• UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • WSEPiNM Kielce
 • Collegium Polonicum 2021_2022
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia prawno-administracyjne

Prawno-administracyjne

Studia prawnicze uznawane są za trudne, elitarne, wymagające pracy i zaangażowania. Na liście najpopularniejszych kierunków prawo utrzymuje się niezmiennie od lat w ścisłej czołówce. Ukończenie studiów prawniczych daje szerokie możliwości znalezienia interesującej i dobrze płatnej pracy. Absolwenci prawa znajdują zatrudnienie jako: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy, kuratorzy sądowi, eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, działach prawnych firm prywatnych i państwowych. Pracują w charakterze wysokiej klasy specjalistów w instytucjach europejskich, fundacjach, stowarzyszeniach, bankach, firmach ubezpieczeniowych i brokerskich oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza prawnicza.

Także administracja cieszy się dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia, a po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej kierunek ten nabrał dużo większego prestiżu. Studia administracyjne kształcą specjalistów do pracy w urzędach publicznych, prywatnych, samorządowych, rządowych, firmach konsultingowych i doradczych, organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowychoraz strukturach Unii Europejskiej.

Kończąc studia administracyjne absolwent powinien mieć doskonałe rozeznanie w technikach biurowych, umieć organizować i kierować zespołem pracowników, znać narzędzia komunikacyjne. Po ukończeniu studiów administracyjnych zatrudnienie można znaleźć wszędzie tam, gdzie wymagana jest umiejętność zastosowania przepisów i regulacji prawnych w praktyce.

Są to takie zawody, jak: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, specjalista analizy rynku pracy, referent administracyjno-biurowy, urzędnik państwowy, urzędnik samorządowy, pracownik administracji oświatowej.


prawno-administracyjne kierunki studiów

l
LLM International and European lawlaw in business managementlaw in international relations
a
administracjaadministracja europejskaadministracja i bezpieczeństwo wewnętrzneadministracja i cyfryzacjaadministracja i polityka publicznaadministracja i zarządzanieadministracja i zarządzanie publiczneadministracja publicznaadministracja publiczna i komunikowanie społeczneadministracyjno-ekonomiczne studiaadministration in international organizationadministrowanie środowiskiemarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiarchiwistyka i zarządzanie dokumentacjąarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
b
bachelor in business administrationbachelor of business and administrationbezpieczeństwo i prawobezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publicznąbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
c
criminology and criminal justice człowiek w cyberprzestrzeni
d
doradztwo w obszarach wiejskich
e
ekonomiczna analiza prawaekonomiczno-prawnyelektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowaeuropean and international business law european legal studies europejskie prawo gospodarcze
g
gospodarka i administracja publicznagospodarka i rozwój zrównoważony
h
human rights and genocide studies
i
indywidualne studia międzydziedzinoweinformatologia z biznesowym językiem angielskiminformatyka w biznesie i administracjiinternational and european lawinternational business law and arbitrationinternationale betriebswirtschaftslehre - international business administration
k
kierunek prawno-ekonomicznykierunek prawno-finansowykonsulting prawny i gospodarczy
m
menedżerskie studia ekonomiczno-prawnemenedżerskie studia finansowo-prawne
o
obronność państwa
p
podatki i doradztwo podatkowepolityka publicznapolski system prawnyprawno-administracyjny kierunekprawno-biznesowy kierunekprawno-menedżerski kierunekprawoprawo Unii Europejskiej w języku angielskimprawo europejskieprawo finansowe i skarbowośćprawo i finanse w biznesieprawo i gospodarkaprawo i podatki w biznesieprawo internetu i ochrony informacjiprawo kanoniczneprawo medyczneprawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiejprawo ochrony danych osobowychprawo ochrony zasobów naturalnychprawo ochrony zdrowiaprawo podatkowe i rachunkowośćprawo polsko-niemieckie studia prawniczeprawo służb mundurowychprawo urzędniczeprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesieprawo w biznesie i sektorze publicznymprawo w samorządzie terytorialnymprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediówprawo zamówień publicznychprawo zatrudnieniaprawo zatrudnienia - kadry i płaceprzedsiębiorczośćpublic policy and administration
s
stosunki i prawo międzynarodowestudia menedżersko - prawnestudia miejskiesystemy informacyjne w bezpieczeństwie
z
zarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie w administracji publicznejzarządzanie w politykach publicznych

Czytaj więcej o studiach prawno-administracyjnych

Czy warto kończyć studia prawno-administracyjne

Jeśli chcesz zasiadać na sali rozpraw w sędziowskiej todze, być oskarżycielem, obrońcą, krótko mówiąc - wykonywać konkretne zawody - musisz skończyć studia prawnicze.

Tu nie ma drogi na skróty. Po uzyskaniu dyplomu magistra prawa przed Tobą konkretna aplikacja, dopiero jej ukończenie czyni Cię 100-procentowym przedstawicielem określonego zawodu prawniczego. Studia prawnicze to zatem warunek konieczny, nie warto, ale po prostu trzeba je skończyć.

Mówiąc o kierunkach prawniczych nie sposób pominąć kwestii ich niewątpliwej elitarności, prestiżu. To ciągle studia dla naprawdę najlepszych, najwytrwalszych, wybranych. Ich ukończenie daje ogromną satysfakcję, poszanowanie.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kierunków typowo administracyjnych. Praca w strukturach administracji państwowej, instytucjach rządowych i międzynarodowych nie jest możliwa bez konkretnych kwalifikacji.

Programy wybranych studiów (np. administracyjnych) są tak skonstruowane, że ich ukończenie pozwala automatycznie uzyskać dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Konkretne specjalności przygotowują bezpośrednio do egzaminu na licencję detektywa - to taki bonus oprócz uzyskanego dyplomu.

Studiowanie jakichkolwiek kierunków to szansa na rozwój, poszerzanie horyzontów, kontakt z ciekawymi ludźmi, autorytetami w określonej dziedzinie. Wszelkie praktyki, staże realizowane w ramach studiów to doskonała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, zmierzenia się z sytuacjami, które będą codziennością w przyszłej pracy.

W trakcie studiów można skorzystać z realizowanych przez uczelnię programów wymiany międzynarodowej studentów. Gdzie, jak nie na studiach w partnerskiej uczelni podszlifujemy lepiej język obcy, poznamy realia innego kraju, nawiążemy międzynarodowe znajomości.

Niezaprzeczalne więc są zalety studiowania. Dyplom wyższej uczelni to też niezbędny wymóg, jeśli ktoś rozważa taką formę kształcenia i potwierdzenia kwalifikacji jak studia podyplomowe, doktoranckie, MBA (Master of Business Administration) czy MPA (Master of Public Administration) - bez których pewne stanowiska są po prostu nieosiągalne.

Jaka praca po studiach prawno-administracyjnych

Ukończenie kierunku prawniczego, a precyzyjniej mówiąc – konkretnej aplikacji – silnie determinuje przyszłe życie zawodowe. Absolwenci pracują najczęściej jako adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, radcowie prawni, komornicy – zgodnie z wybraną wcześniej aplikacją. Oczywiście to nie jedyna ścieżka, jaką mogą podążać prawnicy.

Uzyskanie dyplomu (bez aplikacji) pozwala na podjęcie pracy w szeroko pojętych organach sprawiedliwości, w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i państwowego na stanowiskach związanych z obsługą prawną tych podmiotów. Prawnicy zatrudniani są w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych – wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści, potrafiący interpretować zmieniające się przepisy i właściwie je stosować. Są negocjatorami, mediatorami, zajmują się doradztwem podatkowym.

Absolwenci kierunków prawno-administracyjnych zatrudniani są w organach ochrony prawnej, organach ścigania, służbie penitencjarnej, urzędach administracji publicznej, straży miejskiej.

Kierunki stricte administracyjne przygotowują kadrę do pracy urzędniczej w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, strukturach samorządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami czy instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dla kogo studia prawno-administracyjne

Studiów prawniczych nie wybierają przypadkowe osoby. Gęste sito rekrutacji tylko najlepszym pozwala uzyskać wymarzony indeks. To więc decyzja przemyślana, podjęta odpowiednio wcześnie, aby wypracować jak najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym.

A na studiach też łatwo nie będzie. Od kandydata oczekuje się nie tylko łatwości przyswajania dużych partii materiału i doskonałej pamięci, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, interpretowania przepisów, analizowania ich zawiłości i skutecznego ich stosowania.

Prawnicy to najczęściej doskonali mówcy, potrafiący przejrzyście przedstawić swoje racje, wyjaśnić w przystępny sposób znaczenie zapisów zawartych w sformułowanych skostniałym językiem paragrafach.

Długie i ciężkie studia wymagają od kandydatów pracowitości, wytrwałości, samodyscypliny. Idealny kandydat powinien być osobą pewną siebie, zdecydowaną, konsekwentną.

Studia administracyjno-prawne są dla osób, które interesują się gospodarką, funkcjonowaniem instytucji publicznych, życiem społecznym, problematyką nadużyć prawnych. Przyszli pracownicy administracyjni powinni swobodnie poruszać się w technikach biurowych, posługiwać narzędziami komunikacyjnymi. Posiadać predyspozycje zarządcze, umieć kierować zespołami ludzi, łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzać zaufanie. Ich praca, decyzje, podejmowana aktywność będą mocno warunkowane konkretnymi przepisami – administracyjnymi. Zatem łatwość poruszania się po meandrach zmieniającego prawa będzie również wartościową cechą.

Zasady rekrutacji na studiach prawno-administracyjnych

Kandydaci na kierunki prawno-administracyjne rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Najczęściej są to język polski, język obcy, matematyka, historia, wos lub geografia. Uczelnie przeliczają punkty z konkretnych przedmiotów, lub podają kilka z nich, wybór pozostawiając kandydatowi. Czasami wystarczy zdać określony przedmiot na poziomie podstawowym, chociaż osoby które zdawały go na poziomie rozszerzonym zdobędą więcej punktów – ich szanse są tym samym większe.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowo, jakie są wymagania rekrutacyjne na konkretne kierunki, aby się odpowiednio wcześnie przygotować i zdać maturę z wynikiem, który zagwarantuje przyjęcie na studia.

Przykładowo kandydaci na prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza będą rekrutowani w oparciu o punkty uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: historia, matematyka, wos. Poziom przedmiotów jest dowolny, ale w przelicznik wyników z poziomu rozszerzonego jest dwa razy większy. Osoby, które wybiorą ten sam kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim muszą wskazać trzy przedmioty z takich grup: matematyka lub historia, język polski lub geografia oraz dowolny język obcy. Punktacja za wynik z poziomu rozszerzonego jest również dwukrotnie większa.

Z kolei wybierając administrację na Uniwersytecie Gdańskim musicie dobrze zdać język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, historia, wos, język łaciński i kultura antyczna. Uniwersytet Śląski nie sugeruje konkretnych przedmiotów – kandydat sam wybiera trzy dowolne, zdawane w części pisemnej.

Aplikując na jeden z kierunków prawno-administracyjnych w szkołach niepublicznych najczęściej wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów. Upewnijcie się jednak, czy konkretna szkoła nie wymaga wyniku z określonego przedmiotu maturalnego.

Zanim wybierzesz studia prawno-administracyjne

Decydując się na kierunek prawniczy trzeba pamiętać, że są to jednolite studia magisterskie 5-letnie. Nie ma możliwości uzyskania wcześniej dyplomu np. licencjata i kontynuowania kształcenia na studiach uzupełniających II stopnia. To oczywiście studia bardzo wartościowe i zainwestowanie w 5 lat nauki przyniesie wymierne efekty w postaci solidnej, dobrze płatnej pracy, jednak tego aspektu nie należy pomijać.

Pod pojęciem studiów prawno-administracyjnych kryje się kilka dosyć odmiennych kierunków. Wybierając któryś z nich niejako już decydujecie się na określoną ścieżkę kariery. Edukacja prawnicza zazwyczaj nie kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu. Dopiero ukończenie aplikacji pozwala na podjęcie pracy w konkretnych zawodach prawniczych. Droga do stabilizacji zawodowej jest więc naprawdę długa, a decyzja o jej wyborze nie może być przypadkowa.

Zanim wybierzecie konkretne studia, oceńcie swoje szanse. Sprawdźcie szczegółowe zasady rekrutacji, sposoby przeliczania wyników maturalnych, progi punktowe obowiązujące w poprzednich latach. To da pewne wyobrażenie, czy dacie radę w procesie kwalifikacyjnym. Może się okazać, że wybierając ten sam kierunek w innym ośrodku akademickim zwiększacie prawdopodobieństwo zdobycie indeksu, gdyż Wasze świadectwo pozwoli na uzyskanie lepszego wyniku na innej uczelni.

Warto również dowiedzieć się jak najwięcej o samej uczelni, wydziale. Porównujcie programy studiów – one na tych samych kierunkach są zbliżone, jednak zawsze jest przestrzeń, którą można samemu kształtować: przedmioty do wyboru, seminaria, praktyki. Dowiadujcie się, jaka jest baza dydaktyczna uczelni. Czy wydział współpracuje z innymi uczelniami i umożliwia wymianę międzynarodową studentów.

Odwiedzajcie drzwi otwarte, targi edukacyjne. Czytajcie fora internetowe, opinie o uczelniach. Im więcej informacji uzyskacie na etapie wyboru szkoły, tym decyzja o konkretnych studiach będzie bardziej świadoma.

Opinie o studiach prawno-administracyjnych

Studia prawnicze to prestiż, wyróżnienie. Wybierają je najlepsi i tacy też zdobywają indeks. Wiele lat trudnej nauki, następnie aplikacja – to wszystko powoduje, że studia kończą wybrani, dołączając do elitarnej grupy reprezentującej zawody prawnicze.

To też kierunki dla osób, które mają konkretne plany zawodowe i zarysowaną ścieżkę kariery. Studia – najczęściej uniwersytecki – dają solidne wykształcenie i dobre perspektywy pracy.

Kierunki związane z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem w sektorze publicznym można uzyskać w bardzo wielu uczelniach niepublicznych, uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych, wojskowych i technicznych.

Hania, absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego chwali swój wcześniejszy wybór: „Ukończyłam 3 lata temu administrację. Miło nawet wspominam te czasy. Dobra atmosfera. Niektóre egzaminy bardzo wymagające, szczególnie te dotyczące określonych gałęzi prawa. Niektóre bezproblemowo. Dużo nauki na pamięć. Praktyki jednorazowo w Urzędzie Miasta. W sumie po studiach zarówno ja, jak i moi znajomi mamy pracę. Albo w urzędach (np. ZUS, skarbówka) albo w małych prywatnych firmach.”

„W moim przypadku wybór studiów niejako wymusił na mnie pracodawca. Zdobyłam licencjat w zupełnie innej dziedzinie, pracuję w Urzędzie Miasta. Mój awans był możliwy tylko po ukończeniu studiów administracyjnych. Mi wystarczyły dwa lat zaocznych studiów II stopnia i chociaż wiele rzeczy znałam z codziennej praktyki, potrzebne było formalne potwierdzenie moich kwalifikacji. Zdobywajcie więc wykształcenie. Dyplom wyższej uczelni to nie tylko satysfakcja, ale – jak w moim przypadku – warunek rozwoju zawodowego.” – swoje doświadczenia wspomina Jola, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wykaz uczelni oferujących studia prawno-administracyjne

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

Polecane prawno-administracyjne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami prawno-administracyjnymi

Prawo
Prawo
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyjny zawód
Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyjny zawód
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów- Przemyśl - prawo
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów- Przemyśl - prawo
​Prawo na Śląsku
​Prawo na Śląsku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunek prawo
​Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunek prawo
​Uniwersytet Warszawski (UW) - kierunek prawo
​Uniwersytet Warszawski (UW) - kierunek prawo
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku