Szczegółowy opis uczelni

Wybierz studia na UE Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do absolutnej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce.

Kształci liderów biznesu, wysoko wykwalifikowane kadry menedżerskie, ekspertów gospodarczych oraz służby administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Programy nauczania na ponad 50 specjalnościach studiów I i II stopnia odwzorowują światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze trendy biznesu. Są w pełni spójne z unijnymi standardami edukacji.

Uczelnia ma wdrożony europejski standard rozliczania studiów - ECTS umożliwiający studentom budowanie międzynarodowej ścieżki studiów.

Silną stroną UEP jest kadra dydaktyczna tworzona przez autorytety nauki i praktyki gospodarczej, szerokie kontakty międzynarodowe oraz współpraca z biznesem.

Rozbudowane programy wyjazdów zagranicznych, wykłady i specjalności w językach obcych oraz bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów powodują, że studenci kończący UEP są dobrze przygotowani do wyzwań krajowego i międzynarodowego rynku pracy.

Absolwenci są cenieni przez pracodawców i zajmują eksponowane pozycje zawodowe. Z raportu opublikowanego przez wiodący polski dziennik, w którym pod uwagę wzięto wykształcenie szefów największych polskich firm wynika, że UEP należy do elitarnego grona najsilniejszych ośrodków akademickich kształcących decydentów gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego szczebla.

Uczelnia dysponuje nowoczesna infrastrukturą, programami stypendialnymi i możliwościami rozwoju dodatkowych zainteresowań w ramach organizacji studenckich i kół naukowych.

Zapraszamy na stronę Uczelni: www.ue.poznan.pl

Kierunki i specjalności

Kierunki i specjalności oferowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Ekonomii

specjalności kierunku Ekonomia:

 • biznes w gospodarce żywnościowej
 • ekonomia globalna i menedżerska
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • specjalność ekonomiczno-socjologiczna
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
 • zasoby ludzkie w organizacji

specjalności kierunku Finanse i rachunkowość:

 • bankowość
 • finanse, audyt i podatki
 • rachunkowość i skarbowość
 • ubezpieczenia gospodarcze

specjalności kierunku Polityka społeczna:

 • finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • komunikacja społeczna

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

specjalności kierunku Gospodarka turystyczna:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • zarządzanie turystyką w regionie

specjalności kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 • biznes międzynarodowy
 • logistyka międzynarodowa
 • przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
 • international business*

* Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

specjalności kierunku Informatyka i ekonometria:

 • analityka gospodarcza
 • elektroniczny biznes**
 • informatyka w gospodarce i administracji
 • inżynieria finansowa
 • e-business*

* Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

** Specjalność, na której przedmioty specjalistyczne są prowadzone w języku angielskim. Studia na tej specjalności są bezpłatne.

Wydział Towaroznawstwa

specjalności kierunku Towaroznawstwo:

 • ekologia produktów
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • menedżer produktu
 • zarządzanie jakością

kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania

specjalność kierunku Finanse i rachunkowość:

 • analiza rynku usług finansowych
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa

specjalność kierunku Gospodarka przestrzenna:

 • administracja i gospodarka samorządowa
 • rozwój miast i regionów

specjalności kierunku Zarządzanie:

 • handel i marketing
 • komunikacja w biznesie
 • konsulting gospodarczy
 • logistyka krajowa i międzynarodowa
 • organizacja i zarządzanie w biznesie
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie przedsiębiorstwami
 • zarządzanie usługami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
Rekrutacja na studia

Studia stacjonarne I stopnia

Kwalifikacja na studia przebiega dwuetapowo:

Pierwszy etap rekrutacji polega na złożeniu przez kandydata zgłoszenia drogą elektroniczną. Na stronie internetowej UEP zamieszczane są formularze zgłoszeniowe, kandydaci dokonują zgłoszenia on-line. W formularzu zgłoszeniowym kandydaci wpisują dane osobowe oraz dane rekrutacyjne.

W części formularza dotyczącej danych rekrutacyjnych kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny oraz egzamin w systemie IB wybierają przedmioty kwalifikacyjne i wpisują punkty z otrzymanego świadectwa dojrzałości/dyplomu IB zaś kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości oraz ukończyli szkołę średnią za granicą dokonują wyboru przedmiotów na rozmowę kwalifikacyjną (przedmioty kwalifikacyjne: http://www.ue.poznan.pl/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-zasady-przyjec-przedmioty-kwalifikacyjne/

Na tym etapie rekrutacji kandydaci uiszczają również opłatę rekrutacyjną. Wniesienie opłaty jest warunkiem dopuszczenia danego kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

Po obliczeniu punktów rankingowych kandydatów na każdym z kierunków sporządzane są listy rankingowe oraz wyznaczane są limity punktów wyznaczające grupy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji.

Drugi etap rekrutacji polega na złożeniu dokumentów przez kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej uzyskali liczbę punktów równą wyznaczonemu limitowi bądź wyższą.

Studia niestacjonarne I stopnia

Przy przyjęciu brane są pod uwagę stara matura) lub punktacja procentowa uzyskana z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego (nowa matura) z przedmiotów kwalifikacyjnych: http://www.ue.poznan.pl/oferta-dydaktyczna/studia-pierwszego-stopnia/zasady-przyjec/studia-niestacjonarne/

Studia stacjonarne II stopnia:

Przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia odbywa się na wydział i kierunek.

Przyjęcie absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z danego roku akademickiego oraz absolwentów PWSZ w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile na stacjonarne studia drugiego stopnia, w ramach puli miejsc dla absolwentów odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów (z wyłączeniem ostatniego semestru).

Przyjęcie pozostałych kandydatów (w tym absolwentów UEP i absolwentów PWSZ, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia na podstawie średniej ocen) na stacjonarne studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie wyników pisemnego testu kwalifikacyjnego, obejmującego część w języku obcym oraz ogólną wiedzę w dziedzinie nauk ekonomicznych i kierunkową - łącznie ok. 100 pytań, przykładowe testy kwalifikacyjne: http://www.ue.poznan.pl/oferta-dydaktyczna/studia-drugiego-stopnia/testy-kwalifikacyjne-na-studia-stacjonarne/

Studia niestacjonarne II stopnia:

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie konkursu ocen z przedmiotów wchodzących w skład minimum programowego - przedmiotów zawierających treści programowe określone w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia. Absolwenci UEP z ostatnich 3 lat przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada bardzo szeroką ofertę studiów podyplomowych;

 • Studia Podyplomowe "Analiza ekonomiczna i controlling"
 • Studia Podyplomowe "Analiza finansowa w procesie inwestowania"
 • Studia Podyplomowe "Analizy rynkowe i strategiczne"
 • Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza"
 • Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"
 • Studia Podyplomowe "Bankowość"
 • Studia Podyplomowe Biznesu Międzynarodowego
 • Studia Podyplomowe "COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji"
 • Studia Podyplomowe "Controlling i zarządzanie bankiem"
 • Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przedmiotu “Ekonomia w Praktyce” (w Bydgoszczy)
 • Studia Podyplomowe dla Pośredników Ubezpieczeniowych
 • Studia Podyplomowe "Doradca bankowy"
 • Studia Podyplomowe "Ekonomia menedżerska"
 • Studia Podyplomowe "Finanse i rachunkowość budżetowa"
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: wycena nieruchomości
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: wycena nieruchomości (w Kaliszu)
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: zarządzanie nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa"
 • Studia Podyplomowe "Gospodarowanie zasobami" - przeznaczone dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
 • Studia Podyplomowe Handlu i Dystrybucji
 • Studia Podyplomowe "Integracja europejska – zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim"
 • Studia Podyplomowe "Inżynieria finansowa"
 • Studia Podyplomowe "Komunikacja i techniki perswazji w biznesie"
 • Studia Podyplomowe "Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych"
 • Studia Podyplomowe "Logistyka międzynarodowa"
 • Studia Podyplomowe Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Studia Podyplomowe "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym"
 • Studia Podyplomowe "Marketing terytorialny - strategie rozwoju, partnerstwo, promocja"
 • Studia Podyplomowe Marketingu
 • Studia Podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"
 • Studia Podyplomowe "Menedżer jakości w łańcuchu żywnościowym"
 • Studia Podyplomowe "Menedżer produktu"
 • Studia Podyplomowe "Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego"
 • Studia Podyplomowe "Menedżerów edukacji"
 • Studia Podyplomowe "Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią" - studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
 • Studia Podyplomowe "Nowoczesne koncepcje i informatyczne narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem"
 • Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie"
 • Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"
 • Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" dla służb mundurowych
 • Studia Podyplomowe "Podatki i skarbowość"
 • Studia Podyplomowe "Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw"
 • Studia Podyplomowe "Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw" w Bydgoszczy
 • Studia Podyplomowe "Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości"
 • Studia Podyplomowe "Pośrednictwo finansowe w rachunkowości"
 • Studia Podyplomowe "Praktyczne aspekty zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"
 • Studia Podyplomowe "Prawa Gospodarczego"
 • Studia Podyplomowe "Przywództwo w biznesie"
 • Studia Podyplomowe "Psychologia w biznesie"
 • Studia Podyplomowe "Public Relations"
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (od semestru letniego)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Bydgoszczy)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Kaliszu)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Koninie)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Koszalinie)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Lesznie)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Pile)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Zielonej Górze)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • Studia Podyplomowe "Statystyczna Analiza Danych w Biznesie"
 • Studia Podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu"
 • Studia Podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu w branży energetycznej" - studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
 • Studia Podyplomowe "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"
 • Studia Podyplomowe "Ubezpieczenia finansowe" (w Warszawie)
 • Studia Podyplomowe "Ubezpieczenia gospodarcze"
 • Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Finanowych i Windykacji - dla pracowników Euler Hermes
 • Studia Podyplomowe Ubezpieczeń i Windykacji dla Grupy Kapitałowej KRUK SA
 • Studia Podyplomowe "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzania finansami – ujęcie praktyczne"
 • Studia Podyplomowe Zarządzania sprzedażą
 • Studia Podyplomowe Zarządzania Strategicznego
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem żywności"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie Finansami i Strategia Przedsiębiorstwa"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie finansami i strategie przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne" w Bydgoszczy
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie finansami prywatnymi"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie gospodarką turystyczną"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie Instytucją Kościelną"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie marką"
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na Rynku Business to Business
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie opakowaniem"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie podmiotami leczniczymi"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami – zaawansowane narzędzie dla praktyków"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwami"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty strategiczne"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsięwzięciami publiczno-prywatnymi"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym (dla służb mundurowych)"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie wartością klienta"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
 • Studia Podyplomowe "Zintegrowane systemy zarządzania"
Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

tel. 61 / 856 91 91

email: rekrutacja@ue.poznan.pl, promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.facebook.com/uepoznan

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

​Twój dzień na Uniwersytecie Ekonomicznym w P...

Drzwi otwarte pod hasłem „Twój dzień na UEP” odbędą się na Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu 12 marca 2017 r. w…

Piknikowe 90-te urodziny Uniwersytetu Ekonomi...

21 maja br. ożywimy zielone przestrzenie Uczelni, świętując z całymi rodzinami 90-te urodziny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od godz. 1.:00…

Dzień Kandydata na Uniwersytecie Ekonomicznym...

Dzień Kandydata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się 13 marca 2016 r. w godz. 10:00-14:00 w nowym budynku Uczelni…

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z dwiema n...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył aż dwie nagrody.z dwiema nagrodami W konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej. Wyróżniono grę…

Indeks studenta UE jeszcze przed maturą

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu organizuje XI edycję Ekonomicznego Uniwersytety Dziecięcego i X edycję Akademii Młodego Ekonomisty – nieodpłatnych zajęć z…

Awans UEP w międzynarodowym rankingu Eduniver...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został uznany za jedną z 200 najlepszych uczelni biznesowych na świecie. Uczelnia awansowała w międzynarodowym rankingu…

Dodatkowa rekrutacja na studia I i II stopien...

Trwa rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopienia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Sprawdź, na jakie kierunki możesz złożyć…

MOC z Harvard Business School przeniesiona na...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wprowadzając przedmiot Microeconomics of Competitiveness do programu nauczania w ramach specjalności International Business na Wydziale Gospodarki…

„Zarządzanie sieciami handlowymi” na Uniwersy...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz oczekiwaniom pracodawców, w ramach współpracy z Grupą Muszkieterów utworzył innowacyjne studia…

Dobry start na rynku pracy z UE w Poznaniu

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zakończyły się dwa projekty stażowo-edukacyjne dedykowane studentom UEP. Dzięki tym projektom studenci rozwinęli swoje umiejętności…

Nowe specjalności na Uniwersytecie Ekonomiczn...

Zarządzanie municypalne, doradztwo finansowe oraz zarządzanie i finanse międzynarodowe - to nowe specjalności oferowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Czytaj…

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Nivea bę...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do współpracy w ramach specjalności Menedżer Produktów Kosmetycznych zaprosił lidera branży kosmetycznej w regionie Wielkopolski -…

Lokalizacja