Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo narodowe

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Bezpieczeństwo może posiadać wiele definicji, ale i tak wszyscy zgodzą się z przekonaniem, że należy ono do najważniejszych wartości. A co oznacza bezpieczeństwo narodowe?

Przede wszystkim możliwość korzystania z autonomii społecznej i określonego statusu społecznego. To warunki, które należy spełnić, aby chronić suwerenność państwa, zdrowie i życie obywateli, a także mienie i majątek narodowy.

Bezpieczeństwo narodowe to również kierunek studiów, który znajdziecie w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasady organizowania akcji ratunkowych, jak również organizowania działań niwelujących skutki klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz działań terrorystycznych.

Studenci Bezpieczeństwa narodowego nabywają licznych umiejętności. Jakie są to kompetencje?

Między innymi w zakresie interpretacji przepisów prawnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego, analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania, rozpoznawania typów systemów politycznych, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych.

Studia I stopnia

 • tytuł zawodowy - licencjat
 • czas trwania - 3 lata
 • tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia

 • tytuł zawodowy - magister
 • czas trwania - 2 lata
 • tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

Jakie specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe?

Studia licencjackie:

Studia magisterskie:

Studia inżynierskie i magisterskie:

Studia podyplomowe:

Kursy i szkolenia:

Program studiów i przedmioty nauczania

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu podzielone są na specjalności, dzięki którym studenci otrzymują możliwość rozwijania określonych zainteresowań w obszarach bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, obrony narodowej, ochrony informacji niejawnych, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania systemami bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w administracji.

Jakie przedmioty widnieją w programach nauczania? Między innymi:

 • system bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ochrona infrastruktury krytycznej,
 • psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego,
 • identyfikacja i analiza zagrożeń,
 • pozarządowa strefa bezpieczeństwa państwa

Jaką wiedzę uzyskasz na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe?

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • prewencji w systemach bezpieczeństwa,
 • interpretacji zjawisk towarzyszących polityce bezpieczeństwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • zwalczania przestępczości,
 • audytu bezpieczeństwa,
 • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wiemy, że studia w dziedzinie bezpieczeństwa przygotowują do przyjęcia na siebie wielkiej odpowiedzialności, dlatego nasze starania koncentrują się na trzech zakresach:

Kadra dydaktyczna – prowadzimy bezkompromisową politykę kadrową, zatrudniamy tylko najlepszych po to aby studenci uzyskali nowoczesną, pełną wiedzę i kompetencje.

Dostępność wykładowców – wiemy, że dobre poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wymaga nierzadko specjalistycznych konsultacji i okazji do bezpośrednich i indywidualnych rozmów z ekspertami.

Kontakt z praktyką – sprawiamy, że teoria realizuje się w praktyce. Nasi studenci mają szansę w czasie praktyk i staży wcielić się w role zawodowe, do których przygotowują studia.

Gdzie pracują absolwenci WSHiU?

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia?

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • straży granicznej,
 • służbie więziennej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • centrach i zespołach zarządzania kryzysowego,
 • służbie wywiadu wojskowego,
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbie celnej,
 • urzędach kontroli skarbowej.

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Co za tym idzie coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych. Planując studia w Poznaniu warto dowiedzieć się, jakie ma opinie Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu?

Piotrek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„To, co najbardziej przekonało mnie do studiów w WSHIU, to przede wszystkim specjalności, dzięki którym można rozwijać zainteresowania i przygotować się do pracy w wybranych służbach.”

Obejrzyj film


Więcej informacji znajdziesz na stronie www uczelni - https://wshiu.pl/bezpieczenstwo-narodowe/

Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie