Wybór kie­run­ku stu­diów oraz uczel­ni, w ja­kiej będzie­cie go stu­dio­wać to jed­na z pierw­szych i naj­ważniej­szych de­cyzji Wasze­go do­rosłego życia. Nie po­dej­muj­cie jej po­chop­nie. Prze­czytaj­cie dokład­nie opisy, czyli charak­terysty­ki kie­runków stu­diów. Wy­bierz­cie te pro­po­zycji ksz­tałcenia, które są w kręgu Waszych za­in­tereso­wać, porównaj­cie je z in­nymi, po­krew­nymi stu­dia­mi, po­znaj­cie bliżej uczel­nie, które oferują stu­dia na da­nych kie­run­kach.

Aby ułatwić Wam lek­turę, opisane przez nas kie­run­ki stu­diów, pre­zen­tują in­for­ma­cje w trzech, naj­ważniej­szych ob­sza­rach: opis kie­run­ku stu­diów, specjal­ności, per­spek­ty­wy pra­cy.

Pod każdą charak­terystyką kie­run­ku wid­nie­je wy­kaz uczel­ni, w których wy­brany kie­runek możecie stu­dio­wać. Często na uczel­nia­nych stro­nach www pre­zen­to­wane są sz­czegółowe pro­gra­my nau­czania z listą przed­miotów, re­alizowanych w obrębie pro­po­nowanego kie­run­ku bądź specjal­ności. Mu­sicie mieć świa­domość, że stu­dio­wanie te­go sa­mego kie­run­ku stu­diów na różnych uczel­niach może wyglądać ina­czej. Dlatego zachęca­my Was do od­wie­dzin wi­tryn in­ter­neto­wych szkół wyższych w celu po­zyska­nia sz­czegółowych in­for­ma­cji.

Po­niżej pre­zen­tu­jemy Wam Wy­szuki­warkę Kie­runków Stu­diów, al­fabe­tycz­ny wy­kaz kie­runków oraz pro­po­zycje edu­ka­cyj­ne za­sze­rego­wane według Typów Kie­runków.

Typy kierunków studiów

Indeks kierunków studiów

i