Jakiego typu studiów szukasz?

Studia wojskowe i morskie

Wojskowe i morskie

Co powiesz na pracę jako policjant, strażak, zawodowy żołnierz, mechanik pokładowy, nawigator, pilot samolotu, kontroler ruchu lotniczego albo specjalista ds. bezpieczeństwa narodowego? Jeśli widzisz swoją przyszłość w podobnych obszarach zawodowych, z pewnością zainteresuje cię oferta kształcenia uczelni wojskowych oraz morskich.

Studia wojskowe i morskie uznawane są za prestiżowe, elitarne i od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Może o tym świadczyć liczba kilkunastu osób ubiegających się o przyjęcie na jedno miejsce na większości kierunków oferowanych przez te uczelnie.

Wybierając szkołę oficerską, kandydat ma wybór między siłami lądowymi, powietrznymi oraz morskimi. Warto zauważyć, że na uczelniach oferujących studia mundurowe (wojskowe, morskie) można studiować również kierunki, po których nie otrzymuje się tytułu wojskowego. Są to tak zwane studia cywilne. Najczęściej oferują one swoim studentom kierunki techniczne bądź administracyjne.

Studia wojskowe to gwarancja atrakcyjnego wykształcenia. W zależności od wyboru uczelni oraz kierunku, absolwent studiów wojskowych może być zawodowym żołnierzem, mechanikiem pokładowym, nawigatorem, pilotem samolotu, specjalistą ds. bezpieczeństwa i obronności, kontrolerem ruchu lotniczego.

Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej studenci zyskują wykształcenie techniczne w takich kierunkach, jak: budownictwo, informatyka, elektronika, telekomunikacja, geodezja i kartografia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka oraz chemia.

Akademia Morska w Szczecinie ma w swej ofercie takie kierunki, jak: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, nawigacja, towaroznawstwo, transport, zarządzanie i marketing.

W murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka kształcą się przyszli piloci zawodowi, kontrolerzy ruchu lotniczego oraz inżynierowie awioniki.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu oferuje zarządzanie, z podziałem na potrzeby korpusu wojsk lądowych, rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczego i inżynierii wojskowej.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji kandydaci mogą podjąć studia na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja.

Z kolei Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie kształci przyszłych strażaków w ramach kierunku inżynieria bezpieczeństwa, w specjalnościach: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Studia wojskowe oznaczają dla absolwenta praktyczne korzyści. Podstawowa sprawa to pewność zatrudnienia z przyzwoitym wynagrodzeniem. Żołnierz w stopniu podporucznika, czyli każdy, kto skończy szkołę oficerską, otrzymuje pensję w wysokości blisko 4000 zł. Praca w wojsku oznacza możliwość awansu na wyższy stopień, a co za tym idzie atrakcyjniejszego uposażenia. Zaletą wyróżniającą służbę w wojsku od innej pracy jest możliwość przejścia na emeryturę po 15 latach z emeryturą wynoszącą 40% dotychczasowego uposażenia. Do tego dochodzą dodatki funkcyjne, diety, nagrody jubileuszowe i inne bonusy.

W świecie służb mundurowych odnajdą się osoby o cechach przywódczych, niekaralne, z dobrym zdrowiem, zaangażowanie, posiadające umiejętność podejmowania decyzji i poddania się rygorowi.


wojskowe i morskie kierunki studiów

a
aeronautics and astronautics analityka bezpieczeństwa
b
bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo militarne bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja bezpieczeństwo morskie bezpieczeństwo morskie państwa bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna bezpieczeństwo państwa bezpieczeństwo publiczne bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce bezpieczeństwo wewnętrzne budowa jachtów
d
dowodzenie
e
ekonomika obronności eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych eksploatacja mórz i oceanów
i
informatyka i cyberbezpieczeństwo inżynieria bezpieczeństwa inżynieria bezpieczeństwa powietrznego inżynieria eksploatacji inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria systemów bezzałogowych
k
kryminalistyka w służbie prawa kryptologia i cyberbezpieczeństwo
l
logistyka ekonomiczna lotnictwo
m
mikroelektronika militarioznawstwo militarystyka historyczna
n
nauka o policji navigation nawigacja
o
obronność obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika
p
penitencjarystyka projektowanie i budowa jachtów psychokryminalistyka
s
socjokryminologia studia marynistyczne studia nad wojną i wojskowością systemy teleinformatyczne
t
technologie kosmiczne i satelitarne
w
wojsko w systemie służb publicznych wojskoznawstwo
z
zarządzanie i dowodzenie zarządzanie kapitałem ludzkim
ż
żegluga śródlądowa

Czytaj więcej o studiach wojskowych i morskich

Czy warto kończyć studia wojskowe i morskie

Pewne zawody wymagają bardzo konkretnego wykształcenia. Część kierunków uczelni morskich i wojskowych przygotowuje kadry do pracy na określonych stanowiskach we własnych strukturach, do wykonywania zadań niedostępnych dla osób bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Studia są więc koniecznością, żeby w ogóle rozważać zatrudnienie w określonych przedsiębiorstwach czy instytucjach.

Dyplom szkoły wyższej to pierwszy etap na ścieżce dalszego kształcenia. To absolutny wymóg, jeśli ktoś rozważa studia doktoranckie czy podyplomowe, w tym MBA czy MPA.

Aktywni studenci angażują się w działalność organizacji funkcjonujących w strukturach szkoły. Uczestnicy tematycznych kół naukowych mogą rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę, poznawać ludzi z branży, współorganizować konferencje, eventy. Wszelkie praktyki, staże realizowane w ramach studiów to doskonała możliwość zdobycia kwalifikacji, zmierzenia się z sytuacjami, które będą codziennością w przyszłej pracy - to wszystko bezcenne doświadczenia, które będą pozytywnie postrzegane przez przyszłych pracodawców.

Na szczególną uwagę zasługują studia wojskowe, które dają dodatkowe korzyści. Studenci mają zapewnione całodzienne wyżywienie, umundurowanie, zakwaterowanie, a także comiesięczne wynagrodzenie. Wakacji co prawda w tym trybie kształcenia jest mniej – tak naprawdę jest to miesiąc urlopu, ale również płatnego. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera, a po zdaniu odpowiedniego egzaminu – patent oficera. Kolejnym plusem studiów wojskowych jest gwarancja pracy jako zawodowy żołnierz.

Jaka praca po studiach wojskowych i morskich

Kierunki uczelni morskich czy wojskowych, a przede wszystkim konkretne specjalności przygotowują wyspecjalizowane kadry do wykonywania pracy w wielu bardzo sprofilowanych zawodach. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Osoby wybierające studia na nawigacji mają w perspektywie życie zawodowe związane z pracą na morzu, w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej: flocie handlowej, transportowej, pasażerskiej, przemysłowej, usługowej, służbach technicznych i eksploatacyjnych, instytucjach klasyfikacyjnych czy służbach SAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa). Ukończenie konkretnych specjalności pozwala na podjęcie pracy na specjalistycznych statkach hydrograficznych, badawczych, obsługujących pola naftowe i farmy wiatrowe. Ale nie tylko – absolwenci mogą pracować w jednostkach związanych z żeglugą: służbach kontroli ruchu, wydziałach bezpieczeństwa żeglugi, urzędach morskich, biurach hydrograficznych, instytucjach górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służbach geodezyjnych, inspekcji portowej, inspektoratach żeglugi śródlądowej, okrętowej dyrekcji dróg wodnych oraz działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego.

Studia na kierunku obronność przygotowują do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa, kształcą ekspertów w dziedzinie zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, funkcjonowania sił zbrojnych, taktyki wojskowej, współczesnych konfliktów zbrojnych. Absolwenci są zatrudniani w organizacjach związanych z obronnością państwa, takich jak przykładowo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Siły Zbrojne RP, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego, instytutach naukowe, spółkach skarbu państwa czy instytucjach obsługujących sektor współpracy cywilno-wojskowej oraz siły sojusznicze.

Wykształcenie uzyskane po ukończeniu kierunku lotnictwo i kosmonautyka jest wysoce specjalistyczne, elitarne. Absolwenci konkretnych specjalności są pilotami samolotów, czy bezzałogowych statków powietrznych. Są zatrudniani w policji, wojsku, straży pożarnej, rolnictwie i leśnictwie, instytucjach reagowania kryzysowego, zakładach przemysłu lotniczego oraz eksploatujących statki powietrzne.

Absolwenci studiów wojskowych mają po ukończeniu kształcenia zapewnioną pracę. Zasilają komórki i jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych, jednostki samorządu terytorialnego, służby realizujące zadania obronne. Są zatrudniani w strukturach resortów obronnych, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przemyśle obronnym, instytucjach naukowych.

Dla kogo studia wojskowe i morskie

Kierunki wojskowe i morskie wybierają przede wszystkim osoby, które swoją przyszłość wiążą z zawodami niedostępnymi dla osób bez konkretnego wykształcenia. Określone studia wymagają pewnych predyspozycji i umiejętności, bez których studiowanie i późniejsza praca byłyby utrudnione.

Kandydaci na nawigację powinni cechować się dużą sprawnością fizyczną i manualną. Cenna będzie umiejętności pracy w zespole i wysokie poczucie obowiązku. Od nich oczekuje się chęci ciągłego samokształcenia. Nawigacja to studia dla osób odpowiedzialnych, odpornych na stres, opanowanych, posiadających intuicję techniczną, refleks, o predyspozycjach do nauki przedmiotów ścisłych – studia będą bazowały na wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki.

Niektóre kierunki przygotowują do pracy na morzu. Warto mieć na uwadze, że wiąże się ona z rozłąką z najbliższymi na wiele tygodni.

Studia związane z obronnością, bezpieczeństwem kraju wymagają od kandydatów odpowiedzialności, umiejętności strategicznego myślenia, decyzyjności, predyspozycji analitycznych.

Dużą grupę osób, wybierających uczelnie wojskowe, stanowią kandydaci na żołnierzy zawodowych. To studia dla osób zainteresowanych obronnością, dowodzeniem, zagadnieniami związanymi ze sztuką wojenną, obroną terytorialną.

Od studentów wojskowych oczekuje się ukształtowanej postawy patriotycznej i poszanowania tradycji narodowej oraz oręża narodowego. Stanowić będą w przyszłości kadry resortów związanych z obronnością, czy jednostek sił zbrojnych. To zatem studia dla osób zdeterminowanych, podporządkowanych rygorom wojskowym, odpowiedzialnych.

Zasady rekrutacji na studiach wojskowych i morskich

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej są to matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie czy informatyka.

Przykładowo kandydaci na nawigację w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni będą rekrutowani w oparciu o wynik z języka obcego i matematyki. Osoby, które chcą studiować ten kierunek w Lotniczej Akademii Wojskowej muszą doskonale zdać język angielski oraz jeden przedmiot wybrany spośród: matematyka, fizyka lub geografia.

Warunkiem przyjęcia na kierunek bezpieczeństwo narodowe do Akademii Sztuki Wojennej jest odpowiedni wynik na maturze z języka obcego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: historia, geografia, matematyka, informatyka lub wiedza o społeczeństwie. Na ten sam kierunek w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni punktowany jest wynik z języka obcego, historii i geografii.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych muszą spełnić dodatkowe wymogi. Przede wszystkim muszą być obywatelami polskimi i posiadać zaświadczenie o niekaralności. Przechodzą ponadto specjalistyczne badania lub dostarczają zaświadczenie o stanie zdrowia. Ich również na wybrane kierunki obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, test sprawności fizycznej lub – jak w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – weryfikacja predyspozycji do pełnienia służby na stanowisku pilota.

Jak widać zasady rekrutacji nawet na te same kierunki nieco się różnią. Decydując się na określoną uczelnię należy wcześniej dokładnie sprawdzić, które przedmioty będą decydować o przyjęciu na studia i wypracować jak najlepsze wyniki na maturze.

Zanim wybierzesz studia wojskowe i morskie

Typ wybranej uczelni determinuje charakter studiów. Nieco inaczej wyglądać będzie kształcenie na nawigacji w szkole morskiej i lotniczej. Podobnie bezpieczeństwo wewnętrzne na uczelni wojskowej przygotowuje do nieco innej pracy, niż ten sam kierunek na uczelni morskiej. Zadajcie sobie więc pytanie, jaki rodzaj aktywności zawodowej rozważacie. Czy widzicie swoją przyszłość w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, strukturach resortów obrony, obszarze nowych technologii.

Pomocna w wyborze konkretnego kierunku będzie konsultacja w poradni pedagogicznej czy doradztwa zawodowego. Specjaliści przy użyciu odpowiednich testów, rozmów, ankiet są w stanie wskazać nasze mocne i słabe strony, ustalić, gdzie leży potencjał, jaki rodzaj pracy jest bliższy naszemu temperamentowi.

Przed rejestracją na określony kierunek warto ocenić swoje szanse. Znając szczegółowe zasady rekrutacji, przeliczniki punktów, ale też limity miejsc i wymagane progi punktowe można oszacować swoje możliwości. Może się zdarzyć, że aplikując na ten sam kierunek w innym ośrodku akademickim, zwiększacie swoje szanse na indeks.

Decydując się na konkretne studia porównujcie programy nauczania na różnych uczelniach. Sprawdzajcie, jakie specjalności można wybrać. Warto śledzić rankingi uczelni czy kierunków studiów.

Pytajcie o warunki zakwaterowania, bazę dydaktyczną, wyposażenie pracowni. Dowiedzcie się, czy szkoła oferuje programy wymiany międzyuczelnianej. Jeśli tak, to jakie. Odwiedzajcie drzwi otwarte na uczelniach, czytajcie fora internetowe, opinie o uczelniach – to wszystko pozwoli dokonać świadomego wyboru kierunku i uczelni.

Opinie o studiach wojskowych i morskich

Studia wojskowe przyciągają kandydatów, którzy cenią sobie przejrzystą ścieżkę rozwoju zawodowego. Pewne powołanie do stałej zawodowej służby wojskowej po studiach, zapewnione warunki bytowe w trakcie kształcenia, szybkie osiągnięcie wieku emerytalnego w pracy w strukturach wojskowych przyciąga młodych ludzi do szkół resortowych.

Również studia cywilne przyciągają wielu chętnych. Na kryptologię i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej o jeden indeks walczyło ponad 4 kandydatów.

Z kolei zapotrzebowanie na absolwentów uczelni morskich wzrasta wraz z rozwojem technologii eksploracji mórz i oceanów oraz eksploatacji bogactw naturalnych.

Studia wojskowe i morskie cieszą się zainteresowaniem również ze względu na pewną elitarność – jest ich stosunkowo niewiele w naszym kraju, uzyskane tam wykształcenie nie jest więc tak powszechne.

Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni bardzo pozytywnie wspomina swoje studia. Nie ma wątpliwości, że uczelnia przygotowała go do pracy, choć podkreśla, że studia nie dają zawodu, jedynie dają wskazówki do wykonywania pracy. To cenna uwaga. W trakcie studiów Paweł nauczył się stawiać czoła nowym wyzwaniom. Zyskał umiejętność elastycznego podchodzenia do problemów, zdobył kompetencje interpersonalne. Wie, że bez podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, stoi w miejscu. Szczególnie ceni sobie rok odbytych praktyk. Po trzecim roku student ma wszystkie wymagane certyfikaty niezbędne do pływania na morzu w dziale pokładowym. Z doświadczenia wie, że większość osób bez problemu znajduje pracę. On sam zatrudnił się we flocie handlowej.

Paweł poleca Akademię Sztuki Wojennej wszystkim, którzy swoją przyszłość chcą związać z wojskiem: „To zdecydowanie jedna z najlepszych uczelni w kraju. Studiowałem obronność na Wydziale Wojskowym. Wykładowcy to ludzie z pasją i wiedzą. Uczestniczyłem w ćwiczeniach sztabowych na poligonach w Polsce – tam najwięcej można się nauczyć i dowiedzieć. Studia bardzo praktyczne, w wojsku – a jestem zawodowym żołnierzem – bardzo się przydały.

Wykaz uczelni oferujących studia wojskowe i morskie

Polecane wojskowe i morskie studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami wojskowymi i morskimi

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Warszawie
Studia wojskowe w Warszawie
Studia wojskowe w Łodzi
Studia wojskowe w Łodzi
Studia wojskowe we Wrocławiu
Studia wojskowe we Wrocławiu
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Obronność w Warszawie
​Obronność w Warszawie
​Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego (WAT) - lotnictwo i kosmonautyka
​Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego (WAT) - lotnictwo i kosmonautyka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Szczeciński