Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

Wyższa Sz­koła Bez­pie­czeństwa to czelnia, która na polskim rynku edukacyjnym funkcjonuje od ponad dekady.

Jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie zaczęła kształcić przyszłych pracowników służb mundurowych oraz menedżerów z zakresu bezpieczeństwa na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. W ciągu ponad 10 lat funkcjonowania Uczelni nastąpił bardzo dynamiczny jej rozwój. Dowodem tego jest m.in. stale wzbogacana oferta edukacyjna, jak również uruchomienie - w krótkim stosunkowo czasie - kilku nowych wydziałów.

Kandydaci na studia w WSB mogą realizować studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. W ofercie bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zdrowotne, pedagogika, psychologia, zarządzanie.

Siedziba Uczelni znajduje się w Poznaniu, natomiast jej Wydziały zlokalizowane są również w Gdańsku, Gliwicach, Bartoszycach, Giżycku, Jaworznie i Skoczowie.

Kierunki studiów

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - Studia licencjackie

Specjalności:

PEDAGOGIKA - Studia licencjackie

Specjalności:

PSYCHOLOGIA - Studia licencjackie

Specjalności:

Rekrutacja na studia

Warun­ki przyjęcia:

 • złożenie wy­ma­ga­nych do­kumentów
 • opłata ad­mi­nistracyj­na

Wy­ma­ga­ne do­kumen­ty:

- podanie

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia*

- kserokopia świadectwa dojrzałości*

- kserokopia dyplomu i suplementu**

- kserokopia dyplomu***

- 3 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm

- dowód wpłaty (opłaty administracyjnej)

- kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

*prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

**dotyczy tylko studiów magisterskich

***dotyczy tylko studiów podyplomowych

Kursy i szkolenia

Przy Wyższej Sz­ko­le Bez­pie­czeństwa ist­nie­je Aka­de­mia Języków Ob­cych FUTU­RE.

W ofer­cie edu­ka­cyj­nej Aka­de­mii Języków Ob­cych FUTU­RE znaj­dują się:

 • kusy dla dzie­ci i młodzieży
 • kur­sy dla osób doj­rzałych
 • kur­sy przy­go­to­wujące do eg­za­minów
 • kur­sy dla firm
 • kur­sy dla służb mun­du­ro­wych
 • kur­sy specja­listycz­ne
 • kur­sy języka aka­de­mic­kie­go
 • kur­sy in­dy­widu­al­ne

A także tłuma­cze­nia pi­sem­ne:

 • CV i listów mo­ty­wacyj­nych
 • an­kiet, for­mu­larzy, ar­ty­kułów pra­so­wych
 • bieżącej ko­re­spon­den­cji fir­mo­wej i prywat­nej (ma­ilin­gu, faksów, ofert współpra­cy, za­pytań ofer­to­wych, listów tra­dy­cyj­nych, ar­ty­kułów z ga­zet)

Za­pi­sy na kur­sy od­by­wają się w trybie ciągłym. Uczymy w Po­zna­niu, Gdańsku i Gliwicach.
Z na­mi po­znasz AN­GIEL­SKI, NIE­MIEC­KI, FRAN­CU­SKI, HISZ­PAŃSKI, WŁOSKI, RO­SYJ­SKI i wie­le in­nych języków, które dziś są dla Cie­bie ob­ce!

www.futu­re.wsb.net.pl

Promocje

Bonifikaty i promocje w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa opracowano nie tylko z myślą o kandydatach na studia, ale też dla studentów, absolwentów i partnerów. Warto studiować i płacić mniej!

Zajrzyj na stronę internetową https://www.wsb.net.pl/regulaminy-bonifikat/ i dowiedz się więcej!

Skontaktuj się z nami

PISZ DO NAS I DZWOŃ! JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Rekrutacja na studia licencjackie i podyplomowe w Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach:


tel. 32/335 40 19
e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl, rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl

Jesteśmy na Facebooku – dołącz do nas!

http://www.facebook.com/gliwicewsb

Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
​Tandemowe Trip Love w Gliwicach

​Tandemowe Trip Love w Gliwicach

Tandem, duża przyczepka, 50 kilogramowy pies Alaskan Malamut na pokładzie i lapońska zima najdłuższa tego…
​Czajnikowy.pl w gliwickiej Bibliotece WSB

​Czajnikowy.pl w gliwickiej Bibliotece WSB

Odmiany herbaty, sposoby jej parzenia, mity i legendy na temat herbacianych napojów – o tym…
​Wielkanocna Manufaktura w Gliwicach

​Wielkanocna Manufaktura w Gliwicach

Świąteczne pisanki, wiosenne ozdoby czy wielkanocne dekoracje – to wszystko będzie można samodzielnie przygotować przed…
Spotkanie z psim behawiorystą w WSB w Gliwicach

Spotkanie z psim behawiorystą w WSB w Gliwica...

Jacek Gałuszka - znany behawiorysta i instruktor szkolenia psów ze Szkoły Przyjaciół Psów „Wesoła Łapka”…
Edukacja elit XXI wieku z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

Edukacja elit XXI wieku z Wyższą Szkołą Bezpi...

W dniach od 19 do 21 października br. w CKiR „Orle Gniazdo” w Szczyrku Wyższa…
Zoopsychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Zoopsychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństw...

Zoopsychologia jest zupełnie nowym kierunkiem kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Realizowany jest on w formie…
Kinga PARUZEL, finalistka MasterChef’a w Gliwicach

Kinga PARUZEL, finalistka MasterChef’a w Gliw...

Spotkanie z Kingą Paruzel, które zaplanowano na 1 lipca o godz. 16.00, organizuje Biblioteka i…
Psie spacery w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Psie spacery w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Inicjatywa psich spacerów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa narodziła się wraz z początkiem roku. Pracownicy Wydziału…
Wykład o psim behawioryzmie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Wykład o psim behawioryzmie w Wyższej Szkole...

Biblioteka Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa organizuje kolejny wykład otwarty. Tym razem…
Wielkanocna Manufaktura w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Wielkanocna Manufaktura w Wyższej Szkole Bezp...

Biblioteka i Akademickie Biuro Karier i Praktyk Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa…
Targi Pracy w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Targi Pracy w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa zaprasza 16 marca na II Targi Pracy…
Prof. Jan Miodek odwiedzi Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa

Prof. Jan Miodek odwiedzi Wyższą Szkołę Bezpi...

23 listopada br. prof. Jan Miodek, znany językoznawca i popularyzator wiedzy o polszczyźnie odwiedzi Wyższą…
Lokalizacja