedmioty, studiowanie na drugim kierunku jest możliwe przy niewielkim dodatkowym obciążeniu czasowym.
Studia na dwóch kierunkach zapewnią Ci lepszy start i uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy !!!

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont to studia dzienne i studia zaoczne na kierunku informatyka, automatyka i robotyka oraz bioinformatyka

Skontaktuj się z nami

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

ul. ks. Marcina Lutra 4 (poprzednio ul. Wejherowska 28)
54 - 239 Wrocław

tel. 71 799-19-37 wew. 22, 23, 37 fax. 71 799-19-37 wew. 23

tel. 71 788-94-25 wew. 22, 23, 37 fax. 71 788-94-25 wew. 23

e-mail: dziekanat@horyzont.eu

https://horyzont.eu/Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów.

INFORMATICS - STUDIES IN ENGLISH

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont" offers cutting-edge undergraduate studies

...

Nowe specjalności na kierunku Informatyka w WWSIS Horyzont

Poznaj nowe specjalności oferowane na kierunku INFORMATYKA przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyk

...

Bioinformatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej

Bioinformatyka to nowy kierunek oferowany przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej HORY

...

Nowa specjalność na kierunku Automatyka i Robotyka we WWSIS Horyzont

STEROWANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI to nowa specjalność oferowana przez Wrocławską Wyższą Szkołę I

...

Wrocław­ska Wyższa Sz­koła In­for­ma­ty­ki Sto­so­wanej „Horyzont” - informatyka

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Informatyka w WWSIS Horyzont zdobywa zasadnicze kompetencje

Lokalizacja