Szczegółowy opis uczelni
O Akademii Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej jest kontynuatorką tra­dycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, insty­tucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodo­wego oraz systemu reagowania kryzysowego.

Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magister­skie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa,obronności, prawa.

 • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
 • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
 • Studia III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
 • Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadają­cych tytuł zawodowy i trwają 1 rok.

Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)
 • studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)
 • studia doktoranckie – 4 lata (8 semestrów)
 • studia podyplomowe – 1 rok (2 semestry)


Przydatne linki:

Dla kandydata: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

Rekrutacja: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

Studia podyplomowe: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podyplomowe/

Kanał youtube.pl: https://www.youtube.com/user/AkademiaON

Facebook: https://www.facebook.com/AkademiaSzWo

Oferta edukacyjna

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
 • bezpieczeństwo informacyjne (specjalności – specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektor ochrony danych osobowych, projektant systemów bezpieczeństwa informacyjnego, info-menadżer) – studia I i II stopnia
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • obronność – studia I i II stopnia


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

 • lotnictwo
 • zarządzanie i dowodzenie
 • logistyka
 • dowodzenie (specjalności – planowanie i organizacja działań WOT, praca analityczno-sztabowa) – studia I stopnia


INSTYTUT PRAWA

 • administracja
 • prawo (jednolite pięcioletnie studia magisterskie)


INSTYTUT HISTORII WOJSKOWEJ

 • historia* (planowane uruchomienie w październiku 2020 r.) – specjalności: historia wojskowa, historia służb specjalnych, archiwistyka - studia I stopnia


Obejrzyj filmy:

Poznaj nasze Wydziały

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizo­wane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomo­we w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.

Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształ­towania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w ob­szarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur admi­nistracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Na­rodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obron­nych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzy­sowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

KIERUNKI STUDIÓW NA WBN

Studia I stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ochrona i obrona narodowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo powszechne

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalnościach:

 • obszar postsowiecki
 • obszar bliskowschodni
 • obszar azjatycki
 • obszar europejski

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
 • bezpieczeństwo obszaru europejskiego
 • dyplomacja i komunikacja polityczna
 • analityka i prognostyka

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE w specjalnościach:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego
 • inspektor ochrony danych osobowych
 • projektant systemów bezpieczeństwa informacyjnego
 • info-menadżer

OBRONNOŚĆ w specjalnościach:

 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne

Studia II stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ochrona i obrona narodowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo powszechne

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE w specjalnościach:

 • zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
 • walka informacyjna

OBRONNOŚĆ w specjalności:

 • obronność państwa


INSTYTUT PRAWA

Instytut Prawa jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej bezpośrednio podległą rektorowi-komendantowi. Całokształtem działalności Instytutu kieruje dyrektor. Celem Instytutu jest kształcenie na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

KIERUNKI STUDIÓW W IP

Jednolite studia magisterskie:

PRAWO w specjalnościach:

 • nowe technologie w administracji,
 • administracja wojskowa,
 • administracja urzędnicza.

Studia I stopnia:

ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • administracja publiczna
 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja wojskowa

Studia II stopnia:

ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja gospodarcza
 • administracja elektroniczna


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządza­nie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Po­nadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i na­uki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifi­kowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział kon­centruje się na: problemach zarządzania i funkcjono­wania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i za­granicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicz­nych w strukturach systemu obronnego państwa.

KIERUNKI STUDIÓW NA WZiD

Studia I stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • logistyka wojskowa
 • transport
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie ruchem lotniczym

DOWODZENIE w specjalnościach:

 • planowanie i organizacja działań WOT,
 • praca analityczno-sztabowa

Studia II stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie


INSTYTUT HISTORII WOJSKOWEJ

Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, inspirowanie debaty publicznej oraz realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Akademię Sztuki Wojennej we wskazanym zakresie. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i zagospodarowuje istotny obszar poszukiwań i kształcenia leżący na styku historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

KIERUNKI STUDIÓW W IHW

studia I stopnia

HISTORIA (planowane uruchomienie w październiku 2020 r.)

W specjalnościach:

 • historia wojskowa,
 • historia służb specjalnych,
 • archiwistyka


WYDZIAŁ WOJSKOWY

Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowe­go jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalą­cych oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania progra­mów nauczania.

Studia podyplomowe

Zapraszamy na stronę - https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podyplomowe/

 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Bezpieczeństwo informacyjne i ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo sektora obronnego
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Global Affairs and Diplomacy
 • Historia służ specjalnych
 • Komunikacja strategiczna
 • Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Logistyka systemów gospodarczych
 • Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzenie w sztabach wojskowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
 • Zarządzanie lotnictwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rekrutacja na studia

nformacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

http://www.akademia.mil.pl/kandydat


Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty)Kontakt

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

(budynek nr 94)
e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl
Dziekanat WZiD faks: 261 813 189

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 813 822
Studia doktoranckie – tel. 261 813 555
Studia podyplomowe – tel. 261 813 568


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl
Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438
Studia doktoranckie – tel. 261 814 657
Studia podyplomowe – tel. 261 814 657


WYDZIAŁ WOJSKOWY

(budynek nr 101, 94)
e-mail: rekrutacja.wwoj@akademia.mil.pl
Dziekanat WWoj – tel.: 261 813 137, 261 813 399, faks: 261 813 515

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 813 137, 261 813 399
Studia podyplomowe – tel. 261 813 137

Artykuły dotyczące uczelni
Total 4 items.
W Akademii Sztuki Wojennej trwa rekrutacja na studia cywilne

W Akademii Sztuki Wojennej trwa rekrutacja na...

W Akademii Sztuki Wojennej trwa rekrutacja na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Zobacz, jakie kierunki…
Studiuj PRAWO w Akademii Sztuki Wojennej

Studiuj PRAWO w Akademii Sztuki Wojennej

Ważna informacja dla kandydatów na studia prawnicze. Już w tym roku możesz studiować Prawo na…
Rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopnia w ASzWoj

Rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopnia...

W warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej trwa uzupełniająca rekrutacja na studia. Sprawdź, na jakie kierunki możesz…
​Poznajmy się w ASzWoj - Dzień Otwarty Akademii Sztuki Wojennej

​Poznajmy się w ASzWoj - Dzień Otwarty Akadem...

Akademia Sztuki Wojennej serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty. Wydarzenie odbędzie się 17 marca br. Rozpoczęcie…
Lokalizacja