Szczegółowy opis uczelni

Poznaj UMCS

Poczuj przyjemność studiowania

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce. W murach UMCS kształci się ok. 23 tys. studentów. Zajęcia, prowadzone przez znakomicie wykształconą kadrę naukową, odbywają się w ramach 12 Wydziałów. Kandydatom oferujemy możliwość wyboru spośród ponad 60 kierunków i ponad 200 specjalności.

Koncepcja kształcenia, oparta na prowadzonych przez wybitnych specjalistów badaniach naukowych i nastawiona na uzyskiwanie przez studentów umiejętności praktycznych, uwzględnia światowe kierunki rozwoju nauki oraz potrzeby zróżnicowanego rynku pracy. Potwierdzeniem tego są otrzymane tytuły Uczelni Przyjaznej Pracodawcom, Uczelni Liderów oraz Aurea Praxis. Poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów i zajęcia prowadzone w języku angielskim ma na celu wypracowanie atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych.

Uczelnia od wielu lat współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy. Wprowadzamy rozwiązania mające na celu umiędzynarodowienie naszego Uniwersytetu, intensyfikację wymiany studentów z ośrodkami zagranicznymi, a także programy, dzięki którym gościmy znanych profesorów z całego świata.

Jakość badań naukowych i dydaktyki jest dla nas absolutnym priorytetem. Jesteśmy coraz bardziej widoczni w obszarze komercjalizacji wiedzy oraz coraz bardziej aktywni we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego i biznesowego. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów.

Ofertę edukacyjną kierujemy głównie do młodzieży ze szkół województwa lubelskiego i regionów sąsiednich, które tradycyjnie ciążą do akademickiego Lublina, ale także do kandydatów z zagranicy. Działania te realizowane są poprzez udział Uniwersytetu w programach Study in Poland i Study in Lublin oraz stałe rozwijanie współpracy międzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Uniwersytet organizuje również różne kursy języka oraz kultury polskiej, skierowane do Polonii i cudzoziemców prowadzone przez Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS.

UMCS wyróżnia unikatowy w skali Polski kampus studencki.Do dyspozycji studentów pozostaje stale modernizowana baza naukowo-badawcza, dydaktyczna, socjalna, kulturalna i sportowa. Wizytówkami naszej Uczelni są obecnie imponujące obiekty dydaktyczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Informatyki, zrealizowane ze środków unijnych, a także Inkubator Medialno-Artystyczny, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną oraz pracownie medialne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Uczelnia nie może funkcjonować bez aktywności samych studentów. To oni, dzięki działalności w Samorządzie Studentów i Doktorantów oraz rozwijaniu swoich zainteresowań w ponad 130 kołach naukowych i organizacjach studenckich, zespołach muzycznych, tanecznych, drużynach sportowych realizują swoje pasje, a zarazem decydują o bardzo wysokiej pozycji Uczelni na kulturalnej i sportowej mapie nie tylko województwa lubelskiego, ale również całego kraju. Studenckie życie kulturalne toczy się wokół Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz Inkubatora Medialno-Artystycznego. Do dyspozycji studentów pozostaje również Centrum Kultury Fizycznej, oferujące basen, siłownie, sale gimnastyczne, boiska i korty tenisowe. Sportowcy z UMCS odnoszą sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski i ligach państwowych. Studenci mogą uczęszczać na zajęcia w blisko 30 sekcjach sportowych, co stanowi najszerszą ofertę wśród uczelni z regionu.

Zobacz FILM o UMCS

Zobacz FILM o Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach

Poznaj aplikację mobilną dla Kandydatów na studia

Oferta kształcenia

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią atuty UMCS. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach UMCS.

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopień stacjonarne

specjalność: nauczycielska

II stopień stacjonarne

specjalności: edukacja z elementami muzykoterapii, muzyka rozrywkowa, muzyka sakralna

prowadzenie zespołów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopień stacjonarne

specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne

II stopień stacjonarne

specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne

Grafika

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, sztuka mediów cyfrowych

Grafika - studia II stopnia stacjonarne; studia prowadzone w języku angielskim. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie złożonych prac oryginalnych.

Jazz i muzyka estradowa

I stopień stacjonarne

specjalności: wykonawstwo instrumentalne, wykonawstwo wokalne

Malarstwo

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

specjalności: eko-art, malarstwo sztalugowe, media malarskie

II stopień stacjonarne (1,5 roczne)

specjalność: malarstwo sztalugowe, media malarskie

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Biologia

I stopień stacjonarne

specjalności: bioanalityka, biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia

II stopień stacjonarne

specjalności: biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia, fakultatywny blok biologiczny

Biotechnologia

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna

WYDZIAŁ CHEMII

Chemia

I stopień stacjonarne

specjalności: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

I stopień niestacjonarne

specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

II stopień stacjonarne

specjalności: analityka chemiczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

II stopień niestacjonarne

specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Chemia - studia prowadzone w języku angielskim, II stopnia stacjonarne, specjalność: chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: chemia materiałowa

Monitoring i analityka środowiska

I stopień stacjonarne. Przedmioty maturalne: jeden spośród: chemia, biologia, geografia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.

Ochrona środowiska

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalność: chemia środowiska

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Business Management

I stopień stacjonarne,

specjalności: E-business, Human Resources Management

Ekonomia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: biznes międzynarodowy, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: ekonomia międzynarodowa, gospodarka samorządowa, polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, systemy ekonomiczne, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Finanse i rachunkowość

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: bankowość i rynki finansowe, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza, doradca finansowy, inwestycje kapitałowe, menadżer finansowy, podatki i finanse publiczne

Logistyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: logistyka międzynarodowa, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

Zarządzanie

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: strategiczne zarządzanie marką, systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie kapitałem społecznym, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

Europeistyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna, zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Filozofia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: doradztwo i komunikacja w biznesie, filozofia teoretyczna

II stopień stacjonarne

Interdyscyplinarne studia religioznawcze

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

Kognitywistyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: sztuczna inteligencja i logika, znak język i komunikacja

Kreatywność społeczna

I stopień stacjonarne

Socjologia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: asystent rodziny, kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym, lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne, polityka regionalna i rozwój lokalny, socjologia gospodarki, stosunki międzykulturowe

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: gospodarka innowacji, ogólnosocjologiczna, socjologia dialogu cywilizacyjnego, socjologia migracji, socjologia stosowana, socjologia zdrowia społeczności lokalnej, socjologia życia publicznego

Zarządzanie w politykach publicznych

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

moduły do wyboru: migracje i polityka ludnościowa, polityka zdrowotna, polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka kulturalna i edukacyjna

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Archeologia

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalności: archeologia pradziejowa, wczesnohistoryczna, archeologia Polski i powszechna

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

I stopień stacjonarne

specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją współczesną

II stopień stacjonarne, specjalności archiwistyka historyczna, informatyka biurowa, zarządzanie dokumentacją współczesną

Bałkanistyka

I stopień stacjonarne

Etnologia

I stopień stacjonarne

e-Edytorstwo i techniki redakcyjne

I stopień stacjonarne

specjalności: e-edytorstwo w nowych mediach, wydawnictwo

Filologia polska

I stopień stacjonarne

specjalności: edytorska, logopedyczna, nauczycielska, redaktorsko – medialna, teatrologiczna

I stopień niestacjonarne

specjalności: edytorska, nauczycielska, redaktorsko – medialna

II stopień stacjonarne

specjalności: logopedyczna, medioznawcza, nauczycielska, teatrologiczno – filmoznawcza, wydawnicza

II stopień niestacjonarne

specjalności: medioznawcza, nauczycielska, wydawnicza

Historia

I stopień stacjonarne

specjalności: edytorsko – redaktorska, nauczycielska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: archiwistyczna, dziedzictwo historyczne regionu, nauczycielska

Informacja w e-społeczeństwie

I stopień stacjonarne

specjalności: informacja w administracji i gospodarce, informacja w kulturze i mediach, informacja w nauce i edukacji.

Informatologia stosowana

I stopień stacjonarne

specjalności: zarządzanie na rynku wydawniczo-księgarskim, zarządzanie zasobami prasowymi, zarządzanie w placówkach informacyjnych.

II stopień stacjonarne

specjalności: bibliologiczne dziedzictwo kulturowe, cyfrowe zasoby informacji, zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej.

