Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSE - o Uczelni

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Uczelnia skupia środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej. Dlatego WSE wspiera zaangażowanie w rozmaite inicjatywy, projekty oraz przedsięwzięcia.

Dlaczego warto studiować w WSE?

• Dajemy Ci możliwość aktywnego działania
• Będziesz brał udział w różnych konferencjach
• Masz szansę rozwijać zainteresowania
• Doskonale poznasz języki obce
• Będziesz mógł wyjechać na zagraniczne stypendium
• Możesz realizować własne pomysły i projekty

ODKRYWAJ. ZMIENIAJ. TWÓRZ.


WIEDZA

• innowacyjne programy studiów dostosowane do rynku pracy
• aktywne metody nauczania m.in. poprzez case studies, gry strategiczne
• publikacje naukowe i projekty badawcze
• transfer wiedzy i doświadczeń w ramach Konsorcjum Akademickiego

PRAKTYKA

• współpraca ze światem biznesu
• programy staży i praktyk zgodne z kierunkami studiów
• zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków
• realizacja projektów wspierających innowacyjną edukację

ZAINTERESOWANIA

• rozwój zainteresowań w kołach tematycznych
• konferencje, seminaria, debaty, spotkania z inspirującymi ludźmi
• możliwość realizacji własnych projektów w ramach Biura Projektów Studenckich
• indywidualny tok studiów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

• wyjazdy w ramach programów Erasmus+
• intensywna nauka języków obcych
• współpraca z zagranicznymi Uczelniami m.in. z Chin i Stanów Zjednoczonych
• projekty międzynarodowe


Oferta Kształcenia

Rekrutacja 2019/2020

W ofercie edukacyjnej WSE znajdują się starannie opracowane kierunki, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy. Każdy z nich prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę aktywnych zawodowo dydaktyków, którzy nie tylko uczą, ale też inspirują naszych studentów do samodzielnego działania.

W tym roku wprowadzamy również nowość - studia w trybie niestacjonarnym wieczorowym (zajęcia w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych dla osób pracujących) na kierunkach Grafika reklamowa i multimedia (ścieżka Digital Art tylko w trybie stacjonarnym) oraz Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe!

Na studiach I stopnia możesz wybrać następujące kierunki:

Na studiach II stopnia możesz wybrać kierunek:

Uwaga - wkrótce nasza oferta edukacyjna zostanie poszerzona o nowe kierunki!

W przygotowaniu są obecnie:

 • Psychologia II stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne
 • Game Design – studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne, w roku 2019/2020 w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej
 • Zarządzanie strategiczne – studia stacjonarne, w roku 2019/2020 w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej

*****

Studia I stopnia

 • Grafika reklamowa i multimedia (specjalności do wyboru: Grafika reklamowa i edytorska, Multimedia i grafika reklamowa, Digital Art, User Experience – Psychologia projektowania);

 • Psychologia (specjalności do wyboru: Psychologia menedżerska, Psychologia rozwoju i coaching; User Experience – Psychologia projektowania);

 • Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe (specjalności do wyboru: Specjalność szwedzka, Specjalność norweska);

Studia II stopnia

 • Filologia – filologia angielska. Dostępne są trzy ścieżki: komunikacja międzykulturowa w biznesie, Przekład ustny i pisemny oraz Specjalność nauczycielska.

Projekty uczelniane

Projekt Platforma Kształcenia Społecznościowego - WeLearning

Poszukując nowych, nieoczywistych rozwiązań w zakresie dostosowywania oferty polskich uczelni do zmian społeczno-ekonomicznych, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera rozpoczęła realizację projektu ukierunkowanego na wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznego.

Opracowany i przetestowany w ramach projektu system, oparty na logice mediów społecznościowych, blended learning, narzędziach open source i zróżnicowanej ofercie kształcenia, pozwoli uczelniom wyższym na lepsze dostosowanie swojej oferty, a co za tym idzie – popularyzację wśród Polaków filozofii uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu powstanie platforma kształcenia społecznościowego. Wśród zamieszczonych tam interaktywnych materiałów dydaktycznych znajdą się m.in. kursy e-learningowe, case studies, infografiki, artykuły, filmy edukacyjne. Powstała platforma będzie miejscem, gdzie użytkownicy będą mieli możliwość nie tylko samokształcenia, ale też wymiany doświadczeń. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z szerokiej gamy innowacyjnych szkoleń stacjonarnych, e-learningowych, spotkań doradczo-coachingowych.
W ramach projektu powstanie między innymi system diagnozy potrzeb kształceniowych i koncepcja motywacji do udziału w procesie kształcenia ustawicznego.

Projekt składa się z 4 głównych zadań merytorycznych:

 • Diagnozy i analizy problemu

W ramach zadania przeprowadzone zostaną badania fokusowe, badania indywidualne IDI oraz analiza danych zastanych.

 • Opracowania wstępnej wersji produktu i strategii wdrażania

W ramach zadania opracowane zostaną materiały dydaktyczne, platforma edukacyjna oraz 4 kluczowe systemy/instrukcje dotyczące kształcenia ustawicznego, kontroli jakości obsługi klienta.

 • Testowania opracowanego produktu i opracowanie produktu finalnego

W ramach zadania przetestowane zostaną wypracowane narzędzia, modele oraz materiały dydaktyczne.

 • Upowszechniania i włączanie do głównego nurtu polityki produktu finalnego (etap wdrożeniowy)

Ostatnie zadanie ma na celu przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej, a przede wszystkim upowszechnianie opracowanych w ramach projektu narzędzi, modeli oraz rozwiązań.

Zapraszamy na platformę kształcenia społecznościowego https://welearning.edu.pl

Stay in Touch

Jest to projekt, który zakłada modernizację 4 uczelni:
 • Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (Polska),
 • Athens School of Fine Arts (Grecja),
 • Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania)
 • Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania (Polska)

poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń adresowanych do studentów i wykładowców kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia w formie:

 1. Międzynarodowej Szkoły Letniej – kurs przeznaczony dla studentów studiów I i II stopnia, kierunków związanych z grafiką, sztuką.
 2. Międzynarodowej Akademii Dydaktyki – kurs przeznaczony dla pracowników dydaktycznych 4 partnerskich uczelni (łącznie 12 uczestników), którzy będą zaangażowani w działania projektowe.
 3. Dodatkowo opracowany zostanie zestaw materiałów dydaktycznych (kursy e-learningowe, wykłady multimedialne, podcasty), które wykorzystywane będą bezpośrednio podczas 2 edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej.

Program zajęć jest adresowany do studentów kierunku Grafika (i pokrewnych) studiów I i II stopnia i merytorycznie dotyczy projektowania społecznie odpowiedzialnego. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażenie w kompetencje z dziedziny human-centered design, potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Projekt przewiduje również realizację spotkań upowszechniających skierowanych do przedstawicieli sektora edukacji i szkolnictwa wyższego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, NGO, mediów oraz ekspertów branży kreatywnej.

W ramach projektu powstała baza online, która w ciekawej formie przedstawia dobre i złe praktyki projektowania społecznie odpowiedzialnego: http://stayintouch.design/pl/

Życie studenckie

Życie studenckie w WSE:

 • Samorząd studencki
 • Koła naukowe: Psychologiczne Koło Naukowe Korelacja, Koło Naukowe Studentów Grafiki Errata, Skandynawistyczne Koło Naukowe NORDEN
 • Bogata oferta wymiany zagranicznej
 • Biuro Karier (praktyki studenckie, pierwsza praca, staż)
 • Sport
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Imprezy studenckie
 • Coroczne zjazdy absolwentów
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera proponuje szeroką i urozmaiconą ofertę studiów pody-plomowych, z której można skorzystać już od momentu skończenia studiów licencjackich. Przygotowując pro-gram studiów podyplomowych, analizujemy rynek pracy i potrzeby edukacyjne, konsultujemy się z pracodaw-cami i przedsiębiorcami, stale śledzimy zmieniające się zapotrzebowania. Wraz z opiekunami merytorycznymi czuwamy nad jakością nauczania, dokonujemy modyfikacji treści programowych, a na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzamy ocenę wykładowców.

Atuty naszych studiów:

• praktyczność - zajęcia w formie warsztatów, obrona w formie praktycznej
• innowacyjność - WSE jako pionier wybranych kierunków studiów podyplomowych
• kadra składająca się z grona ekspertów i praktyków
• wysoka jakość infrastruktury uczelni - kabiny językowe, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
• różnorodność kierunków i dostosowanie ich do wymogów rynku pracy
• indywidualne podejście do słuchacza

Oferta studiów podyplomowych:

• Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
• Biznesowe wystąpienia publiczne
• Coach – partner w rozwoju
• Coach i trener – partner w rozwoju
• Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery
• E-learning: projektowanie i wdrażanie
• E-marketing
• Grafika reklamowa
• Nowy Public Relations
• Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego
• Psychologia w biznesie
• Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne
• Zarządzanie projektami
• Zarządzanie zasobami ludzkimi

Więcej informacji na stronie: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/

Kontakt:
Centrum Studiów Podyplomowych
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

tel.: 12 683 24 00, 683 24 04 / 07

e-mail: wse@wse.krakow.pl


Punkt rekrutacyjno - informacyjny na studia I i II stopnia

Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

tel. 12 683 24 04

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Centrum Rozwoju Strategicznego; Centrum Studiów Podyplomowych WSE

Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

tel. 12 683 24 60, 683 24 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Showing 13-22 of 22 items.

Ruszyła II tura rekrutacji 2016/2017 w WSE w...

Rozpoczęła się II tura rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks.…

Trwa rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Eu...

Do 31 lipca 2015 r. trwa w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) rekrutacja na nowy…

Jesteś SMART? Studiuj bez opłat w WSE!

Konferencji SMARTPM, organizowanej przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. J. Tischnera w Krakowie, towarzyszy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z…

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera...

Studia w WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie na kierunku grafika reklamowa i multimedia mają charakter praktyczny. Podstawą programu…

Własny startup jako magisterka w Wyższej Szko...

Czy własny startup może być pracą magisterską? W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie jest to możliwe.…

​Chcesz studiować Zarządzanie? Sprawdź WSE!

Oto ważne powody, dla których warto wybrać popularne studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera…

​Co po licencjacie? Sprawdź Biznes międzynaro...

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) poszerzyła swoją ofertę o nowy kierunek studiów II stopnia -…

Dni Innowacji w Dydaktyce na WSE im. ks J. Ti...

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera zaprasza do udziału w II Ogólnopolskich Dniach Innowacji w Dydaktyce od 3 do…

WSE w Krakowie współpracuje z Grupą Santander

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (WSE) podpisała 17 grudnia 2012 r. umowę o współpracy z Grupą Santander.

Dzień Innowacji w Zarządzaniu w WSE im. ks. J...

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza 15 lutego na III Dzień Innowacji w Zarządzaniu. Uczestnicy wezmą…

Lokalizacja