Po­niżej pre­zen­tu­jemy ran­king naj­lep­szych uczel­ni w Pol­sce przy­go­to­wany i na bieżąco ak­tu­alizowany na pod­stawie ocen przy­zna­wanych przez stu­dentów.

Dlacze­go war­to przej­rzeć ran­king uczel­ni wyższych?

To Wy, stu­den­ci tworzycie ten ran­king, oceniając uczel­nie, na których mie­liście okazję stu­dio­wać. Ocenie w ska­li od 1 (bar­dzo zły) do 10 (bar­dzo do­bry) możecie pod­dać aż 9 różnych cech:

  • pre­stiż uczel­ni – re­noma sz­koły wyższej często wpływa na to, jak pra­codaw­cy po­strze­gają dy­plom ab­sol­wen­ta. Uniwer­sy­tet może po­ch­walić się wie­lo­let­nią tra­dycją? Jest cenio­ny nie tyl­ko w Pol­sce, ale i za­gra­nicą? A może uczel­nię ukończyło wie­le zna­nych i sza­nowanych oso­bi­stości? Ocena wi­ze­run­ku i re­putacji sz­koły wyższej.
  • po­ziom ka­dry nau­ko­wej – czy wykładow­cy i ćwi­cze­niow­cy przykładają się do pro­wadzonych zajęć? Czy możecie liczyć na ich po­moc także po­za wykłada­mi i ćwi­cze­nia­mi? Uczą Was doświad­cze­ni prak­ty­cy czy oder­wani od rze­czywistości teorety­cy? A może mi­mo usil­nych starań nie po­trafią prze­ka­zać swojej wie­dzy w przystępny sposób?
  • atrak­cyj­ność ofer­ty ksz­tałcenia – pra­codaw­cy po­szukują specja­listów w coraz to nowych dzie­dzinach. Czy da­na uczel­nia nadąża za tren­dami w go­spo­dar­ce, oferując nowocze­sne, do­sko­na­le przy­go­to­wane kie­run­ki i specjal­ności? A może ze swoją ofertą za­trzymała się we wcze­snych latach 90-tych?
  • ja­kość współpra­cy międzyna­ro­dowej – Erasmus to nie jedyny pro­gram wy­mia­ny stu­denc­kiej – wie­le szkół wyższych de­cydu­je się na na­wiąza­nie kon­taktów za­gra­nicz­nych we własnym za­kresie. Czy uczel­nia na­wiązuje współpracę z eu­ro­pej­ski­mi sz­kołami wyższy­mi i umożliwia swoim stu­den­tom wzięcie udziału międzyna­ro­dowych pro­gra­mach wy­mian?
  • in­nowacyj­ne tech­nologie w nau­czaniu – czy uczel­nia udostępnia nowocze­sne za­ple­cze tech­nicz­ne? Pro­po­nuje in­nowacyj­ne meto­dy prze­ka­zywania i spraw­dzania wie­dzy? A może wy­po­sażenie labo­rato­riów i sal wykłado­wych pa­mięta cza­sy późne­go Gier­ka, a stu­den­ci czują się na wykładach i ćwi­cze­niach jak­by od­byli podróż w cza­sie do da­le­kiej przeszłości?
  • per­spek­ty­wy pra­cy dla ab­sol­wentów – czy uczel­nia współpra­cu­je z naj­większy­mi w re­gio­nie pra­codaw­ca­mi? Or­ga­nizuje tar­gi pra­cy – a biu­ro ka­rier działa prężnie, zdobywając pro­po­zycje cie­ka­wych prak­tyk i staży? A może zła re­putacja, ni­ski po­ziom bądź prze­starzała ofer­ta edu­ka­cyj­na wpływają na nie­ko­rzyść po­szukujących pra­cy ab­sol­wentów?
  • ofer­ta zajęć po­za­dydak­tycz­nych, które po­zwalają stu­den­tom na pogłębia­nie wie­dzy zdobytej na wykładach i ćwi­cze­niach, za­owocują cie­kaw­szym CV, a tym sa­mym większym za­in­tereso­waniem ze stro­ny pra­codawców. Czy uczel­nia ułatwia dy­na­micz­ny rozwój kołom nau­ko­wym? A może re­alizuje pro­gram in­teresujących wykładów otwar­tych?
  • możliwość ro­z­wija­nia pa­sji i za­in­tereso­wań – czy w ramach sz­koły wyższej działa aka­de­mic­ki związek spor­to­wy? A może ma własny chór uczel­nia­ny? Prężnie działające or­ga­nizacje stu­denc­kie po­zwalają na ro­z­wija­nie własnych za­in­tereso­wań i umiejętności, co do­cenia wie­lu stu­dentów.
  • at­mos­fera pa­nująca na uczel­ni – ter­ro­ry, su­cha biu­ro­kracja, a może przy­ja­zna, pełna wzajem­ne­go zro­zu­mie­nia? Od at­mos­fery, ja­ka pa­nuje w dzie­ka­na­cie, sa­lach wykłado­wych, czy też na ko­rytarzach da­nej sz­koły wyższej, za­leży nie tyl­ko kom­fort stu­dio­wania, ale także sa­mo­po­czucie jej stu­dentów oraz pra­cow­ników.

Na pew­no pa­mięta­cie swoje dy­le­ma­ty około-ma­tu­ral­ne – ja­kie stu­dia wy­brać, na którą uczel­nię złożyć do­kumen­ty... War­to pomóc in­nym i sz­czegółowo ocenić sz­kołę wyższą. Udostępnia­my również możliwość ko­men­to­wania uczel­ni, dzięki cze­mu możecie uzupełnić swoją ocenę o kil­ka zdań pod­sumo­wania. Ser­decz­nie zachęca­my do ocenia­nia i ko­men­to­wania!

Ranking uczelni

Wyświetlono rezultaty 1-10 z 511.
20-031 Lublin , pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,