Szczegółowy opis uczelni
Poznaj Uczelnię Korczaka

Uczelnia Korczaka (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka) to jedna z najdłużej istniejących i najbardziej innowacyjnych niepublicznych uczelni w Polsce, z 60 tysiącami absolwentów oraz z wydziałami w:

 • Warszawie
 • Katowicach
 • Olsztynie
 • Lublinie
 • Szczecinie
 • Człuchowie

Proponuje studia na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna i polityka społeczna. Oferuje wysokie stypendia socjalne i naukowe (dzięki nim 20 procent studentów kształci się całkowicie bezpłatnie),a także możliwość odbycia praktyk w należących do niej szkołach podstawowych. Ważną częścią oferty edukacyjnej są też studia podyplomowe oraz szkolenia i kursy. Uczelnia dba o jak najwyższy poziom przygotowania studentów i absolwentów do życia zawodowego, zapewniając możliwość kształcenia ustawicznego – przez całe życie.

Uczelnia Korczaka, jako jeden z prekursorów e-learningu w szkolnictwie wyższym w Polsce, oferuje możliwość zdalnego uczenia się w tzw. systemie Kształcenia na Odległość (KnO). Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez korzystanie z nowoczesnej, w pełni funkcjonalnej platformy e-learningowej, dostępnej również na smartfonach i tabletach.

Od 2007 r. Uczelnia skutecznie pozyskuje fundusze unijne na projekty rozwojowe i edukacyjne. Dzięki środkom z Unii Europejskiej wdrożyła system edukacji oparty na metodach tutoringu, mentoringu i coachingu.

Jako instytucja odpowiedzialna społecznie Uczelnia Korczaka realizuje i promuje zachowania prospołeczne. Angażuje się w działania wspierające osoby pozostające bez opieki, zagrożone wykluczeniem lub wykluczone społecznie. W działalność prospołeczną Uczelni wpisuje się również powołana w 2013 r. Katedra Przedsiębiorczości Społecznej, nad którą patronat objął prof. Muhammad Yunus – Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, twórca idei mikrokredytów dla najuboższych. Celem działalności Katedry jest przede wszystkim wskazywanie rozwiązań aktywizujących osoby w trudnej sytuacji materialnej.

Od początku istnienia Uczelnia Korczaka współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi, co umożliwia studentom poszerzanie horyzontów, a także korzystanie z wiedzy i doświadczeń kilkudziesięciu nowoczesnych placówek partnerskich w Europie.

Rektorat Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka

ul. Pandy 13

02-202 Warszawa

tel. 22 823 66 23

e-mail: sekretariatprorektora@wspkorczak.eu

www.wspkorczak.eu

WARSZAWA

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH w WARSZAWIE - oferta edukacyjna


Jednolite magisterskie studia niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie)

Jednolite magisterskie studia stacjonarne (bezpłatne)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (4-letnie)

Studia I stopnia niestacjonarne

Pedagogika

specjalności:

 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
 • doradztwo zawodowe

Polityka społeczna

specjalności:

 • przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami
 • zarządzanie, organizacja i public relations w polityce społecznej

Studia I stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika

specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna
 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe

Studia II stopnia niestacjonarne

Pedagogika

specjalności:

 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe

Studia II stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika

specjalności:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna z rodziną
 • organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna
 • planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Studia realizowane są w profilu praktycznym.Dzięki wspieraniu procesu dydaktycznego platformą e-learningową zapewniona jest wysoka jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, że zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez platformę e-learningową.

Uczelnia prowadzi także studia w systemie Kształcenia na Odległość. Liczba zajęć na platformie e-learningowej w tym systemie kształcenia jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych materiałami z platformy e-learningowej.

Studia podyplomowe:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Terapia zajęciowa z socjoterapią
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Socjoterapia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika
 • Zarządzanie w oświacie
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia uzależnień
 • Neurologopedia profilowana
 • Zarządzanie, organizacja i public relations w polityce społecznej
Katowice

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH w KATOWICACH - oferta edukacyjna


Jednolite magisterskie studia niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie)

Jednolite magisterskie studia stacjonarne (bezpłatne)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (4-letnie)

Studia I stopnia niestacjonarne

Pedagogika

specjalności:

 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna

Studia I stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna

Studia II stopnia niestacjonarne

Pedagogika

specjalności:

 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe
 • terapia pedagogiczna i socjoterapia

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna z rodziną
 • organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna
 • planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Studia II stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna z rodziną
 • organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna
 • planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Studia realizowane są w profilu praktycznym. Dzięki wspieraniu procesu dydaktycznego platformą e-learningową zapewniona jest wysoka jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, że zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez platformę e-learningową.

Uczelnia prowadzi także studia w systemie Kształcenia na Odległość. Liczba zajęć na platformie e-learningowej w tym systemie kształcenia jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych materiałami z platformy e-learningowej.

Studia podyplomowe:

 • Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole
 • Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
 • Zarządzanie oświatą
 • Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Terapia zajęciowa z arteterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem (angielskim, niemieckim)
 • Doradztwo zawodowe
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia rodzin
 • Diagnoza, poradnictwo i praca z rodziną
 • Metodyka nauczania kompetencji personalnych, społecznych i organizacji pracy zespołów

Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

40-173 Katowice, ul. Katowicka 27

tel. 32 351 37 35, 609 457 747, 32 351 37 31

email: katowice@wspkorczak.eu

www.katowice.wspkorczak.eu

Lublin

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W LUBLINIE - oferta edukacyjna


Jednolite magisterskie studia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie)

Studia I stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika

specjalności:

 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
 • pedagogika resocjalizacyjna

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna

Studia II stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika

specjalności:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna z rodziną
 • organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna
 • planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Studia realizowane są w profilu praktycznym.Dzięki wspieraniu procesu dydaktycznego platformą e-learningową zapewniona jest wysoka jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, że zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Z częścią materiału teoretycznego studentmoże się zapoznaćw dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez platformę e-learningową.

Uczelnia prowadzi także studia w systemie Kształcenia na Odległość. Liczba zajęć na platformie e-learningowej w tym systemie kształcenia jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych materiałami z platformy e-learningowej.

Studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Diagnoza, terapia, wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Zarządzanie w oświacie
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Wspomaganie w rozwoju dziecka twórczego
 • Nauczanie matematyki w klasach 1-3

Skontaktuj się z nami

Wydział Zamiejscowy w Lublinie

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

tel. 81 745 83 96

e-mail: lublin@wspkorczak.eu

www.lublin.wspkorczak.eu

Olsztyn

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH w OLSZTYNIE - oferta edukacyjna


Jednolite magisterskie studia niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie)

Studia I stopnia niestacjonarne

Pedagogika

specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
 • pedagogika resocjalizacyjna

Studia I stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna

Studia II stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika

specjalności:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna z rodziną
 • organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna
 • planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Studia realizowane są w profilu praktycznym.Dzięki wspieraniu procesu dydaktycznego platformą e-learningową zapewniona jest wysoka jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, że zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez platformę e-learningową.

Uczelnia prowadzi także studia w systemie Kształcenia na Odległość. Liczba zajęć na platformie e-learningowej w tym systemie kształcenia jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych materiałami z platformy e-learningowej.

Studia podyplomowe

 • Arteterapia z elementami psychologii twórczości
 • Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
 • Zarządzanie oświatą
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia pedagogiczna z logopedią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Doradztwo zawodowe
 • Socjoterapia
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego

Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn

tel.89 542 75 36

e-mail: olsztyn@wspkorczak.eu

www.olsztyn.wspkorczak.eu

Człuchów

MIĘDZYWYDZIAŁOWY INSTYTUT NAUKOWO-DYDAKTYCZNY w CZŁUCHOWIE - oferta edukacyjna


Jednolite magisterskie studia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie)

Studia I stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika

specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
 • pedagogika resocjalizacyjna

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna

Studia II stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika

specjalności:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna z rodziną
 • organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna
 • planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Studia realizowane są w profilu praktycznym.Dzięki wspieraniu procesu dydaktycznego platformą e-learningową zapewniona jest wysoka jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, że zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez platformę e-learningową.

Uczelnia prowadzi także studia w systemie Kształcenia na Odległość. Liczba zajęć na platformie e-learningowej w tym systemie kształcenia jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych materiałami z platformy e-learningowej.

Skontaktuj się z nami

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny

Osiedle Witosa 20, 77-300 Człuchów

tel. 59 834 11 68

czluchow@wspkorczak.eu

www.czluchow.wspkorczak.eu

Szczecin

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w SZCZECINIE - oferta edukacyjna


Jednolite magisterskie studia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie)

Studia I stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika

specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
 • pedagogika resocjalizacyjna

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna

Studia II stopnia niestacjonarne (system Kształcenia na Odległość)

Pedagogika

specjalności:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe

Praca socjalna

specjalności:

 • praca socjalna z rodziną
 • organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna
 • planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Studia realizowane są w profilu praktycznym.Dzięki wspieraniu procesu dydaktycznego platformą e-learningową zapewniona jest wysoka jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, że zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez platformę e-learningową.

Uczelnia prowadzi także studia w systemie Kształcenia na Odległość. Liczba zajęć na platformie e-learningowej w tym systemie kształcenia jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych materiałami z platformy e-learningowej.

Studia podyplomowe

 • Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
 • Zarządzanie oświatą
 • Mediacje i negocjacje
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia zajęciowa z socjoterapią

Skontaktuj się z nami

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin

tel. 91 422 51 32

e-mail: szczecin@wspkorczak.eu

www.szczecin.wspkorczak.eu

Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

ul. Urbanistów 3

02-397 Warszawa

tel. 22 822 96 23, 607 980 019

e-mail: warszawa@wspkorczak.eu

www.warszawa.wspkorczak.eu


Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

40-173 Katowice, ul. Katowicka 27

tel. 32 351 37 35, 609 457 747, 32 351 37 31

email: katowice@wspkorczak.eu

www.katowice.wspkorczak.eu


Wydział Zamiejscowy w Lublinie

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

tel. 81 745 83 96

e-mail: lublin@wspkorczak.eu

www.lublin.wspkorczak.eu


Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn

tel.89 542 75 36

e-mail: olsztyn@wspkorczak.eu

www.olsztyn.wspkorczak.eu


Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin

tel. 91 422 51 32

e-mail: szczecin@wspkorczak.eu

www.szczecin.wspkorczak.eu


Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny

Osiedle Witosa 20, 77-300 Człuchów

tel. 59 834 11 68

czluchow@wspkorczak.eu

www.czluchow.wspkorczak.eu

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja