• UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • Collegium Polonicum 2021_2022
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia prawno-administracyjne

Prawno-administracyjne

Studia prawnicze uznawane są za trudne, elitarne, wymagające pracy i zaangażowania. Na liście najpopularniejszych kierunków prawo utrzymuje się niezmiennie od lat w ścisłej czołówce. Ukończenie studiów prawniczych daje szerokie możliwości znalezienia interesującej i dobrze płatnej pracy. Absolwenci prawa znajdują zatrudnienie jako: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy, kuratorzy sądowi, eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, działach prawnych firm prywatnych i państwowych. Pracują w charakterze wysokiej klasy specjalistów w instytucjach europejskich, fundacjach, stowarzyszeniach, bankach, firmach ubezpieczeniowych i brokerskich oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza prawnicza.

Także administracja cieszy się dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia, a po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej kierunek ten nabrał dużo większego prestiżu. Studia administracyjne kształcą specjalistów do pracy w urzędach publicznych, prywatnych, samorządowych, rządowych, firmach konsultingowych i doradczych, organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowychoraz strukturach Unii Europejskiej.

Kończąc studia administracyjne absolwent powinien mieć doskonałe rozeznanie w technikach biurowych, umieć organizować i kierować zespołem pracowników, znać narzędzia komunikacyjne. Po ukończeniu studiów administracyjnych zatrudnienie można znaleźć wszędzie tam, gdzie wymagana jest umiejętność zastosowania przepisów i regulacji prawnych w praktyce.

Są to takie zawody, jak: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, specjalista analizy rynku pracy, referent administracyjno-biurowy, urzędnik państwowy, urzędnik samorządowy, pracownik administracji oświatowej.


prawno-administracyjne kierunki studiów

a
administracja administracja europejska administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne administracja i cyfryzacja administracja i polityka publiczna administracja i zarządzanie administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna administracja publiczna i komunikowanie społeczne administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego administracja zarządcza administracyjno-ekonomiczne studia administration in international organization administrowanie środowiskiem archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
b
bachelor in business administration bachelor of business and administration bezpieczeństwo i prawo bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
c
criminology and criminal justice człowiek w cyberprzestrzeni
d
doradztwo w obszarach wiejskich
e
ekonomiczna analiza prawa ekonomiczno-prawny elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa eu energy and climate law european and international business law european legal studies europejskie prawo gospodarcze
g
gospodarka i administracja publiczna gospodarka i rozwój zrównoważony
h
human rights and genocide studies
i
indywidualne studia międzydziedzinowe informatologia z biznesowym językiem angielskim informatyka w biznesie i administracji international and european business law international and european law international business law and arbitration internationale betriebswirtschaftslehre - international business administration
k
kierunek prawno-ekonomiczny kierunek prawno-finansowy konsulting prawny i gospodarczy
l
law in business management law in international relations and business llb international and european environmental law llm international and european law
m
menedżer administracji publicznej menedżerskie studia ekonomiczno-prawne menedżerskie studia finansowo-prawne międzydziedzinowe studia indywidualne
o
obronność państwa
p
podatki podatki i doradztwo podatkowe polityka publiczna polski system prawny prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo e-biznesu prawo europejskie prawo finansowe i skarbowość prawo gospodarcze prawo i doradztwo w biznesie prawo i finanse w biznesie prawo i gospodarka prawo i podatki w biznesie prawo internetu i ochrony informacji prawo kanoniczne prawo medyczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo ochrony danych osobowych prawo ochrony zasobów naturalnych prawo ochrony zdrowia prawo podatkowe i rachunkowość prawo polsko-niemieckie studia prawnicze prawo sztucznej inteligencji prawo służb mundurowych prawo urzędnicze prawo w administracji i gospodarce prawo w biznesie prawo w biznesie i sektorze publicznym prawo w it prawo w samorządzie terytorialnym prawo w zarządzaniu prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów prawo zamówień publicznych prawo zatrudnienia prawo zatrudnienia - kadry i płace przedsiębiorczość public policy and administration
s
stosunki i prawo międzynarodowe studia menedżersko - prawne studia miejskie systemy informacyjne w bezpieczeństwie
z
zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w politykach publicznych

Czytaj więcej o studiach prawno-administracyjnych

Czy warto kończyć studia prawno-administracyjne

Jeśli chcesz zasiadać na sali rozpraw w sędziowskiej todze, być oskarżycielem, obrońcą, krótko mówiąc - wykonywać konkretne zawody - musisz skończyć studia prawnicze.

Tu nie ma drogi na skróty. Po uzyskaniu dyplomu magistra prawa przed Tobą konkretna aplikacja, dopiero jej ukończenie czyni Cię 100-procentowym przedstawicielem określonego zawodu prawniczego. Studia prawnicze to zatem warunek konieczny, nie warto, ale po prostu trzeba je skończyć.

Mówiąc o kierunkach prawniczych nie sposób pominąć kwestii ich niewątpliwej elitarności, prestiżu. To ciągle studia dla naprawdę najlepszych, najwytrwalszych, wybranych. Ich ukończenie daje ogromną satysfakcję, poszanowanie.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kierunków typowo administracyjnych. Praca w strukturach administracji państwowej, instytucjach rządowych i międzynarodowych nie jest możliwa bez konkretnych kwalifikacji.

Programy wybranych studiów (np. administracyjnych) są tak skonstruowane, że ich ukończenie pozwala automatycznie uzyskać dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Konkretne specjalności przygotowują bezpośrednio do egzaminu na licencję detektywa - to taki bonus oprócz uzyskanego dyplomu.

Studiowanie jakichkolwiek kierunków to szansa na rozwój, poszerzanie horyzontów, kontakt z ciekawymi ludźmi, autorytetami w określonej dziedzinie. Wszelkie praktyki, staże realizowane w ramach studiów to doskonała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, zmierzenia się z sytuacjami, które będą codziennością w przyszłej pracy.

W trakcie studiów można skorzystać z realizowanych przez uczelnię programów wymiany międzynarodowej studentów. Gdzie, jak nie na studiach w partnerskiej uczelni podszlifujemy lepiej język obcy, poznamy realia innego kraju, nawiążemy międzynarodowe znajomości.

Niezaprzeczalne więc są zalety studiowania. Dyplom wyższej uczelni to też niezbędny wymóg, jeśli ktoś rozważa taką formę kształcenia i potwierdzenia kwalifikacji jak studia podyplomowe, doktoranckie, MBA (Master of Business Administration) czy MPA (Master of Public Administration) - bez których pewne stanowiska są po prostu nieosiągalne.

Jaka praca po studiach prawno-administracyjnych

Ukończenie kierunku prawniczego, a precyzyjniej mówiąc – konkretnej aplikacji – silnie determinuje przyszłe życie zawodowe. Absolwenci pracują najczęściej jako adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, radcowie prawni, komornicy – zgodnie z wybraną wcześniej aplikacją. Oczywiście to nie jedyna ścieżka, jaką mogą podążać prawnicy.

Uzyskanie dyplomu (bez aplikacji) pozwala na podjęcie pracy w szeroko pojętych organach sprawiedliwości, w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i państwowego na stanowiskach związanych z obsługą prawną tych podmiotów. Prawnicy zatrudniani są w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych – wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści, potrafiący interpretować zmieniające się przepisy i właściwie je stosować. Są negocjatorami, mediatorami, zajmują się doradztwem podatkowym.

Absolwenci kierunków prawno-administracyjnych zatrudniani są w organach ochrony prawnej, organach ścigania, służbie penitencjarnej, urzędach administracji publicznej, straży miejskiej.

Kierunki stricte administracyjne przygotowują kadrę do pracy urzędniczej w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, strukturach samorządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami czy instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dla kogo studia prawno-administracyjne

Studiów prawniczych nie wybierają przypadkowe osoby. Gęste sito rekrutacji tylko najlepszym pozwala uzyskać wymarzony indeks. To więc decyzja przemyślana, podjęta odpowiednio wcześnie, aby wypracować jak najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym.

A na studiach też łatwo nie będzie. Od kandydata oczekuje się nie tylko łatwości przyswajania dużych partii materiału i doskonałej pamięci, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, interpretowania przepisów, analizowania ich zawiłości i skutecznego ich stosowania.

Prawnicy to najczęściej doskonali mówcy, potrafiący przejrzyście przedstawić swoje racje, wyjaśnić w przystępny sposób znaczenie zapisów zawartych w sformułowanych skostniałym językiem paragrafach.

Długie i ciężkie studia wymagają od kandydatów pracowitości, wytrwałości, samodyscypliny. Idealny kandydat powinien być osobą pewną siebie, zdecydowaną, konsekwentną.

Studia administracyjno-prawne są dla osób, które interesują się gospodarką, funkcjonowaniem instytucji publicznych, życiem społecznym, problematyką nadużyć prawnych. Przyszli pracownicy administracyjni powinni swobodnie poruszać się w technikach biurowych, posługiwać narzędziami komunikacyjnymi. Posiadać predyspozycje zarządcze, umieć kierować zespołami ludzi, łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzać zaufanie. Ich praca, decyzje, podejmowana aktywność będą mocno warunkowane konkretnymi przepisami – administracyjnymi. Zatem łatwość poruszania się po meandrach zmieniającego prawa będzie również wartościową cechą.

Zasady rekrutacji na studiach prawno-administracyjnych

Kandydaci na kierunki prawno-administracyjne rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Najczęściej są to język polski, język obcy, matematyka, historia, wos lub geografia. Uczelnie przeliczają punkty z konkretnych przedmiotów, lub podają kilka z nich, wybór pozostawiając kandydatowi. Czasami wystarczy zdać określony przedmiot na poziomie podstawowym, chociaż osoby które zdawały go na poziomie rozszerzonym zdobędą więcej punktów – ich szanse są tym samym większe.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowo, jakie są wymagania rekrutacyjne na konkretne kierunki, aby się odpowiednio wcześnie przygotować i zdać maturę z wynikiem, który zagwarantuje przyjęcie na studia.

Przykładowo kandydaci na prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza będą rekrutowani w oparciu o punkty uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: historia, matematyka, wos. Poziom przedmiotów jest dowolny, ale w przelicznik wyników z poziomu rozszerzonego jest dwa razy większy. Osoby, które wybiorą ten sam kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim muszą wskazać trzy przedmioty z takich grup: matematyka lub historia, język polski lub geografia oraz dowolny język obcy. Punktacja za wynik z poziomu rozszerzonego jest również dwukrotnie większa.

Z kolei wybierając administrację na Uniwersytecie Gdańskim musicie dobrze zdać język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, historia, wos, język łaciński i kultura antyczna. Uniwersytet Śląski nie sugeruje konkretnych przedmiotów – kandydat sam wybiera trzy dowolne, zdawane w części pisemnej.

Aplikując na jeden z kierunków prawno-administracyjnych w szkołach niepublicznych najczęściej wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów. Upewnijcie się jednak, czy konkretna szkoła nie wymaga wyniku z określonego przedmiotu maturalnego.

Zanim wybierzesz studia prawno-administracyjne

Decydując się na kierunek prawniczy trzeba pamiętać, że są to jednolite studia magisterskie 5-letnie. Nie ma możliwości uzyskania wcześniej dyplomu np. licencjata i kontynuowania kształcenia na studiach uzupełniających II stopnia. To oczywiście studia bardzo wartościowe i zainwestowanie w 5 lat nauki przyniesie wymierne efekty w postaci solidnej, dobrze płatnej pracy, jednak tego aspektu nie należy pomijać.

Pod pojęciem studiów prawno-administracyjnych kryje się kilka dosyć odmiennych kierunków. Wybierając któryś z nich niejako już decydujecie się na określoną ścieżkę kariery. Edukacja prawnicza zazwyczaj nie kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu. Dopiero ukończenie aplikacji pozwala na podjęcie pracy w konkretnych zawodach prawniczych. Droga do stabilizacji zawodowej jest więc naprawdę długa, a decyzja o jej wyborze nie może być przypadkowa.

Zanim wybierzecie konkretne studia, oceńcie swoje szanse. Sprawdźcie szczegółowe zasady rekrutacji, sposoby przeliczania wyników maturalnych, progi punktowe obowiązujące w poprzednich latach. To da pewne wyobrażenie, czy dacie radę w procesie kwalifikacyjnym. Może się okazać, że wybierając ten sam kierunek w innym ośrodku akademickim zwiększacie prawdopodobieństwo zdobycie indeksu, gdyż Wasze świadectwo pozwoli na uzyskanie lepszego wyniku na innej uczelni.

Warto również dowiedzieć się jak najwięcej o samej uczelni, wydziale. Porównujcie programy studiów – one na tych samych kierunkach są zbliżone, jednak zawsze jest przestrzeń, którą można samemu kształtować: przedmioty do wyboru, seminaria, praktyki. Dowiadujcie się, jaka jest baza dydaktyczna uczelni. Czy wydział współpracuje z innymi uczelniami i umożliwia wymianę międzynarodową studentów.

Odwiedzajcie drzwi otwarte, targi edukacyjne. Czytajcie fora internetowe, opinie o uczelniach. Im więcej informacji uzyskacie na etapie wyboru szkoły, tym decyzja o konkretnych studiach będzie bardziej świadoma.

Opinie o studiach prawno-administracyjnych

Studia prawnicze to prestiż, wyróżnienie. Wybierają je najlepsi i tacy też zdobywają indeks. Wiele lat trudnej nauki, następnie aplikacja – to wszystko powoduje, że studia kończą wybrani, dołączając do elitarnej grupy reprezentującej zawody prawnicze.

To też kierunki dla osób, które mają konkretne plany zawodowe i zarysowaną ścieżkę kariery. Studia – najczęściej uniwersytecki – dają solidne wykształcenie i dobre perspektywy pracy.

Kierunki związane z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem w sektorze publicznym można uzyskać w bardzo wielu uczelniach niepublicznych, uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych, wojskowych i technicznych.

Hania, absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego chwali swój wcześniejszy wybór: „Ukończyłam 3 lata temu administrację. Miło nawet wspominam te czasy. Dobra atmosfera. Niektóre egzaminy bardzo wymagające, szczególnie te dotyczące określonych gałęzi prawa. Niektóre bezproblemowo. Dużo nauki na pamięć. Praktyki jednorazowo w Urzędzie Miasta. W sumie po studiach zarówno ja, jak i moi znajomi mamy pracę. Albo w urzędach (np. ZUS, skarbówka) albo w małych prywatnych firmach.”

„W moim przypadku wybór studiów niejako wymusił na mnie pracodawca. Zdobyłam licencjat w zupełnie innej dziedzinie, pracuję w Urzędzie Miasta. Mój awans był możliwy tylko po ukończeniu studiów administracyjnych. Mi wystarczyły dwa lat zaocznych studiów II stopnia i chociaż wiele rzeczy znałam z codziennej praktyki, potrzebne było formalne potwierdzenie moich kwalifikacji. Zdobywajcie więc wykształcenie. Dyplom wyższej uczelni to nie tylko satysfakcja, ale – jak w moim przypadku – warunek rozwoju zawodowego.” – swoje doświadczenia wspomina Jola, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wykaz uczelni oferujących studia prawno-administracyjne

Polecane prawno-administracyjne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami prawno-administracyjnymi

Prawo
Prawo
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyjny zawód
Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyjny zawód
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów- Przemyśl - prawo
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów- Przemyśl - prawo
​Prawo na Śląsku
​Prawo na Śląsku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunek prawo
​Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunek prawo
​Uniwersytet Warszawski (UW) - kierunek prawo
​Uniwersytet Warszawski (UW) - kierunek prawo
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Lubelska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy