Szczegółowy opis uczelni

Wybierz studia w Wyższej Szkole Technicznej

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest pierwszą w regionie, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne, która kształci:

 • inżynierów na kierunkach Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Informatyka, Mechatronika
 • magistrów na kierunkach Grafika,
 • inżynierów i magistrów na kierunku Architektura
 • licencjatów i magistrów na kierunku Architektura Wnętrz
 • licencjatów na kierunku Wzornictwo

Ponadto uczelnia przygotowuje także studia na kierunku na Kierunku Lekarskim.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach została założona przez mgr inż. arch. Arkadiusza Hołdę. Uczelnia posiada uprawnienia szkoły wyższej nadane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2003 roku. Wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 286. Programy i plany studiów są zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Wizytówką uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, krakowskiego, poznańskiego i łódzkiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Misją uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia magistrów, inżynierów, licencjatów odpowiadających współczesnym europejskim standardom. Przygotowując studentów do pracy za granicą, nauka języków obcych w WST prowadzona jest z podkreśleniem specjalistycznej i fachowej terminologii.

Uczelnia otrzymała Certyfikat Wiarygodna Szkoła.

*******

Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

Regulamin promocji:

1. Promocja „Bądź szybszy – zyskaj więcej” skierowana jest do pierwszych 20 kandydatów którzy zapiszą się od 15.07.2017r. na kierunek Informatyka rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018

2. W okresie promocji wysokość opłaty semestralnej na pierwszym semestrze wynosi 1300 zł zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

3. Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat, który zapisze się na studia złoży dokumenty rekrutacyjne i dokona wpłaty wpisowej (osoby nieposiadające świadectwa maturalnego mają możliwość złożenia oświadczenia o dostarczeniu brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie).

4. Promocja skierowania jest do osób rekrutujących się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które miały już status studenta WST.

5. Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

7. Promocja ograniczona jest limitem miejsc i dotyczy pierwszych 20 osób zapisujących się na kierunek Informatyka w terminie od dnia 15.07.2017.

Więcej: www.wst.com.pl

Kierunki i specjalności

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Ar­chi­tek­tu­ra Wnętrz

 • stu­dia I stop­nia licen­cjac­kie
 • stu­dia II stop­nia ma­gister­skie

Ar­chi­tek­tu­ra

 • stu­dia I stop­nia inżynier­skie
 • stu­dia II stop­nia ma­gister­skie

Bu­dow­nic­two

 • stu­dia I stop­nia inżynier­skie
 • stu­dia II stop­nia ma­gister­skie

Specjal­ności:

 • Bu­dow­nic­two miesz­ka­nio­we
 • Sys­te­my in­teligent­nego bu­dyn­ku
 • Nie­ruchomości
 • Dro­gi i au­to­strady
 • Re­nowacja i mo­der­ni­zacja
 • Zarządzanie in­we­sty­cja­mi
 • Dro­gi ko­le­jowe

Informatyka

- studia I stopnia inżynierskie

Specjal­ności:

 • Zarządzanie projektami IT
 • Projektowanie Virtual Reality
 • Sieciowe systemy operacyjne i bazy danych w chmurze
 • Programowanie gier i multimedia
 • Symulacje i modelowanie komputerowe w biomedycynie
 • Aplikacje mobilne i platformy internetowe
 • Tester oprogramowania
 • Business inteligence
 • Cyberprzestępczość

Wzor­nic­two

- stu­dia I stop­nia licen­cjac­kie

Specjal­ności:

 • pro­jek­to­wanie mo­dy
 • pro­jek­to­wanie biżuterii

Go­spo­dar­ka Prze­strzen­na

- stu­dia I stop­nia inżynier­skie

Specjal­ności:

 • Pro­jek­to­wanie krajobrazu
 • In­we­sty­cje i nie­ruchomości
 • Tran­s­port i ko­mu­nika­cja

Gra­fi­ka

- stu­dia jed­nolite ma­gister­skie

Specjal­ności:

 • anima­cja 3D, cyfro­wa edycja wi­deo i mon­taż
 • gra­fi­ka kom­putero­wa i mul­timedia
 • gra­fi­ka re­klamo­wa

Mechatro­nika

- stu­dia I stop­nia inżynier­skie

Specjal­ności:

 • Inżynie­ria medycz­na
 • Kon­tro­la i ste­ro­wanie w bu­dyn­kach in­teligent­nych
 • Sys­te­my in­teligent­ne
 • Mechatro­nika po­jazdów
 • Au­to­ma­ty­ka i ste­ro­wanie
 • Mechatro­nika prze­mysłowa
 • Samochody elektryczne i hybrydowe

Kie­run­ki w przy­go­to­waniu:

Kie­runek Le­kar­ski (kie­runek w przy­go­to­waniu)

- stu­dia I stop­nia licen­cjac­kie

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych oraz kursów.

Studia Podyplomowe - http://www.wst.com.pl/studia_podyplomowe

Kursy i Szkolenia - http://www.wst.com.pl/kursy


Studia Podyplomowe:

Architektura Wnętrz

Fotografia Podróżnicza i Dokumentalna

Grafika

Interoperacyjność, Certyfikacja, Najnowsze Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym

Inwestycje i Instalacje Fotowoltaiczne – Teoria i Praktyka PV

Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyki

Konstrukcja i Technologia Ubioru

Mechatronika dla Inżynierów

Mechatronika dla Nauczycieli

Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle Modowym

Projektowanie i Stylizacja Ubioru

Projektowanie Obiektów Opieki Zdrowotnej

Public Relations

Sztuka Witrażu

Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Wycena Nieruchomości

Zarządzanie Nieruchomościami


Kursy:

Wakacyjny kurs rysunku – poziom podstawowy

Wakacyjny kurs rysunku – poziom średniozaawansowany

Akademia Fotografii WST

Kurs ArchiCAD®

Kurs Rysunku

Modne szycie - kurs kroju i szycia. Poziom I - dla początkujących - 20 godzin - SPÓDNICA PODSTAWOWA

Modne szycie - kurs kroju i szycia. Poziom II - średniozaawansowany - 25 godzin - SUKIENKA - „MAŁA CZARNA”

Modne szycie - kurs kroju i szycia. Poziom III - zaawansowany - 25 godzin - ŻAKIET LUB PŁASZCZ

Rekrutacja na studia

Warunki rekrutacji

KIERUNKI: ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, MECHATRONIKA, INFORMATYKA

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia
 • Bez egzaminów wstępnych
 • Przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc
 • Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne
 • Brak limitu wieku przy przyjęciu na studia
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE, JEDNOLITE MAGISTERSKIE)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał + kserokopia)
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5 x 4,5)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłane na adres: zdjecie@wst.com.pl
 • Dowód osobisty (kserokopia)
 • Podanie (kwestionariusz osobowy)
STUDIA II STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5 x 4,5)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłane na adres: zdjecie@wst.com.pl
 • Dowód osobisty (kserokopia)
 • Podanie (kwestionariusz osobowy)
Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul. Rolna 4
40-555 Katowice

tel. 32 20 25 034
tel. 32 25 22 874
tel. 32 20 46 612
tel. 32 60 72 400
fax. 32 252 28 75

strona www: http://wst.com.pl

e-mail: wst@wst.com.pl

Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

41-800 Zabrze
ul. Park Hutniczy 3-5

tel. 32 27 11 327
tel. 32 27 12 055
fax. 32 27 13 021

strona www: http://www.zabrze.wst.pl

e-mail: zabrze@wst.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 22 rekordów.

Studia podyplomowe za mniej niż połowę ceny w Wyższej Szkole Technicznej

Na stronie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach znajdziecie ofertę studiów podyplomowych i kursów

...

Promocja „Na ostatni dzwonek” w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Promocja „NA OSTATNI DZWONEK” skierowana jest do kandydatów zapisujących się na studia w Wyższej Szk

...

Wakacyjny kurs rysunku w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

WAKACYJNY KURS RYSUNKU w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach kierowany jest w szczególności do w

...

​Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zaprasza na kurs rysunku

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach organizuje kurs rysunku odręcznego, który odbędzie się w dniac

...

Promocja dla studentów informatyki Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w

Dzień Otwarty „Do studiowania jeden krok”

Dzień Otwarty „Do studiowania jeden krok” odbędzie się 25 marca 2017 r. w Wyższej Szkoły Technicznej

...

Organizacja i zarządzanie w przemyśle modowym - studia podyplomowe w WST Katowice

Studia adresowane są do aktywnych zawodowo nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą rozpocz

...

Konkurs WST w Katowicach z atrakcyjnymi nagrodami

Co zrobisz gdy dostaniesz się na wymarzone studia? To temat konkursu organizowanego przez Wyższą Szk

...

Akademia fotografii w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Grzegorz Lityński zapraszają na bezpłatne zajęcia pokazow...

Studia podyplomowe z energetyki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach uruchomiła st...

Samochody elektryczne. Przyszłość, która da pracę?

Naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i koncernów samochodowych wyszła Wyższa Szkoła Techniczna w Katow...

Studenci WST będą projektować samochody elektryczne i hybrydowe

Specjalność „Samochody elektryczne i hybrydowe” w Wyższej szkole Technicznej w Katowicach jest odpow...

Lokalizacja