Szczegółowy opis uczelni
Wybierz studia na UE Poznań

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” 2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Od 1926 roku nieustannie rozwijamy kształcenie akademickie i dbamy o wysoki poziom badań naukowych. Nasi wykładowcy przewodniczą licznym zespołom eksperckim i wdrożeniom nowatorskich projektów. Wysoki poziom kształcenia, który utrzymujemy od lat, pozwala naszym studentom i absolwentom skutecznie podejmować wyzwania na dynamicznym rynku pracy. Innowacyjność naszych metod badawczych i edukacyjnych potwierdzają liczne rankingi oraz osiągnięcia studentów i pracowników. Dbałość o najwyższy poziom dydaktyki łączymy z rozwojem współpracy z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą.

Jest mnóstwo powodów, dla których warto studiować na UEP!

Nasi absolwenci stanowią ponad 4% szefów zarządów w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (wg Rzeczpospolitej z grudnia 2018). Nasi wykładowcy to, w dużej mierze, praktycy biznesu. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci UEP zyskują także wiele umiejętności praktycznych.

89% przedsiębiorstw współpracujących z UEP zatrudniło w ostatnich latach studenta lub absolwenta naszej uczelni (Badanie satysfakcji pracodawców z pracy studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, badanie własne Biura Karier UEP, 2019).

Zapraszamy na stronę Uczelni: www.ue.poznan.pl


Oferta edukacyjna - kierunki studiów

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI:

 • Aplikacje Internetu rzeczy
 • Ekonomia
 • Finanse, audyt, inwestycje
 • Gospodarka turystyczna
 • Informatyka i ekonometria
 • Kierunek prawno-ekonomiczny
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Polityka społeczna
 • Rachunkowość i finanse biznesu
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM:
 • Applied Economic and Social Analysis
 • Finance
 • Financial Engineering
 • Innovation Management
 • Product&Process Management
Rekrutacja na studia

Studia stacjonarne I stopnia

Kwalifikacja na studia przebiega dwuetapowo:

Pierwszy etap rekrutacji polega na złożeniu przez kandydata zgłoszenia drogą elektroniczną. Na stronie internetowej UEP zamieszczane są formularze zgłoszeniowe, kandydaci dokonują zgłoszenia on-line. W formularzu zgłoszeniowym kandydaci wpisują dane osobowe oraz dane rekrutacyjne.

W części formularza dotyczącej danych rekrutacyjnych kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny oraz egzamin w systemie IB wybierają przedmioty kwalifikacyjne i wpisują punkty z otrzymanego świadectwa dojrzałości/dyplomu IB zaś kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości oraz ukończyli szkołę średnią za granicą dokonują wyboru przedmiotów na rozmowę kwalifikacyjną (przedmioty kwalifikacyjne: http://www.ue.poznan.pl/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-zasady-przyjec-przedmioty-kwalifikacyjne/

Na tym etapie rekrutacji kandydaci uiszczają również opłatę rekrutacyjną. Wniesienie opłaty jest warunkiem dopuszczenia danego kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

Po obliczeniu punktów rankingowych kandydatów na każdym z kierunków sporządzane są listy rankingowe oraz wyznaczane są limity punktów wyznaczające grupy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji.

Drugi etap rekrutacji polega na złożeniu dokumentów przez kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej uzyskali liczbę punktów równą wyznaczonemu limitowi bądź wyższą.

Studia niestacjonarne I stopnia

Przy przyjęciu brane są pod uwagę stara matura) lub punktacja procentowa uzyskana z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego (nowa matura) z przedmiotów kwalifikacyjnych: http://www.ue.poznan.pl/oferta-dydaktyczna/studia-pierwszego-stopnia/zasady-przyjec/studia-niestacjonarne/

Studia stacjonarne II stopnia:

Przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia odbywa się na wydział i kierunek.

Przyjęcie absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z danego roku akademickiego oraz absolwentów PWSZ w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile na stacjonarne studia drugiego stopnia, w ramach puli miejsc dla absolwentów odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów (z wyłączeniem ostatniego semestru).

Przyjęcie pozostałych kandydatów (w tym absolwentów UEP i absolwentów PWSZ, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia na podstawie średniej ocen) na stacjonarne studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie wyników pisemnego testu kwalifikacyjnego, obejmującego część w języku obcym oraz ogólną wiedzę w dziedzinie nauk ekonomicznych i kierunkową - łącznie ok. 100 pytań, przykładowe testy kwalifikacyjne: http://www.ue.poznan.pl/oferta-dydaktyczna/studia-drugiego-stopnia/testy-kwalifikacyjne-na-studia-stacjonarne/

Studia niestacjonarne II stopnia:

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie konkursu ocen z przedmiotów wchodzących w skład minimum programowego - przedmiotów zawierających treści programowe określone w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia. Absolwenci UEP z ostatnich 3 lat przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada bardzo szeroką ofertę studiów podyplomowych;

 • Studia Podyplomowe "Analiza ekonomiczna i controlling"
 • Studia Podyplomowe "Analiza finansowa w procesie inwestowania"
 • Studia Podyplomowe "Analizy rynkowe i strategiczne"
 • Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza"
 • Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"
 • Studia Podyplomowe "Bankowość"
 • Studia Podyplomowe Biznesu Międzynarodowego
 • Studia Podyplomowe "COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji"
 • Studia Podyplomowe "Controlling i zarządzanie bankiem"
 • Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przedmiotu “Ekonomia w Praktyce” (w Bydgoszczy)
 • Studia Podyplomowe dla Pośredników Ubezpieczeniowych
 • Studia Podyplomowe "Doradca bankowy"
 • Studia Podyplomowe "Ekonomia menedżerska"
 • Studia Podyplomowe "Finanse i rachunkowość budżetowa"
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: wycena nieruchomości
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: wycena nieruchomości (w Kaliszu)
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: zarządzanie nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe "Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa"
 • Studia Podyplomowe "Gospodarowanie zasobami" - przeznaczone dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
 • Studia Podyplomowe Handlu i Dystrybucji
 • Studia Podyplomowe "Integracja europejska – zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim"
 • Studia Podyplomowe "Inżynieria finansowa"
 • Studia Podyplomowe "Komunikacja i techniki perswazji w biznesie"
 • Studia Podyplomowe "Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych"
 • Studia Podyplomowe "Logistyka międzynarodowa"
 • Studia Podyplomowe Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Studia Podyplomowe "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym"
 • Studia Podyplomowe "Marketing terytorialny - strategie rozwoju, partnerstwo, promocja"
 • Studia Podyplomowe Marketingu
 • Studia Podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"
 • Studia Podyplomowe "Menedżer jakości w łańcuchu żywnościowym"
 • Studia Podyplomowe "Menedżer produktu"
 • Studia Podyplomowe "Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego"
 • Studia Podyplomowe "Menedżerów edukacji"
 • Studia Podyplomowe "Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią" - studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
 • Studia Podyplomowe "Nowoczesne koncepcje i informatyczne narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem"
 • Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie"
 • Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"
 • Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" dla służb mundurowych
 • Studia Podyplomowe "Podatki i skarbowość"
 • Studia Podyplomowe "Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw"
 • Studia Podyplomowe "Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw" w Bydgoszczy
 • Studia Podyplomowe "Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości"
 • Studia Podyplomowe "Pośrednictwo finansowe w rachunkowości"
 • Studia Podyplomowe "Praktyczne aspekty zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"
 • Studia Podyplomowe "Prawa Gospodarczego"
 • Studia Podyplomowe "Przywództwo w biznesie"
 • Studia Podyplomowe "Psychologia w biznesie"
 • Studia Podyplomowe "Public Relations"
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (od semestru letniego)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Bydgoszczy)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Kaliszu)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Koninie)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Koszalinie)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Lesznie)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Pile)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości (w Zielonej Górze)
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
 • Studia Podyplomowe Rachunkowości Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • Studia Podyplomowe "Statystyczna Analiza Danych w Biznesie"
 • Studia Podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu"
 • Studia Podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu w branży energetycznej" - studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
 • Studia Podyplomowe "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"
 • Studia Podyplomowe "Ubezpieczenia finansowe" (w Warszawie)
 • Studia Podyplomowe "Ubezpieczenia gospodarcze"
 • Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Finanowych i Windykacji - dla pracowników Euler Hermes
 • Studia Podyplomowe Ubezpieczeń i Windykacji dla Grupy Kapitałowej KRUK SA
 • Studia Podyplomowe "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzania finansami – ujęcie praktyczne"
 • Studia Podyplomowe Zarządzania sprzedażą
 • Studia Podyplomowe Zarządzania Strategicznego
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem żywności"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie Finansami i Strategia Przedsiębiorstwa"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie finansami i strategie przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne" w Bydgoszczy
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie finansami prywatnymi"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie gospodarką turystyczną"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie Instytucją Kościelną"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie marką"
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na Rynku Business to Business
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie opakowaniem"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie podmiotami leczniczymi"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami – zaawansowane narzędzie dla praktyków"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwami"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty strategiczne"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsięwzięciami publiczno-prywatnymi"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym (dla służb mundurowych)"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie wartością klienta"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa"
 • Studia Podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
 • Studia Podyplomowe "Zintegrowane systemy zarządzania"
Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

tel. 61 / 856 91 91

email: rekrutacja@ue.poznan.pl, promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl


Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
​Twój dzień na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

​Twój dzień na Uniwersytecie Ekonomicznym w P...

Drzwi otwarte pod hasłem „Twój dzień na UEP” odbędą się na Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu…
Piknikowe 90-te urodziny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Piknikowe 90-te urodziny Uniwersytetu Ekonomi...

21 maja br. ożywimy zielone przestrzenie Uczelni, świętując z całymi rodzinami 90-te urodziny Uniwersytetu Ekonomicznego…
Dzień Kandydata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Dzień Kandydata na Uniwersytecie Ekonomicznym...

Dzień Kandydata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się 13 marca 2016 r. w godz.…
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z dwiema nagrodami

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z dwiema n...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył aż dwie nagrody.z dwiema nagrodami W konkursie na kreatywną kampanię…
Indeks studenta UE jeszcze przed maturą

Indeks studenta UE jeszcze przed maturą

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu organizuje XI edycję Ekonomicznego Uniwersytety Dziecięcego i X edycję Akademii Młodego…
Awans UEP w międzynarodowym rankingu Eduniversal

Awans UEP w międzynarodowym rankingu Eduniver...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został uznany za jedną z 200 najlepszych uczelni biznesowych na świecie.…
Dodatkowa rekrutacja na studia I i II stopienia na UEP

Dodatkowa rekrutacja na studia I i II stopien...

Trwa rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopienia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Sprawdź,…
MOC z Harvard Business School przeniesiona na UE w Poznaniu

MOC z Harvard Business School przeniesiona na...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wprowadzając przedmiot Microeconomics of Competitiveness do programu nauczania w ramach specjalności…
„Zarządzanie sieciami handlowymi” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

„Zarządzanie sieciami handlowymi” na Uniwersy...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz oczekiwaniom pracodawców, w ramach współpracy z…
Dobry start na rynku pracy z UE w Poznaniu

Dobry start na rynku pracy z UE w Poznaniu

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zakończyły się dwa projekty stażowo-edukacyjne dedykowane studentom UEP. Dzięki tym…
Nowe specjalności na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Nowe specjalności na Uniwersytecie Ekonomiczn...

Zarządzanie municypalne, doradztwo finansowe oraz zarządzanie i finanse międzynarodowe - to nowe specjalności oferowane przez…
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Nivea będą współpracować

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Nivea bę...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do współpracy w ramach specjalności Menedżer Produktów Kosmetycznych zaprosił lidera branży…
Lokalizacja