Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Wyższa Sz­koła Bez­pie­czeństwa to uczelnia, która na polskim rynku edukacyjnym funkcjonuje od ponad dekady.

Jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie zaczęła kształcić przyszłych pracowników służb mundurowych oraz menedżerów z zakresu bezpieczeństwa na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. W ciągu ponad 10 lat funkcjonowania Uczelni nastąpił bardzo dynamiczny jej rozwój. Dowodem tego jest m.in. stale wzbogacana oferta edukacyjna, jak również uruchomienie - w krótkim stosunkowo czasie - kilku nowych wydziałów.

Kandydaci na studia w WSB mogą realizować studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. W ofercie bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zdrowotne, pedagogika, psychologia, zarządzanie.

Siedziba Uczelni znajduje się w Poznaniu, natomiast jej Wydziały zlokalizowane są również w Gdańsku, Gliwicach, Bartoszycach, Giżycku, Jaworznie i Skoczowie.

Kierunki studiów
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - Studia magisterskieSpecjalności:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia licencjackie

Specjalności:

PEDAGOGIKA - Studia licencjackie

Specjalności:
 • Animacja kultury z arteterapią
 • Bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencja
 • Doradztwo psychospołeczne i zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Menadżer kultury i rekreacji
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika pracy – coaching, mentorin i tutoring
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
 • Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Praca socjalna i kuratela sądowa
 • Profilaktyka i prewencja uzależnień
 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • Terapia zajęciowa

PSYCHOLOGIA - Studia licencjackie

Specjalności:
Rekrutacja na studia

Warun­ki przyjęcia:

 • złożenie wy­ma­ga­nych do­kumentów
 • opłata ad­mi­nistracyj­na

Wy­ma­ga­ne do­kumen­ty:

- podanie

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia*

- kserokopia świadectwa dojrzałości*

- kserokopia dyplomu i suplementu**

- kserokopia dyplomu***

- 3 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm

- dowód wpłaty (opłaty administracyjnej)

- kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

*prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

**dotyczy tylko studiów magisterskich

***dotyczy tylko studiów podyplomowych

Kursy i szkolenia

Przy Wyższej Sz­ko­le Bez­pie­czeństwa ist­nie­je Aka­de­mia Języków Ob­cych FUTU­RE.

W ofer­cie edu­ka­cyj­nej Aka­de­mii Języków Ob­cych FUTU­RE znaj­dują się:

 • kusy dla dzie­ci i młodzieży
 • kur­sy dla osób doj­rzałych
 • kur­sy przy­go­to­wujące do eg­za­minów
 • kur­sy dla firm
 • kur­sy dla służb mun­du­ro­wych
 • kur­sy specja­listycz­ne
 • kur­sy języka aka­de­mic­kie­go
 • kur­sy in­dy­widu­al­ne

A także tłuma­cze­nia pi­sem­ne:

 • CV i listów mo­ty­wacyj­nych
 • an­kiet, for­mu­larzy, ar­ty­kułów pra­so­wych
 • bieżącej ko­re­spon­den­cji fir­mo­wej i prywat­nej (ma­ilin­gu, faksów, ofert współpra­cy, za­pytań ofer­to­wych, listów tra­dy­cyj­nych, ar­ty­kułów z ga­zet)

Za­pi­sy na kur­sy od­by­wają się w trybie ciągłym. Uczymy w Po­zna­niu, Gdańsku i Gliwicach.
Z na­mi po­znasz AN­GIEL­SKI, NIE­MIEC­KI, FRAN­CU­SKI, HISZ­PAŃSKI, WŁOSKI, RO­SYJ­SKI i wie­le in­nych języków, które dziś są dla Cie­bie ob­ce!

www.futu­re.wsb.net.pl

Promocje

Bonifikaty i promocje w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa opracowano nie tylko z myślą o kandydatach na studia, ale też dla studentów, absolwentów i partnerów. Warto studiować i płacić mniej!

Sprawdź nas: http://www.wsb.net.pl/uczelnia/promocje

Skontaktuj się z nami

Pisz do nas i dzwoń! Jesteśmy do Twojej dys­po­zycji!


Re­krutacja na stu­dia I oraz na stu­dia po­dy­plomo­we

tel. 58/341 98 51
e-ma­il: re­krutacja@wsb.net.pl , rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl
GG: 31306387


Dane adresowe:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

Jesteśmy na Facebo­oku – dołącz do nas!

http://www.facebo­ok.com/gdanskwsb

Instagram: https://instagram.com/wsb_gd/

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja