• Akademia Tarnowska rekrutacja 2024
 • PANSIM Ciechanów
Jakiego typu studiów szukasz?

PWSZ

PWSZ

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe (obecnie w większości funkcjonujące pod nazwą Akademii Nauk Stosowanych lub Uczelni Zawodowych) zaczęły się pojawiać się na polskim rynku edukacyjnym w 1998 roku, dzięki przyjętej w czerwcu 1997 roku ministerialnej ustawie o wyższych szkołach zawodowych.

W założeniu PWSZ miały zwiększyć dostęp do studiów dla młodzieży z miejscowości oddalonych od dużych ośrodków akademickich, przyczynić się do równomiernego pokrycia kraju placówkami szkolnictwa wyższego oraz odpowiedzieć na potrzeby lokalnego rynku pracy. PWSZ miały dawać możliwość bezpłatnego studiowania blisko miejsca zamieszkania, reagować na potrzeby miejscowej przedsiębiorczości, tworzyć kierunki i specjalności na zamówienie lokalnych społeczności i ich potrzeb.

W ten oto sposób na edukacyjnej mapie Polski pojawiły się państwowe wyższe szkoły zawodowe w Tarnowie, Legnicy, Elblągu, Nowym Sączu, Jeleniej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Sulechowie, Jarosławiu. Kolejne powstały w Krośnie, Lesznie, Wałbrzychu, Płocku, Kaliszu, Pile, Białej Podlaskiej, Sanoku, Przemyślu, Tarnobrzegu, Nysie, Chełmie, Ciechanowie, Nowym Targu, Raciborzu, Włocławku, Opolu, Łomży, Głogowie, Gnieźnie, Wałczu, Oświęcimiu, Zamościu, Suwałkach, Skierniewicach, Sandomierzu oraz Koszalinie.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, która obowiązywała do 1 października 2018, wprowadziła definicję uczelni zawodowej jako „uczelni prowadzącej studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, nieposiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora".

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku pozwoliła publicznym uczelniom zawodowym na zmianę nazw z użyciem słowa "uczelnia", które wcześniej zarezerwowane było dla uniwersytetów czy politechnik. Wiele Placówek skorzystało z tej możliwości i dokonało zmian, by podkreślić akademicki charakter kształcenia. Warto jednak zaznaczyć, że uczelnie zawodowe kształcą na studiach wyłącznie o profilu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego regionu.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 21 września 2021 roku pozwala uczelniom spełniającym określone warunki na dalszą zmianę nazwy, podnosząc tym samym ich status. Miano Akademia Nauk Stosowanych mogą nosić te szkoły wyższe, które funkcjonują co najmniej 10 lat, liczba studentów studiów stacjonarnych wynosi co najmniej 100, co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Uczelnia musi prowadzić studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach, a także kształcić na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów kończącym się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. Żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie może zostać oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.

Kryteria te spełniło w ostatnim czasie wiele uczelni. Szyld "Akademia" pojawił się na gmachach uczelni w Białej Podlaskiej, Pile, Łomży, Elblągu, Koninie, Ciechanowie, Gnieźnie, Tarnowie, Zamościu, Płocku, Nowym Targu, Nowym Sączu, Wałczu, Jarosławiu, Raciborzu, Lesznie, Nysie, Chełmie, Krośnie, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim, Włocławku, Głogowie, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Skierniewicach.

Poniżej prezentujemy Wam publiczne uczelnie zawodowe wraz z ich ofertą kształcenia.

PWSZ kierunki studiów

a
administracja analiza żywności i żywienie człowieka automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo transgraniczne bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną budownictwo
c
chemia coaching stylu życia
d
dietetyka doradztwo zawodowe z coachingiem i praca społeczno-opiekuńcza
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ekonomia ekonomia biznesu elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka europeistyka
f
filologia angielska filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia rosyjska (rusycystyka) finanse i rachunkowość finanse z elementami matematyki finanse, rachunkowość i podatki fizjoterapia
g
grafika grafika użytkowa z reklamą graphic design i technologie wizualne
i
informatyka informatyka w biznesie i administracji inteligentne technologie inżynieria i logistyka produkcji inżynieria jakości w przedsiębiorstwie inżynieria materiałowa inżynieria produkcji i logistyki inżynieria produkcji i transportu inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów inżynieria przemysłu 4.0 inżynieria technologii medycznych
j
język francuski dla potrzeb zawodowych języki obce w komunikacji e-biznesowej
k
komunikacja medialna i społeczna kosmetologia kryminalistyka z kryminologią kryminologia stosowana
l
lingwistyka dla biznesu lingwistyka praktyczna logistyka
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika menedżer administracji publicznej
o
obronność państwa ochrona środowiska
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe położnictwo położnictwo pomostowe prawo produkcja i bezpieczeństwo żywności projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne rolnictwo rynek sztuki i zarządzanie w kulturze
s
socjologia socjologia bezpieczeństwa sport i turystyka na terenach górskich sport, fitness, wellness i spa
t
technologia żywności i żywienie człowieka transport i logistyka turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe zdrowie publiczne

Czytaj więcej o studiach PWSZ

Czy warto kończyć studia PWSZ

Ukończenie studiów to często warunek konieczny pracy w konkretnym zawodzie czy na określonym stanowisku. W wielu przedsiębiorstwach czy instytucjach awans zawodowy jest możliwy jedynie w przypadku posiadania dyplomu szkoły wyższej. Poza tym zdobycie wyższego wykształcenia to po prostu prestiż, wyróżnienie, satysfakcja.

Uczelnie poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami gwarantują studentom praktyki, staże, wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych czy innych instytucjach, a także konsultacje w zakresie pac dyplomowych. To doskonała okazja zdobycia doświadczenia, zapoznania się z realiami pracy, ale też zdobycia kontaktów, które mogą zaowocować wieloletnią współpracą.

Studenci mogą także skorzystać ze wsparcia uczelnianych biur karier. To instytucje pomocne w aktywizacji zawodowej absolwentów, które poprzez swoje inicjatywy jak warsztaty, targi pracy, konsultacje pomagają postawić pierwsze kroki w życiu zawodowym. Dzięki ścisłej współpracy z lokalnym biznesem ułatwiają znalezienie młodym ludziom zatrudnienia.

Aktywni studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność funkcjonujących na uczelniach różnych organizacji studenckich. To także szansa na rozwijanie pasji, zdobywanie cennych doświadczeń. Uczestnicząc w spotkaniach kół naukowych żacy mają możliwość poznania ludzi z określonej branży.

Szkoły uczestniczące w programach wymiany studentów umożliwiają odbycie etapu studiów w uczelniach partnerskich – to okazja do nawiązania nowych znajomości, zdobycia przyszłych kontaktów zawodowych, podszlifowania języka obcego.

Poza tym studiowanie jakiejkolwiek dziedziny poszerza horyzonty, wymaga pewnej refleksji nad zgłębianym zagadnieniem, otwiera na nieznane, uświadamia pewne zjawiska, uczy tolerancji względem osób o innych poglądach.

Czy warto więc kończyć studia? Na pewno tak.

Jaka praca po studiach PWSZ

PWSZ kładą szczególny nacisk na stronę praktyczną studiów. Celem jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr na potrzeby lokalnego rynku. Oferta kształcenia jest elastycznie dopasowywana do zmieniających się potrzeb. Zacieśniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami pozwala wyposażać absolwentów w umiejętności potrzebne na konkretnych stanowiskach pracy.

W zależności od ukończonego kierunku absolwenci są przygotowani do wybranej profesji. Przyjrzyjmy się niektórym obszarom aktywności zawodowej.

Kierunki medyczne przygotowują kadry do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich. Absolwenci pracują w sanatoriach, domach opieki i klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacji, hospicjach, pogotowiu ratunkowym.

Osoby, które ukończyły kierunki techniczno-ekonomiczne pracują w firmach projektowych, konstruktorskich, zajmują się działalnością technologiczną, diagnostyczną czy menedżerską. Są zatrudniane w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach monitorujących środowisko, laboratoriach badawczych.

Absolwenci studiów humanistycznych, głównie filologicznych, pedagogicznych zatrudniani są w szkołach podstawowych i średnich, szkołach językowych. Pracują w poradniach pedagogicznych, zajmują się organizowaniem czasu wolnego i krzewieniem kultury w instytucjach artystycznych, placówkach życia kulturalnego, domach kultury, ale też poradniach doradztwa zawodowego, urzędach pracy, agencjach zatrudnienia, działach HR, firmach szkoleniowych, pracują jako trenerzy personalni, coachowie.

Dla kogo studia PWSZ

Studia w PWSZ wybierają osoby, dla których kluczowe jest zdobycie wykształcenia w poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Różnorodność oferowanych kierunków powoduje, że na studia decydują się zarówno humaniści, społecznicy, osoby o predyspozycjach technicznych, chętni do zgłębiania wiedzy medycznej.

Kierunki inżynierskie wybierają osoby, które są za pan brat z przedmiotami ścisłymi, mają analityczny umysł, są kreatywne, umieją znajdować niestandardowe rozwiązania problemów, posiadają umiejętności logicznego myślenia. Na studiach przydatna będzie również wyobraźnia przestrzenna i zdolności techniczne.

Fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i inne kierunki medyczne to propozycja dla osób zdyscyplinowanych, systematycznych. Ich przyszła praca będzie wymagać szczególnych predyspozycji, a wręcz powołania. Zawody medyczne wymagają dużej odporności, profesjonalizmu, podejmowania decyzji w szybko zmieniających się sytuacjach, zagrażających często życiu pacjenta. Bardzo ważna w przypadku kandydatów jest silna empatia i zdolność komunikowania się z członkami zespołu leczącego, chorym i jego rodziną w celu stworzenia właściwych warunków do leczenia pacjenta. Od przyszłych fizjoterapeutów oczekuje się także doskonałej kondycji fizycznej.

Studia pedagogiczne wybierają osoby, które lubią pracę z ludźmi, łatwo nawiązują kontakt, bardziej cenią sobie aspekt społecznikowski i misję związaną z pracą, niż wysokość wynagrodzenia. Bardzo ważne u przyszłego pedagoga będą rozwinięte umiejętności interpersonalne, chęć niesienia pomocy, dawania wsparcia, uwrażliwienie na problemy społeczne, radzenie sobie z konfliktami.

Na kierunkach z obszaru administracji najlepiej odnajdą się kandydaci, którzy interesują się gospodarką, funkcjonowaniem instytucji publicznych, życiem społecznym, problematyką nadużyć prawnych. Ważną cechą jest umiejętność kierowania zespołami ludzi, łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzania zaufania. Przyszli pracownicy administracyjni powinni swobodnie poruszać się w technikach biurowych, posługiwać narzędziami komunikacyjnymi.

Niezależnie od predyspozycji, wszystkich kandydatów którzy wybierają studia na PWSZ łączy chęć zalezienia się prestiżowym gronie studentów wyższej uczelni, zdobycia solidnego wykształcenia, dyplomu publicznej szkoły wyższej.

Zasady rekrutacji na studiach PWSZ

Przyjęcia na studia do Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych odbywają się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze. Uczelnie wskazują konkretne przedmioty, jakie będą punktowane, lub pozostawiają kandydatowi dowolność w tym zakresie. Najczęściej przeliczniki są korzystniejsze dla osób, które na maturze wybrały poziom rozszerzony, niemniej zdawanie przedmiotów tylko na poziomie podstawowym najczęściej nie dyskwalifikuje kandydata.

Przykładowo osoby, które chcą studiować w ANS w Gnieźnie będą miały przeliczony wynik maturalny z języka polskiego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród kilku przypisanych do konkretnego kierunku studiów. Faworyzowane są osoby z maturą na poziomie rozszerzonym. U kandydatów wybierających się na filologię dodatkowo punktowany będzie wynik z języka obcego.

W ANS w Nowym Targu na wybrane kierunki, oprócz konkursu świadectw, przewidziany jest dodatkowy egzamin. Np. kandydaci architekturę zdają egzamin z rysunku.

Jak widać więc zasady rekrutacji na poszczególne uczelnie są zróżnicowane. Koniecznie wcześniej trzeba dokładnie je poznać, aby położyć nacisk na kluczowe przedmioty na maturze, ale też odpowiednio przygotować się do egzaminów na niektóre kierunki studiów. Wszystkie informacje rekrutacyjne znajdują się na stronach uczelni najczęściej w zakładce „kandydat” lub „rekrutacja.”

Zanim wybierzesz studia PWSZ

Każda uczelnia ma w swoje ofercie kilka lub kilkanaście kierunków. Przeanalizuj dokładnie, jakie wykształcenie chcesz uzyskać. Jakie są perspektywy zatrudnienia, w jakim zawodzie znajdziesz pracę i czy z taką dziedziną chcesz się zawodowo związać.

Faktem jest, że wiele młodych osób, kończących szkołę średnią, nie do końca jeszcze wie, jaką dalszą ścieżkę edukacji wybrać. Warto na tym etapie skorzystać z pomocy specjalistów. Pedagodzy czy doradcy zawodowi mogą określić kompetencje, wskazać mocne i słabe strony odnośnie przyszłej pracy. Wiedząc już teraz, w czym jesteśmy lepsi, możemy świadomie zdobywać wykształcenie przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Warto wcześniej dokładnie sprawdzać zasady rekrutacji, aby szczególnie przyłożyć się do przedmiotów maturalnych, z których wynik będzie decydował o przyjęciu na studia. Znając szczegółowe przeliczniki punktów, limity miejsc czy wymagane progi punktowe, można oszacować uzyskany wynik, a tym samym ocenić szanse na przyjęcie na konkretny kierunek studiów.

Celem kształcenia jest zdobycie konkretnego zawodu. Pytajcie więc o praktyki realizowane w uczelni, z jakimi przedsiębiorstwami lub instytucjami uczelnia współpracuje. Pierwsze kontakty zawodowe nawet w ramach obowiązkowych staży czy praktyk mogą zaowocować kontaktami, które przełożą się na wieloletnią współpracę.

Szukajcie informacji na stronie internetowej uczelni, ale też sprawdzajcie rankingi konkretnych kierunków, czytajcie opinie o uczelniach, śledźcie fora internetowe. Studenci i absolwenci chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.

Opinie o studiach PWSZ

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe to uczelnie, których założeniem jest udostępnienie edukacji osobom, które z różnych powodów nie mogą opuścić miejsca zamieszkania i kształcić się w odległych uczelniach publicznych. W ich ofercie edukacyjnej dominują kierunki medyczne, humanistyczne, ekonomiczno-administracyjne i techniczne. Zasadniczo kształcą na poziomie I stopnia – absolwenci uzyskują dyplom licencjata i inżyniera. Wybrane PWSZ mają uprawnienia do prowadzenia magisterskich studiów na wybranych kierunkach.

Ania, studentka ANS w Pile jest usatysfakcjonowana wyborem swojej uczelni. Uważa, że szkoła daje solidne podstawy. Po prostu studia odbywają się w mniejszej miejscowości, ale nie uważa, żeby ten fakt miał jakikolwiek wpływ na jakość kształcenia. Poza tym część wykładowców to osoby z poznańskich szkół wyższych. I dodaje: „Tak naprawdę od nas samych zależy, jak ułoży się życie zawodowe – każdy ma inną osobowość, predyspozycje, inteligencję emocjonalną, inne oczekiwania i potrzeby. Wszelkie uogólnienia nie mają sensu. Ja jestem z uczelni zadowolona”.

Wykaz uczelni oferujących studia PWSZ

Polecane PWSZ studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami PWSZ

Elektrotechnika PWSZ w Pile nagrodzona certyfikatem Studia z przyszłością
Elektrotechnika PWSZ w Pile nagrodzona certyfikatem Studia z przyszłością
Konsolidacja Uniwersytetu Zielonogórskiego z PWSZ w Sulechowie coraz bliżej
Konsolidacja Uniwersytetu Zielonogórskiego z PWSZ w Sulechowie coraz bliżej
Laptopy dla przyszłych inżynierów PWSZ w Gnieźnie
Laptopy dla przyszłych inżynierów PWSZ w Gnieźnie
Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych dla studentów pielęgniarstwa w PWSZ w Pile
Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych dla studentów pielęgniarstwa w PWSZ w Pile
PSW w Białej Podlaskiej najlepszą uczelnią w Polsce wśród PWSZ
PSW w Białej Podlaskiej najlepszą uczelnią w Polsce wśród PWSZ
Praktyka i teoria w PWSZ w Pile - duet dobrze skomponowany
Praktyka i teoria w PWSZ w Pile - duet dobrze skomponowany
Z PWSZ w Gnieźnie na praktyki do Grecji!
Z PWSZ w Gnieźnie na praktyki do Grecji!
​Centrum Symulacji Medycznych w PWSZ w Pile już otwarte
​Centrum Symulacji Medycznych w PWSZ w Pile już otwarte
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie