Szczegółowy opis uczelni

O Akademii Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej jest kontynuatorką tra­dycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, insty­tucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodo­wego oraz systemu reagowania kryzysowego.

Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magister­skie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa,obronności, prawa.

 • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
 • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
 • Studia III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
 • Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadają­cych tytuł zawodowy i trwają 1 rok.

Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)
 • studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)
 • studia doktoranckie – 4 lata (8 semestrów)
 • studia podyplomowe – 1 rok (2 semestry)


Przydatne linki:

Dla kandydata: http://www.akademia.mil.pl/kandydat

Rekrutacja: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

Studia podyplomowe: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-podypl...

Kanał youtube.pl: https://www.youtube.com/user/AkademiaON

Facebook: https://www.facebook.com/AkademiaSzWo

Oferta edukacyjna

http://www.akademia.mil.pl/kandydat/

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Studia jednolite magisterskie - PRAWO Nowość !!!

Specjalizacje na kierunku Prawo:

 • prawo bezpieczeństwa,
 • prawo obronne i wojskowe,
 • prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii,
 • prawo lotnicze i kosmiczne.

Studia I stopnia (licencjackie) - kierunki:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Administracja

Studia II stopnia (magisterskie) - kierunki:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Administracja


Studia III stopnia (doktoranckie): dyscyplina nauk o bezpieczeństwie, dyscyplina nauk o obronności

Studia podyplomowe

WYDZIAŁ WOJSKOWY

Studia I stopnia (licencjackie):

 • Obronność
 • Dowodzenie

Studia II stopnia (magisterskie):

 • Obronność


Studia podyplomowe

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Studia I stopnia (licencjackie) - kierunki:

 • Zarządzanie i dowodzenie
 • Logistyka
 • Lotnictwo

II stopnia (magisterskie) - kierunki:

 • Zarządzanie i dowodzenie
 • Logistyka
 • Lotnictwo

Studia III stopnia (doktoranckie): dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk o obronności, dyscyplina nauk o bezpieczeństwie

Studia podyplomowe

Poznaj nasze Wydziały

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizo­wane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomo­we w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.

Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształ­towania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w ob­szarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur admi­nistracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Na­rodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obron­nych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzy­sowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

KIERUNKI STUDIÓW NA WBN

Studia I stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ochrona i obrona narodowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo powszechne

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalnościach:

 • obszar postsowiecki
 • obszar bliskowschodni
 • obszar azjatycki
 • obszar europejski

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
 • bezpieczeństwo obszaru europejskiego
 • dyplomacja i komunikacja polityczna
 • analityka i prognostyka

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • administracja publiczna
 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja wojskowa

Studia II stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ochrona i obrona narodowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo powszechne

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja gospodarcza
 • administracja elektroniczna

WYDZIAŁ WOJSKOWY

Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowe­go jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalą­cych oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania progra­mów nauczania.

Na Wydziale prowadzone są także studia I i II stopnia na kierunku obronność oraz studia podyplomowe dla osób cywilnych.

KIERUNKI STUDIÓW NA WWoj

Studia I stopnia:

OBRONNOŚĆ w specjalnościach:

 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne

DOWODZENIE w specjalnościach:

 • dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej i Wojskami Lądowymi
 • obronność państwa
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

Studia II stopnia:

OBRONNOŚĆ w specjalności:

 • obronność państwa

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządza­nie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Po­nadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i na­uki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifi­kowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział kon­centruje się na: problemach zarządzania i funkcjono­wania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i za­granicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicz­nych w strukturach systemu obronnego państwa.

KIERUNKI STUDIÓW NA WZiD

Studia I stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • logistyka wojskowa
 • transport
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie ruchem lotniczym

Studia II stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Studia podyplomowe

Zapraszamy na stronę - http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-podypl...

 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Bezpieczeństwo informacyjne i ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo sektora obronnego
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Global Affairs and Diplomacy
 • Historia służ specjalnych
 • Komunikacja strategiczna
 • Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Logistyka systemów gospodarczych
 • Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzenie w sztabach wojskowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
 • Zarządzanie lotnictwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rekrutacja na studia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

http://www.akademia.mil.pl/kandydat


Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty)


Kontakt

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
(budynek nr 94)
e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl
Dziekanat WZiD faks: 261 813 189

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 813 822
Studia doktoranckie – tel. 261 813 555
Studia podyplomowe – tel. 261 813 568

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl
Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438
Studia doktoranckie – tel. 261 814 657
Studia podyplomowe – tel. 261 814 657

WYDZIAŁ WOJSKOWY
(budynek nr 101, 94)
e-mail: rekrutacja.wwoj@akademia.mil.pl
Dziekanat WWoj – tel.: 261 813 137, 261 813 399, faks: 261 813 515

Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia – tel. 261 813 137, 261 813 399
Studia podyplomowe – tel. 261 813 137

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.

W Akademii Sztuki Wojennej trwa rekrutacja na...

W Akademii Sztuki Wojennej trwa rekrutacja na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Zobacz, jakie kierunki studiów oferuje warszawska uczelnia.

Studiuj PRAWO w Akademii Sztuki Wojennej

Ważna informacja dla kandydatów na studia prawnicze. Już w tym roku możesz studiować Prawo na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii…

Rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopnia...

W warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej trwa uzupełniająca rekrutacja na studia. Sprawdź, na jakie kierunki możesz aplikować.

​Poznajmy się w ASzWoj - Dzień Otwarty Akadem...

Akademia Sztuki Wojennej serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty. Wydarzenie odbędzie się 17 marca br. Rozpoczęcie o godzinie 10.00 w Klubie…

Lokalizacja