Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSF we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Filologiczna jest uczel­nią specja­lizującą się w językach ob­cych.

Ja­ko jedyni w Pol­sce możemy posz­czycić się jed­nocze­snym uzyska­niem naj­wyższej, wyróżniającej oceny Pol­skiej Ko­mi­sji Akredytacyj­nej oraz cer­ty­fi­katów ja­kościo­wych Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej: ECTS Label i Diploma Sup­ple­ment Label, które są wy­razem wy­so­kiej oceny współpra­cy międzyna­ro­dowej, tran­s­pa­rent­ności działań oraz spraw­nej i przy­ja­znej ad­mi­nistracji.

Jed­nym z prio­rytetów uczel­ni jest współpra­ca międzyna­ro­dowa oraz sil­na in­tegra­cja i wy­mia­na doświad­czeń ze śro­dowiskiem aka­de­mic­kim w Polsce, w Eu­ro­pie i na świe­cie.

Dlacze­go war­to wy­brać WSF?

• Na­sza ka­dra, ich wie­dza, za­an­gażowanie i pa­sja nie mają so­bie równych.
• Na­sze pro­gra­my da­le­ko i od­ważnie wy­kraczają po­za obo­wiązujące stan­dar­dy.
• Na­si ab­sol­wen­ci mają sze­ro­kie per­spek­ty­wy i zaw­sze znaj­dują dobrą pracę.
• Na­sze kon­tak­ty międzyna­ro­dowe ro­z­wijają się dy­na­micz­nie.
• Na­sza ta­jem­nica to e-hu­ma­nisty­ka, czyli nowocze­sność na każdym kro­ku.

Więcej in­for­ma­cji znaj­dziesz na na­szej stro­nie in­ter­neto­wej www.wsf.edu.pl

Studia licencjackie i magisterskie

Anglistyka od podstaw (studia I stopnia)

Język w środowisku biznesowym i IT (stacjonarne i niestacjonarne)

Nauczyciel języka na I i II etapie edukacyjnym. (stacjonarne i niestacjonarne)

Anglistyka (studia I stopnia)

Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowym (stacjonarne i niestacjonarne)

Język w środowisku biznesowym i IT (stacjonarne i niestacjonarne)

Nauczyciel na I i II etapie edukacyjnym (stacjonarne i niestacjonarne)

Amerykanistyka (studia I stopnia)

Język w środowisku biznesowym i IT. (stacjonarne i niestacjonarne)

Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowym (stacjonarne i niestacjonarne)

Germanistyka od podstaw (studia I stopnia)

Język w środowisku biznesowym i IT (stacjonarne i niestacjonarne)

Nauczyciel na I i II etapie edukacyjnym. (stacjonarne i niestacjonarne)

Italianistyka od podstaw (studia I stopnia)

Język w środowisku biznesowym i IT (stacjonarne i niestacjonarne)

Hispanistyka od podstaw (studia I stopnia)

Język w środowisku biznesowym i IT (stacjonarne i niestacjonarne)

Norweski od podstaw (studia I stopnia)

Język w środowisku biznesowym i IT (stacjonarne i niestacjonarne)

Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowym (stacjonarne i niestacjonarne)

Anglistyka (studia II stopnia)

Tłumaczenia pisemne i ustne (stacjonarne i niestacjonarne)

Nauczyciel języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. (stacjonarne i niestacjonarne)

Język w biznesie i mediach (stacjonarne i niestacjonarne)

Germanistyka (studia II stopnia)

Tłumaczenia pisemne i ustne (stacjonarne i niestacjonarne)

Język w biznesie i mediach (stacjonarne i niestacjonarne)

Hispanistyka (studia II stopnia)

Tłumaczenia pisemne i ustne (stacjonarne i niestacjonarne)

Język w biznesie i mediach (stacjonarne i niestacjonarne)

Italianistyka (studia II stopnia)

Tłumaczenia pisemne i ustne (stacjonarne i niestacjonarne)

Język w biznesie i mediach (stacjonarne i niestacjonarne)


Studia licencjackie

Wybierając wyjątkowe studia licencjackie w WSF masz pewność, że po ich ukończeniu będziesz wyróżniał się na rynku pracy.

 • Studiujesz w jedynej polskiej uczelni filologicznej wyróżnionej przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • Zostaniesz nowoczesnym filologiem z głową pełną pomysłów
 • Twój program studiów będzie spójny i przemyślany, a Ty będziesz miał bardzo duży wpływ na jego kształt
 • Wybierzesz najciekawszą dla siebie specjalizację zawodową - z łatwością znajdziesz dobrą pracę
 • Nabierzesz pewności siebie w zdobywaniu wiedzy i w pracy oraz w życiu.

Oferujemy Ci możliwość studiowania filologii kontynuacyjnych - anglistyki, amerykanistyki i germanistyki oraz filologii od podstaw - anglistyki, germanistyki, hispanistyki i italianistyki. Ciekawym rozwiązaniem jest również opcja Język+Język, czyli studia dwujęzyczne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Studia magisterskie

Masz licencjat dowolnego kierunku? Zdobądź dyplom magistra filologii, który pozwoli Ci wyróżnić się pewnym spojrzeniem w przyszłość i otwartością na świat.

 • Filologiczne studia magisterskie to pełen wachlarz możliwości. Zostań kimś więcej - wyróżnij się!
 • Twoja praca magisterska pomoże rozwinąć Twoje zainteresowania badawcze. Pomożemy Ci w tym!
 • Twoja wyjątkowo szeroka wiedza i wyróżniające umiejętności otworzą przed Tobą każde drzwi.
 • Ukończysz studia w jedynej polskiej uczelni filologicznej, która otrzymała wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W Wyższej Szkole Filologicznej możesz studiować trzy języki na studiach magisterskich: angielski na filologii angielskiej, niemiecki na filologii germańskiej oraz hiszpański na filologii hiszpańskiej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Rekrutacja na studia

Zarejestruj się na www.wsf.edu.pl/rekrutacja

 • Zdecyduj, co wybierasz: Jaka filologia? Jaki język dodatkowy? Jaka specjalizacja? Kliknij ulubione!
 • Zapisz się on-line! Zrobiłeś właśnie pierwszy krok!
 • Tylko trzy kroki i jesteś studentem. Nasz Dział Rekrutacji zaopiekuje się Tobą!
 • Rejestracja nie kosztuje Cię nic!
 • „Do it now!”. Będziesz miał większe możliwości wyboru Twoich zajęć, grup czy seminarium.

Ocena wyróżniająca

Z dumą informujemy, że nasza uczelnia po raz kolejny została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną, jedyną instytucję oceniającą jakość kształcenia w polskich uczelniach.

PKA wnikliwie sprawdza każdy aspekt działalności uczelni, a po wizytacji sporządzany jest szczegółowy raport. Kierując się sprawozdaniem ekspertów oceniających jakość kształcenia w WSF oraz porównaniem kształcenia na kierunku filologia w większości polskich uczelni, PKA przyznała WSF najwyższą notę - ocenę wyróżniającą!

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

ul. Sienkiewicza 32
50-335 Wrocław

tel. 71 328 14 14
fax 71 322 10 06

e-mail: wsf@wsf.edu.pl
www.wsf.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 3 items.

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu - spe...

WSF to uczelnia nowoczesna, z indywidualnym podejściem do każdego kandydata i studenta. Oferuje językowe studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Posiada…

Wybierz studia w WSF - do 19 września 700 zł...

Dołącz do grona wyjątkowych studentów Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu! Do 19 września trwa promocja. Uczelnia oferuje atrakcyjne kierunki studiów…

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu - ame...

Amerykanistyka w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu to studia dla wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć fenomen Ameryki jako kraju stawiającego…

Lokalizacja