Jakiego typu studiów szukasz?

Studia wojskowe i morskie

Wojskowe i morskie

Co powiesz na pracę jako policjant, strażak, zawodowy żołnierz, mechanik pokładowy, nawigator, pilot samolotu, kontroler ruchu lotniczego albo specjalista ds. bezpieczeństwa narodowego? Jeśli widzisz swoją przyszłość w podobnych obszarach zawodowych, z pewnością zainteresuje cię oferta kształcenia uczelni wojskowych oraz morskich.

Studia wojskowe i morskie uznawane są za prestiżowe, elitarne i od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Może o tym świadczyć liczba kilkunastu osób ubiegających się o przyjęcie na jedno miejsce na większości kierunków oferowanych przez te uczelnie.

Wybierając szkołę oficerską, kandydat ma wybór między siłami lądowymi, powietrznymi oraz morskimi. Warto zauważyć, że na uczelniach oferujących studia mundurowe (wojskowe, morskie) można studiować również kierunki, po których nie otrzymuje się tytułu wojskowego. Są to tak zwane studia cywilne. Najczęściej oferują one swoim studentom kierunki techniczne bądź administracyjne.

Studia wojskowe to gwarancja atrakcyjnego wykształcenia. W zależności od wyboru uczelni oraz kierunku, absolwent studiów wojskowych może być zawodowym żołnierzem, mechanikiem pokładowym, nawigatorem, pilotem samolotu, specjalistą ds. bezpieczeństwa i obronności, kontrolerem ruchu lotniczego.

Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej studenci zyskują wykształcenie techniczne w takich kierunkach, jak: budownictwo, informatyka, elektronika, telekomunikacja, geodezja i kartografia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka oraz chemia.

Akademia Morska w Szczecinie ma w swej ofercie takie kierunki, jak: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, nawigacja, towaroznawstwo, transport, zarządzanie i marketing.

W murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka kształcą się przyszli piloci zawodowi, kontrolerzy ruchu lotniczego oraz inżynierowie awioniki.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu oferuje zarządzanie, z podziałem na potrzeby korpusu wojsk lądowych, rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczego i inżynierii wojskowej.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji kandydaci mogą podjąć studia na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja.

Z kolei Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie kształci przyszłych strażaków w ramach kierunku inżynieria bezpieczeństwa, w specjalnościach: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Studia wojskowe oznaczają dla absolwenta praktyczne korzyści. Podstawowa sprawa to pewność zatrudnienia z przyzwoitym wynagrodzeniem. Żołnierz w stopniu podporucznika, czyli każdy, kto skończy szkołę oficerską, otrzymuje pensję w wysokości blisko 4000 zł. Praca w wojsku oznacza możliwość awansu na wyższy stopień, a co za tym idzie atrakcyjniejszego uposażenia. Zaletą wyróżniającą służbę w wojsku od innej pracy jest możliwość przejścia na emeryturę po 15 latach z emeryturą wynoszącą 40% dotychczasowego uposażenia. Do tego dochodzą dodatki funkcyjne, diety, nagrody jubileuszowe i inne bonusy.

W świecie służb mundurowych odnajdą się osoby o cechach przywódczych, niekaralne, z dobrym zdrowiem, zaangażowanie, posiadające umiejętność podejmowania decyzji i poddania się rygorowi.


wojskowe i morskie kierunki studiów

Czytaj więcej o studiach wojskowych i morskich

Czy warto kończyć studia wojskowe i morskie

Pewne zawody wymagają bardzo konkretnego wykształcenia. Część kierunków uczelni morskich i wojskowych przygotowuje kadry do pracy na określonych stanowiskach we własnych strukturach, do wykonywania zadań niedostępnych dla osób bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Studia są więc koniecznością, żeby w ogóle rozważać zatrudnienie w określonych przedsiębiorstwach czy instytucjach.

Dyplom szkoły wyższej to pierwszy etap na ścieżce dalszego kształcenia. To absolutny wymóg, jeśli ktoś rozważa studia doktoranckie czy podyplomowe, w tym MBA czy MPA.

Aktywni studenci angażują się w działalność organizacji funkcjonujących w strukturach szkoły. Uczestnicy tematycznych kół naukowych mogą rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę, poznawać ludzi z branży, współorganizować konferencje, eventy. Wszelkie praktyki, staże realizowane w ramach studiów to doskonała możliwość zdobycia kwalifikacji, zmierzenia się z sytuacjami, które będą codziennością w przyszłej pracy - to wszystko bezcenne doświadczenia, które będą pozytywnie postrzegane przez przyszłych pracodawców.

Na szczególną uwagę zasługują studia wojskowe, które dają dodatkowe korzyści. Studenci mają zapewnione całodzienne wyżywienie, umundurowanie, zakwaterowanie, a także comiesięczne wynagrodzenie. Wakacji co prawda w tym trybie kształcenia jest mniej – tak naprawdę jest to miesiąc urlopu, ale również płatnego. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera, a po zdaniu odpowiedniego egzaminu – patent oficera. Kolejnym plusem studiów wojskowych jest gwarancja pracy jako zawodowy żołnierz.

Jaka praca po studiach wojskowych i morskich

Kierunki uczelni morskich czy wojskowych, a przede wszystkim konkretne specjalności przygotowują wyspecjalizowane kadry do wykonywania pracy w wielu bardzo sprofilowanych zawodach. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Osoby wybierające studia na nawigacji mają w perspektywie życie zawodowe związane z pracą na morzu, w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej: flocie handlowej, transportowej, pasażerskiej, przemysłowej, usługowej, służbach technicznych i eksploatacyjnych, instytucjach klasyfikacyjnych czy służbach SAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa). Ukończenie konkretnych specjalności pozwala na podjęcie pracy na specjalistycznych statkach hydrograficznych, badawczych, obsługujących pola naftowe i farmy wiatrowe. Ale nie tylko – absolwenci mogą pracować w jednostkach związanych z żeglugą: służbach kontroli ruchu, wydziałach bezpieczeństwa żeglugi, urzędach morskich, biurach hydrograficznych, instytucjach górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służbach geodezyjnych, inspekcji portowej, inspektoratach żeglugi śródlądowej, okrętowej dyrekcji dróg wodnych oraz działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego.

Studia na kierunku obronność przygotowują do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa, kształcą ekspertów w dziedzinie zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, funkcjonowania sił zbrojnych, taktyki wojskowej, współczesnych konfliktów zbrojnych. Absolwenci są zatrudniani w organizacjach związanych z obronnością państwa, takich jak przykładowo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Siły Zbrojne RP, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego, instytutach naukowe, spółkach skarbu państwa czy instytucjach obsługujących sektor współpracy cywilno-wojskowej oraz siły sojusznicze.

Wykształcenie uzyskane po ukończeniu kierunku lotnictwo i kosmonautyka jest wysoce specjalistyczne, elitarne. Absolwenci konkretnych specjalności są pilotami samolotów, czy bezzałogowych statków powietrznych. Są zatrudniani w policji, wojsku, straży pożarnej, rolnictwie i leśnictwie, instytucjach reagowania kryzysowego, zakładach przemysłu lotniczego oraz eksploatujących statki powietrzne.

Absolwenci studiów wojskowych mają po ukończeniu kształcenia zapewnioną pracę. Zasilają komórki i jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych, jednostki samorządu terytorialnego, służby realizujące zadania obronne. Są zatrudniani w strukturach resortów obronnych, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przemyśle obronnym, instytucjach naukowych.

Dla kogo studia wojskowe i morskie

Kierunki wojskowe i morskie wybierają przede wszystkim osoby, które swoją przyszłość wiążą z zawodami niedostępnymi dla osób bez konkretnego wykształcenia. Określone studia wymagają pewnych predyspozycji i umiejętności, bez których studiowanie i późniejsza praca byłyby utrudnione.

Kandydaci na nawigację powinni cechować się dużą sprawnością fizyczną i manualną. Cenna będzie umiejętności pracy w zespole i wysokie poczucie obowiązku. Od nich oczekuje się chęci ciągłego samokształcenia. Nawigacja to studia dla osób odpowiedzialnych, odpornych na stres, opanowanych, posiadających intuicję techniczną, refleks, o predyspozycjach do nauki przedmiotów ścisłych – studia będą bazowały na wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki.

Niektóre kierunki przygotowują do pracy na morzu. Warto mieć na uwadze, że wiąże się ona z rozłąką z najbliższymi na wiele tygodni.

Studia związane z obronnością, bezpieczeństwem kraju wymagają od kandydatów odpowiedzialności, umiejętności strategicznego myślenia, decyzyjności, predyspozycji analitycznych.

Dużą grupę osób, wybierających uczelnie wojskowe, stanowią kandydaci na żołnierzy zawodowych. To studia dla osób zainteresowanych obronnością, dowodzeniem, zagadnieniami związanymi ze sztuką wojenną, obroną terytorialną.

Od studentów wojskowych oczekuje się ukształtowanej postawy patriotycznej i poszanowania tradycji narodowej oraz oręża narodowego. Stanowić będą w przyszłości kadry resortów związanych z obronnością, czy jednostek sił zbrojnych. To zatem studia dla osób zdeterminowanych, podporządkowanych rygorom wojskowym, odpowiedzialnych.

Zasady rekrutacji na studiach wojskowych i morskich

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej są to matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie czy informatyka.

Przykładowo kandydaci na nawigację w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni będą rekrutowani w oparciu o wynik z języka obcego i matematyki. Osoby, które chcą studiować ten kierunek w Lotniczej Akademii Wojskowej muszą doskonale zdać język angielski oraz jeden przedmiot wybrany spośród: matematyka, fizyka lub geografia.

Warunkiem przyjęcia na kierunek bezpieczeństwo narodowe do Akademii Sztuki Wojennej jest odpowiedni wynik na maturze z języka obcego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: historia, geografia, matematyka, informatyka lub wiedza o społeczeństwie. Na ten sam kierunek w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni punktowany jest wynik z języka obcego, historii i geografii.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych muszą spełnić dodatkowe wymogi. Przede wszystkim muszą być obywatelami polskimi i posiadać zaświadczenie o niekaralności. Przechodzą ponadto specjalistyczne badania lub dostarczają zaświadczenie o stanie zdrowia. Ich również na wybrane kierunki obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, test sprawności fizycznej lub – jak w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – weryfikacja predyspozycji do pełnienia służby na stanowisku pilota.

Jak widać zasady rekrutacji nawet na te same kierunki nieco się różnią. Decydując się na określoną uczelnię należy wcześniej dokładnie sprawdzić, które przedmioty będą decydować o przyjęciu na studia i wypracować jak najlepsze wyniki na maturze.

Zanim wybierzesz studia wojskowe i morskie

Typ wybranej uczelni determinuje charakter studiów. Nieco inaczej wyglądać będzie kształcenie na nawigacji w szkole morskiej i lotniczej. Podobnie bezpieczeństwo wewnętrzne na uczelni wojskowej przygotowuje do nieco innej pracy, niż ten sam kierunek na uczelni morskiej. Zadajcie sobie więc pytanie, jaki rodzaj aktywności zawodowej rozważacie. Czy widzicie swoją przyszłość w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, strukturach resortów obrony, obszarze nowych technologii.

Pomocna w wyborze konkretnego kierunku będzie konsultacja w poradni pedagogicznej czy doradztwa zawodowego. Specjaliści przy użyciu odpowiednich testów, rozmów, ankiet są w stanie wskazać nasze mocne i słabe strony, ustalić, gdzie leży potencjał, jaki rodzaj pracy jest bliższy naszemu temperamentowi.

Przed rejestracją na określony kierunek warto ocenić swoje szanse. Znając szczegółowe zasady rekrutacji, przeliczniki punktów, ale też limity miejsc i wymagane progi punktowe można oszacować swoje możliwości. Może się zdarzyć, że aplikując na ten sam kierunek w innym ośrodku akademickim, zwiększacie swoje szanse na indeks.

Decydując się na konkretne studia porównujcie programy nauczania na różnych uczelniach. Sprawdzajcie, jakie specjalności można wybrać. Warto śledzić rankingi uczelni czy kierunków studiów.

Pytajcie o warunki zakwaterowania, bazę dydaktyczną, wyposażenie pracowni. Dowiedzcie się, czy szkoła oferuje programy wymiany międzyuczelnianej. Jeśli tak, to jakie. Odwiedzajcie drzwi otwarte na uczelniach, czytajcie fora internetowe, opinie o uczelniach – to wszystko pozwoli dokonać świadomego wyboru kierunku i uczelni.

Opinie o studiach wojskowych i morskich

Studia wojskowe przyciągają kandydatów, którzy cenią sobie przejrzystą ścieżkę rozwoju zawodowego. Pewne powołanie do stałej zawodowej służby wojskowej po studiach, zapewnione warunki bytowe w trakcie kształcenia, szybkie osiągnięcie wieku emerytalnego w pracy w strukturach wojskowych przyciąga młodych ludzi do szkół resortowych.

Również studia cywilne przyciągają wielu chętnych. Na kryptologię i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej o jeden indeks walczyło ponad 4 kandydatów.

Z kolei zapotrzebowanie na absolwentów uczelni morskich wzrasta wraz z rozwojem technologii eksploracji mórz i oceanów oraz eksploatacji bogactw naturalnych.

Studia wojskowe i morskie cieszą się zainteresowaniem również ze względu na pewną elitarność – jest ich stosunkowo niewiele w naszym kraju, uzyskane tam wykształcenie nie jest więc tak powszechne.

Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni bardzo pozytywnie wspomina swoje studia. Nie ma wątpliwości, że uczelnia przygotowała go do pracy, choć podkreśla, że studia nie dają zawodu, jedynie dają wskazówki do wykonywania pracy. To cenna uwaga. W trakcie studiów Paweł nauczył się stawiać czoła nowym wyzwaniom. Zyskał umiejętność elastycznego podchodzenia do problemów, zdobył kompetencje interpersonalne. Wie, że bez podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, stoi w miejscu. Szczególnie ceni sobie rok odbytych praktyk. Po trzecim roku student ma wszystkie wymagane certyfikaty niezbędne do pływania na morzu w dziale pokładowym. Z doświadczenia wie, że większość osób bez problemu znajduje pracę. On sam zatrudnił się we flocie handlowej.

Paweł poleca Akademię Sztuki Wojennej wszystkim, którzy swoją przyszłość chcą związać z wojskiem: „To zdecydowanie jedna z najlepszych uczelni w kraju. Studiowałem obronność na Wydziale Wojskowym. Wykładowcy to ludzie z pasją i wiedzą. Uczestniczyłem w ćwiczeniach sztabowych na poligonach w Polsce – tam najwięcej można się nauczyć i dowiedzieć. Studia bardzo praktyczne, w wojsku – a jestem zawodowym żołnierzem – bardzo się przydały.

Wykaz uczelni oferujących studia wojskowe i morskie

Polecane wojskowe i morskie studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami wojskowymi i morskimi

​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Obronność w Warszawie
​Obronność w Warszawie
Studia wojskowe we Wrocławiu
Studia wojskowe we Wrocławiu
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Łodzi
Studia wojskowe w Łodzi
Studia wojskowe w Warszawie
Studia wojskowe w Warszawie
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
​Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego (WAT) - lotnictwo i kosmonautyka
​Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego (WAT) - lotnictwo i kosmonautyka
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie