Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej - pedagogika specjalna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce. Od początku działalności uczelnia zajmowała się kształceniem kadry do pracy w szkołach specjalnych i z osobami niepełnosprawnymi.

Sztandarowym kierunkiem studiów Akademii Pedagogiki Specjalnej jest pedagogika specjalna.

Pedagogika specjalna zajmuje się ludźmi wymagającymi wsparcia i pomocy ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym. Absolwenci pedagogiki specjalnej kierują procesami usprawniania takich osób. Pedagogika specjalna zajmuje się także ludźmi wybitnie zdolnymi.

Na tym kierunku studiów prowadzone są liczne podwójne specjalności. Absolwent pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymuje dyplom ukończenia kierunku wraz z wpisanymi dwoma specjalnościami.

Przykładowe specjalności to:

 •  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 •  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna;
 •  pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 •  surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna;
 •  surdopedagogika, wychowanie przedszkolne;
 •  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne;
 •  terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 •  logopedia;
 •  pedagogika lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna;
 •  tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna;
 •  profilaktyka społeczna z resocjalizacją (specjalność nauczycielska).

Pedagogikę specjalną można studiować na poziomie studiów licencjackich i magisterskich, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

Studenci pedagogiki specjalnej mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich takich jak: Chór Akademicki APS, Klub Kultury Studenckiej Leon, Klub Uczelniany AZS APS, Studenckie Biuro Wolontariatu, Teatr 'apNORMis', Koło Naukowe "ARTAKCJA", Koło Naukowe Logopedii, Koło Naukowe Miłośników Sztuki, Koło Naukowe Neuropsychologii, itp.

Studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej skierowane są do wszystkich osób, które chcą uczyć się w duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji oraz pragnących przygotować się do wykonywania zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Absolwent kierunku pedagogika specjalna może w zależności od ukończonej ścieżki podjąć pracę jako specjalista w placówkach kształcenia specjalnego, w szkołach i klasach integracyjnych, w centrach rehabilitacji, w domach pomocy społecznej, czy świetlicach terapeutycznych.

Uczelnia przygotowała „Przyjazny przewodnik dla studentów I roku”, z którym można zapoznać się TUTAJ

Więcej informacji o uczelni można znaleźć na: http://www.aps.edu.pl