Kulturoznawstwo

I stopień stacjonarne

specjalności: antropologia i socjologia kultury, judaistyka, krytyka i animacja sztuki, medialna, teatrologia i filmoznawstwo

II stopień stacjonarne

specjalności: antropologia i etnologia, krytyka i promocja sztuk plastycznych, kultura i turystyka, media i kultura popularna

Lingwistyka stosowana

I stopień stacjonarne

specjalności: translatorska, nauczycielska

II stopień stacjonarne

specjalności: nauczycielska, translatorska

Logopedia z audiologią

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

I stopnia stacjonarne, studia prowadzone w języku angielskim i rosyjskim,

Turystyka historyczna

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarneoraz studia II stopnia stacjon. 35+

specjalności: historia stosowana - historie performatywne, lublinistyka - studia przewodnickie

Neofilologie

Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Germanistyka

I stopień stacjonarne

specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki

Iberyjstyka

I stopień stacjonarne

Romanistyka

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

Rusycystyka

I stopień stacjonarne

specjalności: język rosyjski w biznesie, rosjoznawstwo

II stopień stacjonarne

specjalności: nauczycielska, tłumaczeniowa

Ukrainistyka

I stopień stacjonarne

specjalności: język ukraiński w biznesie

II stopień stacjonarne

specjalności: tłumaczeniowa

Slawistyka

I stopień stacjonarne

specjalności: bałkanistyka, turystyczno - kulturowa

II stopień stacjonarne

specjalności: tłumaczeniowa

Studia historyczno – dyplomatyczne

I stopień stacjonarne

Technologie cyfrowe w animacji kultury

I stopień stacjonarne

Glottodydaktyka polonistyczna

I stopień stacjonarne, specjalność nauczycielska

English Studies

I stopień stacjonarne, studia prowadzone w języku angielskim

Translacja konferencyjna

II stopień stacjonarne, profil praktyczny, specjalności: język angielski, język niemiecki.

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI

Fizyka

I stopień stacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna i astrofizyka

II stopień stacjonarne

specjalności: fizyka teoretyczna, współczesna fizyka stosowana

Fizyka techniczna

I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)

specjalności: fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

II stopnia (1,5 roczne)

Informatyka

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne

specjalności: grafika komputerowa, informatyka medyczna, programistyczna, systemy mobilne i sieci

Inżynieria nowoczesnych materiałów

I stopień stacjonarne

Matematyka

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki, zastosowania matematyki w fizyce

Matematyka i finanse

I stopień stacjonarne

specjalności: rachunkowość i podatki, instytucje i instrumenty rynku finansowego, matematyka ubezpieczeniowa, metody statystyczne

Science and Technologe

I stopień stacjonarne

II stopień stacjonarne, specjalności: astrofizyka, biofizyka molekularna, nanotechnologie, nauki materiałowe

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Geografia

I stopień stacjonarne

specjalności: geomonitoring z ekofizjografią, hydrometeorologia, kartografia z geoinformacją, organizacja przestrzeni społeczno – ekonomicznej, fakultatywny blok pedagogiczny

II stopień stacjonarne

specjalności: zarządzanie środowiskiem, kartografia i geoinformacją, klimatologia i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, fakultatywny blok pedagogiczny

Geoinformatyka

I stopień stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)

specjalności: architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni

Turystyka i rekreacja

I stopień stacjonarne

specjalności: ekoturystyka, gospodarowanie zasobami turystycznymi, hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i zdrowotna

I stopień niestacjonarne

specjalności: gospodarowanie zasobami turystycznymi, organizacja i obsługa ruchu turystycznego

II stopień stacjonarne

specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji, turystyka dzieci i młodzieży, turystyka zdrowotna

II stopień niestacjonarne

specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji

Tourism Management

I stopień stacjonarne, studia prowadzone w języku angielskim

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Animacja kultury

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: animator i menadżer kultury, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika specjalna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna

Praca socjalna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne, specjalności: profilaktyka społeczna, praca z rodziną

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia rodziny, psychologia społeczna

WYDZIAŁ POLITOLOGII

Bezpieczeństwo narodowe

I stopień stacjonarne, specjalności: międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

II stopień stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: marketing polityczny, medialna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: redaktorska, Public Relations, dziennikarstwo on-line

Politologia

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo publiczne, doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna

Polityka spraw publicznych

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: polityka lokalna i regionalna, polityka wewnętrzna i zagraniczna

Produkcja medialna

I stopień stacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja

II stopień stacjonarne, studia prowadzone w języku angielskim

Studia wschodnioeuropejskie

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

moduły: rosyjski, ukraińsko-białoruski, bałkański, kaukaski

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: systemy polityczne w Europie Wschodniej, Współpraca regionalna w Europie Wschodniej

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI

Administracja

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

II stopień stacjonarne i niestacjonarne,

specjalności: administracyjna, funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa

Prawo

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)

Prawno – biznesowy

I stopień stacjonarne

II stopnia niestacjone

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH

Chemia techniczna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

Administracja publiczna

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

Public Relations i doradztwo medialne

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

Fizjoterapia

I stopień stacjonarne, profil praktyczny

Agrochemia

I stopień stacjonarne, inżynierskie; specjalności: chemiczna,biznesowa

Rekrutacja na studia

Rekrutacja krok po kroku

Krok I

Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS:

www.irk.umcs.lublin.pl

www.umcs.pl

Krok II

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.umcs.lublin.pl

 • założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych
 • wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

Krok III

Opłata rekrutacyjna

Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

Krok IV

Ogłoszenie wyników

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.

Krok V

Po zakwalifikowaniu na studia:

 • wydruk kwestionariusza osobowego
 • zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu
 • wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG
 • złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właściwym danemu kierunkowi studiów; niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Dokumenty

 1. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z IRK.
 2. Świadectwo maturalne/dojrzałości (w tym aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 3. Fotografia w wersji cyfrowej i dwie fotografie w wersji papierowej (jak do dowodu osobistego: lewy półprofil z odkrytym lewym uchem, rozmiar 35x45mm).
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopia indeksu - dotyczy kandydatów na studia II stopnia, kiedy kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z ukończonych studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).
 6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - na kierunkach, na których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (m.in. biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska).

Zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty rekrutacyjne

Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:

Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.

Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.

Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R

(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

UWAGA: przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Nasze atuty - warto wiedzieć

Dlaczego warto studiować na UMCS

 • Największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • 12 Wydziałów
 • Ponad 60 kierunków studiów i ponad 200 specjalności
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Bogata oferta wymian i staży międzynarodowych
 • Atrakcyjne systemy stypendialne
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju językowego, artystycznego i sportowego
 • Nowoczesna baza dydaktyczna
 • Multimedialne centrum kulturalno-artystyczne
 • Akademiki o wysokim standardzie
 • Miasteczko Akademickie w centrum Lublina
 • Uczelnia Liderów wyróżniona tytułem Aurea Praxis
 • Uczelnia Przyjazna Pracodawcom
Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublinie

Centrala: +48 (81) 537 51 00

fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02

Rekrutacja (81) 537 58 80

e-mail: rekrutacja@umcs.pl

www.umcs.pl

www.facebook.com/umcslublin

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-10 z 10 rekordów.

Wirtualne Drzwi Otwarte na UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na Wirtualne Drzwi Otwarte na UMCS. Jeśli jesteś licea...

Trwa rejestracja na studia stacjonarne I stopnia na UMCS

Do 27 lipca 2016 r. trwa rejestracja na następujace kierunki oferowane przez Uniwersytet Marii Curie...

Społeczeństwo informacyjne - nowy kierunek na UMCS

Społeczeństwo informacyjne jest kierunkiem prowadzonym przez dwa wydziały: Wydział Politologii oraz

Drzwi Otwarte na UMCS w Lublinie

13 marca Uniwer­sy­tet Ma­rii Cu­rie - Skłodow­skiej w Lublinie zaprasza na Drzwi Otwarte. Program w...

UMCS w Lublinie - studia podyplomowe „Nowoczesne Techniki Badawcze”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza na studia podyplomowe „Nowoczesne Techniki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kreatywność społeczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie proponuje kandydatom na studia nowatorski kierunek,

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej na Wydziale Zamiejscowym w Puławach kształci studentów na kieru...

​Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) - ochrona środowiska

Ochronę środowiska można studiować na Wydziale Chemii UMCS Program studiów obejmuje zagadnienia z za...

Na UMCS studiuje wielu cudzoziemców

Na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyjęto w tym roku trzykrotnie więcej...

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunki studiów, rekrutacja

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał w 1944 roku. Jego strukturę tworzy 11 wydzia...

Lokalizacja